Welke wetten en regelingen veranderen in 2021 die van belang zijn voor de scholen in het voortgezet onderwijs? Welke subsidies kunnen aangevraagd worden? De belangrijkste wijzigingen en nieuwe regelingen vindt u hieronder op een rij. 

Corona

Regeling Extra hulp voor de klas
Er is 210 miljoen euro beschikbaar voor scholen en instellingen in het po, vo en mbo voor extra begeleiding aan leerlingen tijdens de coronacrisis. Met dit geld kunnen scholen extra personeel inzetten voor ondersteuning of het geven van aanvullende online lessen. Aanvraag voor deze subsidie kan tot en met 24 januari ingediend worden. 

Wijziging Centrale Examens
Vanwege corona en daardoor ontstane leerachterstanden kunnen de centrale examensvoor de algemeen vormende vakken in schooljaar 2020/2021 gespreid worden afgenomen. Ook krijgen leerlingen de mogelijkheid om een extra herkansing te doen. Hiervoor is – naast een volwaardig tweede tijdvak – een extra derde tijdvak op school in het leven geroepen, direct voor de start van de zomervakantie. Ook is besloten om het CSPE dit schooljaar te laten vervallen en te vervangen door een schoolexamen.

Ventilatie op scholen: SUVIS-regeling beschikbaar
Vanaf 4 januari kan de Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS)aangevraagd worden door gemeenten. Met deze uitkering kan het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen verbeterd worden. Gemeenten kunnen een aanvraag voor subsidie indienen tot en met 30 juni 2021 voor de financiering van bouw- en installatiekosten. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland publiceerde een webinar over de werking van deze regeling. Lees meer over de SUVIS-regeling.

Werkgeverszaken

Werkkostenregeling
De tijdelijke verruiming van de Werkkostenregeling in verband met de coronacrisis is op 1 januari 2021 beëindigd. De vrije ruimte voor het doen van verstrekkingen en vergoedingen, gaat vanaf 1 januari voor het fiscale loon tot en met € 400.000 terug naar 1,7%. Het percentage van de vrije ruimte boven de € 400.000 van het fiscale loon gaat in 2021 omlaag van 1,2% naar 1,18%.

Vaste reiskostenvergoeding
Werkgevers mogen vanaf 1 februari 2021 de vaste reiskostenvergoeding niet meer onbelast uitbetalen aan werknemers die thuiswerken. In het voorjaar van 2020 maakte de Belastingdienst bekend dat werkgevers, ook als de werknemer vanwege de coronapandemie thuiswerkt, de vaste reiskostenvergoedingen tijdelijk onbelast mochten blijven uitkeren. Deze maatregel wordt dus niet verlengd. Dat betekent dat vanaf 1 februari 2021 voor een onbelaste vaste reiskostenvergoeding alleen werknemers in aanmerking komen die in een kalenderjaar 36 weken (128 dagen) naar de vaste werkplek reizen.

Loondoorbetaling bij ziekte: toets op de RIV
Bij de toets op het re-integratieverslag – de zogeheten RIV-toets, die UWV uitvoert om te controleren of de werkgever en werknemer tijdens de loondoorbetalingsperiode van twee jaar voldoende re-integratie-inspanningen hebben verricht – wordt het medisch advies van de bedrijfsarts leidend. Door deze maatregel zijn loonsancties voor werkgevers op basis van (medische) verschillen van inzicht tussen verzekerings- en bedrijfsarts, niet meer mogelijk. Beoogde ingangsdatum is 1 september 2021.

Wetten

Wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen
Met de Wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen wijzigt de regering de stichtingsprocedure. Vanaf 1 juni 2021 kunnen initiatiefnemers melden dat zij via de nieuwe procedure een school of vestiging willen starten.

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR)
Per 1 juli treedt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen in werking. Deze nieuwe wet is bedoeld om het bestuur van onder meer verenigingen en stichtingen te verbeteren. De wet stelt een aantal wettelijke eisen aan het bestuur en intern toezicht van verschillende rechtspersonen. 

Wet vrijwillige ouderbijdrage
Met de invoering van de Wet vrijwillige ouderbijdrage is bepaald dat – ook wanneer de ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen – leerlingen mee moeten kunnen doen met activiteiten die door de school georganiseerd worden. Deze wet treedt in werking op 1 augustus 2021. 

Aangescherpte Wet burgerschap
De aangescherpte Wet burgerschapsonderwijs gaat naar verwachting in vanaf augustus 2021. De wet is al goedgekeurd door de Tweede Kamer en moet nog besproken worden in de Eerste Kamer. De beoogde aanpassing verplicht scholen om op een doelgerichte en meer samenhangende wijze aandacht te besteden aan actief burgerschap en sociale integratie. De basiswaarden van de democratische rechtsstaat, het ontwikkelen van sociale en maatschappelijke competenties en respect voor alle mogelijke verschillen tussen mensen staan hierbij centraal. De school creëert een omgeving waarin leerlingen worden gestimuleerd actief te oefenen met de omgang met en het handelen naar deze waarden.

Financiële zaken

Nieuwe invulling prestatiebox voortgezet onderwijs
Omdat een deel van de doelen uit het sectorakkoord vo zijn behaald, komt er een nieuwe invulling van de prestatiebox. Ongeveer tweederde deel van het geld wordt toegevoegd aan het lumpsum. Het overige deel kunnen besturen in 2021 en 2022 gebruiken voor de doelen die nog niet zijn behaald: beter strategisch personeelsbeleid, betere begeleiding van startende leraren en schoolleiders en het terugdringen van het aantal thuiszitters. Voor deze doelen komt in 2021 een aparte aanvullende bekostigingsregeling. De middelen in deze regeling worden verstrekt op basis van het aantal leerlingen per school. De VO-raad verwacht (i.s.m. het ministerie) uiterlijk begin februari te komen met een (inhoudelijke) handreiking voor schoolbesturen om vorm en inhoud te geven aan deze afspraken. Lees ook: Prestatieboxmiddelen blijven beschikbaar in 2021 en 2022

Subsidie Tel mee met Taal (aanpak van laaggeletterdheid)
De nieuwe Tel mee met Taal subsidieregeling 2021-2024 bouwt voort op die van de periode 2016-2020, maar is op een aantal punten uitgebreid en aangepast. Zo kan er nu – naast subsidie voor laaggeletterde werknemers en laaggeletterde ouders – ook subsidie aangevraagd worden voor praktijkgerichte experimenten. Een gemeente moet de aanvraag ondersteunen. In 2021 is er eenmalig 6 miljoen extra aan subsidie beschikbaar om (digitaal) laaggeletterde werknemers scholing aan te bieden. Tel mee met Taal biedt jaarlijks subsidie voor activiteiten die zijn gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid.

Subsidieregeling voorkomen van zittenblijven
Sinds 2015 wordt jaarlijks 9 miljoen euro beschikbaar gesteld voor scholen om te werken aan het terugdringen van het aantal zittenblijvers, met de subsidieregeling zomerscholen VO en vanaf 2016 de subsidieregeling lente- en zomerscholen VO. In 2021 is hetzelfde bedrag gereserveerd voor dit doel. Zoals de minister aankondigt in deze Kamerbrief zal de subsidieregeling 2021 er anders uitzien dan in voorgaande jaren. Naar verwachting kan subsidie worden aangevraagd voor zomerscholen en andere interventies om het aantal zittenblijvers te verminderen. Lentescholen vallen daar niet onder. De subsidieregeling wordt op korte termijn gepubliceerd.

Verantwoording subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma’s
Begin 2021 wordt een wijzigingsregeling gepubliceerd, waarmee de verantwoording van de toegekende middelen voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s ook voor aanvragen die in de oorspronkelijke subsidieregeling onder het zwaardere verantwoordingregime vallen, onder het lichtere verantwoordingsregime (Model G1 van de jaarverslaglegging) worden gebracht. Lees ook: Lichtere verantwoording voor subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s. 

Overige

Handhaving rookverbod schoolterreinen
Vanaf 1 augustus 2020 moeten alle schoolterreinen al rookvrij zijn, maar vanaf 1 januari gaat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ook actief toezicht houden op het rookverbod op de schoolterreinen. Scholen moeten zelf het verbod handhaven.

 

Bron: VO-raad

 

Recommended Posts