Er heerst veel onduidelijkheid bij scholen over wat er wel en wat er niet wettelijk is toegestaan ten aanzien van het registreren van een eventuele coronabesmetting. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mogen gezondheidsgegevens niet geregistreerd worden. Dit is natuurlijk niet te doen. Daarom zijn de PO-raad en VO-raad in gesprek gegaan met de Autoriteit Persoonsgegevens en het ministerie van OCW. Ter ondersteuning is deze handreiking ontwikkeld.

Schoolbesturen zijn verplicht zich in te spannen voor een veilige leer- en werkomgeving voor leerlingen en leraren. Om een grootschalige uitbraak van corona te voorkomen willen scholen graag weten bij een ziekmelding of een leraar of leerling afwezig is vanwege corona. Wettelijk gezien mag dit niet. Er mag wel geregistreerd worden dat iemand ziek is maar niet wat die persoon mankeert. Ook niet als de leerling of medewerker het uit zichzelf deelt. 

Wat wordt wettelijk toegestaan?

In het kort: de school mag coronabesmettingen alleen registreren van leerlingen, als de school daarvoor een expliciet doel heeft, dat doel voor iedereen helder is en als er expliciet individuele toestemming is gegeven door degene om wie het gaat. In de opgestelde handreiking lezen schoolbesturen en scholen hoe zij het beste om kunnen gaan met gegevens over corona-besmettingen op school.

 

Klik hier voor de handreiking privacy en registratie corona

Bron:PO-raad

Recommended Posts