Door de coronacrisis maakt het kabinet extra geld vrij voor het onderwijs. Scholen kunnen met dit geld onderwijsachterstanden voorkomen en studievertraging compenseren. Ook is er subsidie voor extra hulp voor de klas. En voor extra begeleiding voor mbo-studenten met een moeilijke start op de arbeidsmarkt.

Subsidie voor extra begeleiding en nazorg mbo
Mbo-scholen kunnen subsidie krijgen voor studenten die geen of moeilijk een baan kunnen vinden door de coronacrisis. Met dat geld kunnen zij studenten die afstuderen of net hun diploma hebben, begeleiden naar een baan of een vervolgopleiding. Mbo-scholen kunnen deze subsidie aanvrangen van 22 januari 2021 tot en met 22 februari 2021. De subsidie is onderdeel van de aanpak jeugdwerkloosheid. In totaal is voor de subsidie € 24,5 miljoen beschikbaar.

Subsidie voor extra hulp voor de klas
Met de subsidie Extra hulp voor de klas kunnen basisscholen, middelbare scholen en het mbo extra hulp inschakelen tijdens de coronacrisis. Het kabinet maakt hiervoor € 210 miljoen euro vrij. Scholen kunnen met dit geld onder andere extra bevoegd personeel inzetten en meer (online) gastlessen mogelijk maken. Bijvoorbeeld op het gebied van sport, techniek en cultuur. Regio’s en mbo-instellingen kunnen van 18 december 2020 tot en met 24 januari 2021 subsidie aanvragen voor Extra hulp voor de klas.

Subsidie voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s
In mei 2020 investeerde het kabinet bijna € 500 miljoen extra in het onderwijs voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s. Van dit bedrag gaat € 200 miljoen naar studenten en € 244 miljoen naar leerlingen in het basis-, voortgezet onderwijs en mbo.

Voorschoolse educatie
Aanbieders van voorschoolse educatie kunnen subsidie aanvragen voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s voor voorschoolse educatie aan peuters, die dit vanwege de coronacrisis nodig hebben. De subsidie is bedoeld om verdere achterstand te voorkomen en om de opgelopen achterstand in te halen. De programma’s moeten aanvullend zijn aan het bestaande reguliere aanbod voor voorschoolse educatie en alleen peuters met een indicatie voor voorschoolse educatie mogen deelnemen. Kindcentra kunnen vanaf 15 t/m 28 juni een subsidieaanvraag indienen

Bekijk ook de veelgestelde vragen over de subsidieregeling voorschoolse educatie.

Basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs 
Scholen in het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs kunnen financiële hulp aanvragen bij het bieden van hulp en maatwerk. Dit is voor leerlingen en studenten die door de maatregelen rondom de coronacrisis extra ondersteuning nodig hebben. Met de financiële hulp kunnen scholen in de periode van de zomervakantie 2020 tot en met de zomervakantie 2021 leerlingen en studenten ondersteunen om achterstanden in te lopen. Bijvoorbeeld door extra programma’s aan te bieden naast de reguliere onderwijstijd. Bijvoorbeeld in de zomer- of herfstvakantie of na schooltijd of in het weekend.

Bekijk ook de veelgestelde vragen over de subsidieregeling onderwijs 2020-2021.

Voortgezet (speciaal) onderwijs

Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen financiële hulp aanvragen bij het bieden van hulp en maatwerk. Dit is voor leerlingen en studenten die door de maatregelen rondom de coronacrisis extra ondersteuning nodig hebben. Hiermee kunnen scholen in de periode van de zomervakantie 2020 tot en met de zomervakantie 2021 leerlingen en studenten ondersteunen om achterstanden in te lopen. Bijvoorbeeld door extra programma’s aan te bieden naast de reguliere onderwijstijd.

Bekijk ook de veelgestelde vragen over de Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s 2020 -2021.

Middelbaar beroepsonderwijs

  • Mbo-instellingen kunnen financiële hulp aanvragen bij het bieden van hulp en maatwerk. Dit is voor leerlingen en studenten die door de maatregelen rondom de coronacrisis extra ondersteuning nodig hebben.
  • Alle mbo-studenten die in de periode van augustus 2020 tot en met januari 2021 een diploma halen, ontvangen in het eerste kwartaal van 2021 eenmalig een compensatiebedrag. Dit is een bedrag met een hoogte van maximaal drie maanden les-, cursus-, of collegegeld. Drie maanden zou in het mbo voor een bbl-student neerkomen op een eenmalige tegemoetkoming van € 150. Een bol-student in het mbo ontvangt dan € 300.
  • Alle mbo-studenten van wie in de maanden juli, augustus of september 2020 het recht op een basisbeurs (in de mbo-bol) of aanvullende beurs vervalt, komen in aanmerking voor een tegemoetkoming. Voor bol-studenten met alleen een basisbeurs is dit een bedrag van € 800. Voor bol-studenten die daarnaast ook een aanvullende beurs hebben gaat het om een totaalbedrag van € 2.000.
  • Bedrijven die leerwerkbanen aanbieden kunnen een voorschot krijgen op hun subsidie. Het kabinet investeert om zoveel mogelijk bedrijven te overtuigen stages en leerwerkbanen aan te blijven of gaan bieden voor het beroepsgerichte onderwijs. Daarnaast verhoogt het kabinet de subsidieregeling praktijkleren voor conjunctuur- en contactgevoelige bedrijfssectoren, die geraakt worden de coronacrisis. De verhoging van de subsidieregeling praktijkleren geldt voor de studiejaren 2020-2021 en 2021-2022.

Bekijk ook de veelgestelde vragen over de Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s 2020 -2021.

Hoger onderwijs

  • Alle studenten van wie in de maanden juli, augustus of september 2020 het recht op aanvullende beurs vervalt, komen in aanmerking voor een tegemoetkoming. Voor studenten in het hoger onderwijs met een aanvullende beurs gaat het om een bedrag van € 1.500.
  • Alle studenten die in de periode september 2020 tot en met januari 2021 een hbo- (ad, bachelor of master) of een masterdiploma aan de universiteit halen, ontvangen in het eerste kwartaal van 2021 eenmalig een compensatiebedrag. Dit is een bedrag met een hoogte van maximaal drie maanden les-, cursus-, of collegegeld. Voor een student in het hoger onderwijs zou dat neerkomen op een eenmalige tegemoetkoming van € 535.

Nieuwkomers basis- en voortgezet onderwijs

Nieuwkomerskinderen en hun ouders spreken vaak de Nederlandse taal nog niet goed. Daarom werkt het thuisonderwijs minder goed voor  nieuwkomersleerlingen dan voor leerlingen die de taal wel machtig zijn. Om deze achterstand aan te pakken stelt het kabinet €21 miljoen beschikbaar.  

 

Bron: Rijksoverheid

Recommended Posts