Een schoolleider kan samen met het bevoegd gezag van een school subsidie aanvragen voor de kosten van zijn of haar vervanging tijdens het volgen van een universitaire masteropleiding. Eventueel voorafgegaan door een deficiëntieopleiding (pre-master).

Het doel van deze subsidie is om de competenties van schoolleiders in het primair onderwijs op het gebied van hoger orde denken en onderzoekend leiding geven te versterken. Zo kunnen schoolleiders hun rol in het ontwikkelen en bewaken van een permanente verbetercultuur op scholen beter invullen. Ook zijn schoolleiders hierdoor beter in staat om aan te sluiten bij, en leiding te geven aan de groeiende groep van masteropgeleide leraren in het primair onderwijs.

Subsidie aanvragen
In 2021 kunt u van 1 april tot en met 15 oktober subsidie aanvragen.

Hoogte subsidiebedrag
De subsidie is bedoeld voor de vervangingskosten van de betreffende schoolleider voor ten hoogste 640 studieverlofuren gedurende twee studiejaren. Bij het volgen van een deficiëntieopleiding is er bij een voltijdsaanstelling aanvullend ten hoogste 320 uur beschikbaar.

Het bedrag per studieverlofuur bedraagt € 49 per uur voor het basisonderwijs en € 53 per uur voor het (voortgezet) speciaal onderwijs. Voor het volgen van een masteropleiding kan er in totaal voor schoolleiders in het basisonderwijs maximaal € 31.360 en voor schoolleiders in het (voortgezet) speciaal onderwijs maximaal € 33.920 worden aangevraagd bij een voltijds betrekking voor een periode van twee jaar.

Voor het volgen van een universitaire masteropleiding voorafgegaan door een deficiëntieopleiding kan er in totaal voor schoolleiders in het basisonderwijs maximaal € 47.040 en voor schoolleiders in het (voortgezet) speciaal onderwijs maximaal € 50.880 worden aangevraagd bij een voltijds betrekking voor een periode van drie jaar.

Bij deeltijd wordt het bedrag naar rato bijgesteld, de periode blijft in dit geval wel twee of drie jaar.

Voorwaarden
Voor het aanvragen van de subsidie geldt een aantal criteria:

  • het bevoegd gezag geeft studieverlof aan de schoolleider;
  • de schoolleider is in dienst bij het desbetreffende bevoegd gezag.

Subsidie wordt verstrekt vanaf het moment van aanvraag van de subsidie en niet met terugwerkende kracht vanaf het startmoment van de studie. Schoolleiders kunnen immers niet in het verleden alsnog worden vervangen.

Bewijs van inschrijving
Bij uw aanvraag moet u (een scan van) een officieel bewijs van inschrijving meesturen. Hier moet ten minste op vermeld staan:

  • Naam student
  • Datum inschrijving
  • Naam opleiding
  • Naam opleidingsinstituut

Een e-mail met een bevestiging van inschrijving of een betalingsbewijs worden niet geaccepteerd als bewijs van inschrijving.

Let op
Het is niet mogelijk om subsidie aan te vragen voor de vervangingskosten voor het volgen van alleen een deficiëntieopleiding. Er moet dan ook subsidie worden aangevraagd voor de masteropleiding.

Er kan ook subsidie worden aangevraagd voor het volgen van een in ontwikkeling zijnde, maar nog niet geaccrediteerde masteropleiding. Dan volgt er pas een besluit op de aanvraag wanneer de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) een besluit heeft genomen op accreditatie. Dit is binnen 10 maanden na de subsidieaanvraag.

Verantwoorden
De subsidie wordt direct vastgesteld. Dit betekent dat er buiten het opnemen van de subsidie in de jaarrekening, geen andere verantwoording aangeleverd hoeft te worden.

Wel kan DUS-I na afloop van de subsidieperiode een steekproefsgewijze controle uitvoeren. Hierbij wordt een bewijsstuk opgevraagd bij het bevoegd gezag waaruit blijkt dat er studieverlof is verleend aan de schoolleider.

BRON: Dus-i

 

Recommended Posts