De Inspectie van het Onderwijs heeft het advieskader gepubliceerd op basis waarvan zij de minister adviseert over de te verwachten onderwijskwaliteit van nieuw op te richten scholen. Dit kader volgt uit de Wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen. Dit advieskader treedt op 1 februari 2021 in werking.

de Wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen is de procedure voor het starten van nieuwe openbare en bijzondere scholen in het basis- en voorgezet onderwijs beschreven. Het bevoegd gezag dient bij de minister een aanvraag in voor bekostiging van een openbare of bijzondere school. De wet bepaalt vervolgens dat de Inspectie de minister adviseert of de aanvraag voldoet aan specifieke in de wet opgenomen verplichtingen betreffende het voorgenomen beleid over de kwaliteit van het onderwijs van de nieuwe school.

De inspectie voert vanuit zijn waarborgfunctie een kwaliteitstoets uit, die ingaat op zes vastgestelde deugdelijkheidseisen, die zo inzicht moeten geven in de te verwachten kwaliteit van de nieuw op te richten school.

Wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen

Op 1 november 2020 is de Wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen in werking getreden. Hierdoor is de procedure voor het stichten van een nieuwe school veranderd. Onder andere het richtingsbegrip is hierbij losgelaten.

De VO-raad heeft zich eerder negatief uitgelaten ten aanzien van dit wetsvoorstel, omdat het bestuurlijke samenwerking – belangrijk in het kader van leerlingendaling – kan belemmeren, en daarnaast segregatie bevordert. Het is dan ook van groot belang dat ‘bestaande’ besturen in een regio in goed overleg treden met nieuwe initiatieven om hier over te spreken en zo nodig afspraken over te maken. Nieuwe initiatieven hebben ook een wettelijke uitnodigingsplicht voor besturen in de regio.

 

Bron: VO-raad

 

 

Recommended Posts