Op 14 december heeft de minister Slob een verlenging van de subsidiëring van doorstroomprogramma’s vmbo-mbo en vmbo-havo bekend gemaakt. Aanvankelijk zou dit subsidieprogramma in 2022 beëindigd worden. Dat wordt nu 2024. Aanvragen voor de overstapmomenten van 2021 en 2022 kunnen tussen 1 februari en 30 april van dit jaar worden ingediend door het bevoegd gezag van een vmbo-vestiging.

De subsidieregeling doorstroomprogramma’s vmbo-mbo en vmbo-havo is onderdeel van het actieplan Gelijke Kansen, waarin de nadruk is gelegd op het verbeteren van de overgangen in het onderwijs. Hiermee wordt beoogd leerlingen en studenten die vanuit hun omgeving minder vanzelfsprekend hulpbronnen vanuit sociaal, cultureel en economisch perspectief tot hun beschikking hebben (gehad) tijdens hun schoolloopbaan bij deze overgangen een duwtje in de rug te geven. Uit onderzoek is gebleken dat deze leerlingen een extra risico lopen om hun mogelijkheden na een overgang niet optimaal te benutten of zelfs uit te vallen. Juist voor jongeren die van huis uit minder ondersteuning en begeleiding krijgen, vormen overgangen soms een risico.

De aanvraagprocedure wordt beschreven in het besluit van 2020 en wijkt qua periode af van de aanvraagprocedure in het Besluit van 2017. Het verdient aanbeveling om beide besluiten in samenhang te bezien om tijdig een inhoudelijk correcte aanvraag in te dienen in samenwerking en afstemming met de partner(s) van het vervolgonderwijs.

Bekijk hier de aanvraagprocedure in het besluit van 2020.

 

Bron:VO-raad

Recommended Posts