Leraren willen hun leerlingen helpen zich optimaal te ontwikkelen. Maar het Nederlandse onderwijs kent hardnekkige problemen: onderwijskwaliteit staat onder druk, kansenongelijkheid en verschillen tussen leerlingen nemen toe, talent wordt verspild, en de werkdruk van leraren is hoog.

Dit programma wil deze problemen verkleinen. Doelstelling is de kwaliteit van het funderend onderwijs te verhogen door te investeren in kwalitatief goed open (digitaal) leermateriaal, aanvullend op commercieel materiaal. Hiermee kunnen leraren inspelen op talenten en behoeften van hun leerlingen. Dit vergroot hun motivatie, vermindert schooluitval, verhoogt leeropbrengsten, en verbetert de aansluiting op samenleving en beroepspraktijk.

De programmalijnen zijn afgestemd op de onderwijspraktijk:

·        Door bestaande netwerken te benutten, ondersteunen en verbinden we scholen die samenwerken aan het verhogen van de leeropbrengst door open leermaterialen.

·        We versterken leraren in het effectief gebruiken en ontwikkelen van open leermateriaal, met bestaande vakcommunities en lerarenopleidingen, en door kennisproducten te ontwikkelen.

·        We verrijken open leermateriaal, verbeteren bestaande en ontwikkelen nieuwe collecties, aansluitend bij de behoeften van het onderwijs (bv. vakken zonder passend leermateriaal).

·        We innoveren de publieke infrastructuur van open leermaterialen, zodat leraren eenvoudig interactieve open leermaterialen kunnen ontwikkelen, delen, vinden en gebruiken.

·        We organiseren praktijkgerichte onderzoeken en evaluaties, gericht op kennis ontwikkelen en kwaliteit verhogen. Dit creëert lerend vermogen in het programma zelf, en levert kennis op voor het onderwijs.

Het programma vraagt een investering van het Groeifonds van €77,9 miljoen. Het geschatte bbp-effect bedraagt uiteindelijk €53 miljoen per jaar en eenmalig €64 miljoen. Publieke partijen (Kennisnet, SLO, VO-content, onderwijsorganisaties) dragen bij vanuit hun bestaande financiering.

 

Bron: Ministerie van OCW

Recommended Posts