De subsidieregeling voor ventilatie op scholen (SUVIS) is gepubliceerd in de Staatscourant. Minister Arie Slob (Onderwijs) kondigde eerder al aan dat het kabinet € 360 miljoen ter beschikking stelt om de ventilatie op scholen te verbeteren. Deze regeling betreft de eerste € 100 miljoen. Het binnenklimaat van scholen is al langere tijd een punt van zorg van de PO-Raad. De sectororganisatie is blij met de vrijgemaakte middelen, maar heeft ook een aantal zorgen met betrekking tot de subsidieregeling.

De subsidieregeling voor ventilatie op scholen (SUVIS) is gepubliceerd in de Staatscourant. Minister Arie Slob (Onderwijs) kondigde eerder al aan dat het kabinet € 360 miljoen ter beschikking stelt om de ventilatie op scholen te verbeteren. Deze regeling betreft de eerste € 100 miljoen. Het binnenklimaat van scholen is al langere tijd een punt van zorg van de PO-Raad. De sectororganisatie is blij met de vrijgemaakte middelen, maar heeft ook een aantal zorgen met betrekking tot de subsidieregeling.

Goed luchten en ventileren is belangrijk om luchtweginfecties te voorkomen. Volgens het RIVM is het echter onbekend in welke mate ventilatie helpt om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. ‘Het is op dit moment onduidelijk of kleine druppels, de zogenaamde aerosolen, een relevante rol spelen bij de overdracht van het virus.’, aldus het RIVM. Het advies is wel om de bestaande regelgeving en richtlijnen op het gebied van ventilatie te volgen.

Inhoud van de subsidieregeling

Een aantal praktische zaken rondom de subsidieregeling op een rijtje:

  • De gemeente is aanvrager van de subsidie ventilatie op scholen (zogenaamde SPUK-regeling). De aanvraag kan ingediend worden tussen 4 januari 2021 en 30 juni 2021.
  • Gemeenten en schoolbesturen kunnen maximaal €1.000.000 euro aanvragen, naar rato van het leerlingenaantal. Een gemiddelde basisschool ontvangt maximaal 150.000 euro Rijksdrage.
  • Er moet sprake zijn van cofinanciering. 30% wordt gefinancierd door het Rijk middels de subsidieregeling, 70% wordt bijgelegd door de gemeente en het schoolbestuur. Gemeenten en schoolbesturen moeten in goed overleg tot een verdeling komen van deze investering.
  • Doel van de regeling is om het binnenklimaat op scholen op energiezuinige manier te verbeteren. Voorwaarde is dat de gemeente een verklaring geeft dat de ventilatie op school niet voldoet aan Frisse Scholen Klasse C (bestaande bouw) of Klasse B (bouw na 2012).
  • De gemeente moet verklaren dat de ventilatie in de school momenteel niet voldoet.
  • Indien de subsidie wordt toegekend kunnen de werkzaamheden voor het verbeteren van de ventilatie uiterlijk worden gestart in januari 2022 en worden afgerond voor 2024.
  • Het effect van de subsidie wordt geëvalueerd door informatie op te vragen over de genomen maatregelen en de effecten op binnenklimaat en energieprestatie.

Bekijk voor meer informatie de subsidieregeling ventilatie op scholen.

Zorgen over subsidieregeling

De PO-Raad is blij met de middelen die het kabinet vrijmaakt om een verbeterslag te maken in de ventilatie op scholen. Toch heeft de sectororganisatie ook zorgen om een aantal punten. Omdat er binnen de regeling sprake is van cofinanciering, moeten gemeenten en schoolbesturen nog steeds een groot gedeelte van het bedrag zelf bekostigen. Tegenover de €360 miljoen van het Rijk, staat €840 miljoen die gemeenten en schoolbesturen gezamenlijk moeten inleggen. Veel gemeenten hebben door de coronacrisis een tekort binnen het Gemeentefonds. Bovendien is nieuwbouw uitgesloten van de regeling.

Door de ventilatie op scholen aan te pakken moeten schoolbesturen en gemeenten grote investeringen doen, die vaak niet in de meerjarenplannen van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) en begroting van schoolbesturen zijn opgenomen. Schoolbesturen worden bekostigd voor materiële instandhouding en onderhoud. Het implementeren van een nieuw ventilatiesysteem gaat verder dan dat en is een kostbare en kwaliteitsverbeterende ingreep. Een nieuw systeem brengt bovendien ook hogere kosten voor schoonmaak, onderhoud en exploitatie met zich mee. Volgens onderzoek van McKinsey geven schoolbesturen nu al 35% meer uit aan materiele instandhouding dan ze ontvangen.

Ook kijken naar een integrale aanpak en lange termijn: op weg naar duurzame schoolgebouwen

De PO-Raad vindt het daarnaast van belang dat er gekeken wordt naar een integrale aanpak om desinvesteringen te voorkomen. Er moet naast ventilatie, ook gekeken worden naar onderwijskwaliteit, functionaliteit van het gebouw en duurzaamheid. Zeker omdat uit de sectorale routekaart op weg naar duurzame schoolgebouwen blijkt dat er de komende jaren nog flinke stappen gemaakt moeten worden om onderwijshuisvesting te verduurzamen om aan het Klimaatakkoord te kunnen voldoen. Veel kaders van de subsidieregeling stonden al vast, maar door de lobby van de PO-Raad is het gelukt om termijnen te verlengen en heeft het kabinet de maximering van het aantal projecten per gemeente losgelaten. Bovendien hebben we ons er hard voor gemaakt dat de aanvraag voor de subsidieregeling ingediend kan worden met terugwerkende kracht, voor projecten gestart vanaf 1 oktober.

Bron: PO-raad

Recommended Posts