Het model voor de berekening van de extra middelen voor aanpak werkdruk is uitgebreid met een berekening van het budget voor professionalisering en begeleiding van starters en schoolleiders. Door beide budgetten in een model samen te brengen, heb je per school direct overzicht welke bedragen beschikbaar zijn en onderwerp zijn van gesprek met de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad.

De prestatieboxmiddelen worden per 1 augustus 2021 op een andere wijze verstrekt. Dit geld komt voor een deel naar de schoolbesturen via de lumpsum en voor een deel via een specifieke regeling voor professionalisering en begeleiding starters en schoolleiding. Voor de inzet van deze middelen moet net als voor de middelen voor de aanpak van werkdruk een bestedingsplan ter instemming worden voorgelegd aan de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad (P-MR). Dit vindt plaats nadat hierover het gesprek heeft plaatsgevonden tussen bestuur, schoolleider en team. Meer hierover lees je in dit nieuwsbericht en in de eerste regeling bekostiging personeel 2021-2022.

In het model Werkdruk en starters/schoolleiders vind je de actuele bedragen voor de aanpak van werkdruk. Het model heeft geen bestedingsplan voor de middelen professionalisering en begeleiding starters en schoolleiding omdat hieraan door het ministerie van OCW geen vormeisen zijn gesteld.

Ten aanzien van de middelen voor professionalisering en begeleiding starters en schoolleiders is het overigens niet zo dat de middelen per se binnen de school moeten worden uitgegeven. Het kan zijn dat met instemming van de P-MR wordt besloten middelen op bestuursniveau in te zetten omdat zo meer bereikt kan worden op het gebied van professionalisering en begeleiding van startende leraren en schoolleiders.

Indien (een deel van) de besteding van de middelen op bestuursniveau wordt ingezet, dient hier instemming voor te zijn van alle P-MR-en. Alleen afstemming met en instemming van de personeelsgeleding van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is onvoldoende.

Bron: PO-raad

Recommended Posts