Deel ophoging personele lumpsum wordt ingezet voor nieuwe cao

Schoolleiders- en lerarentekorten blijven te groot, ondanks inspanningen

Onlangs zijn de definitieve regeling bekostiging personeel 2020-2021 en de 2e regeling bekostiging personeel 2021-2022 gepubliceerd. De ophoging van de bedragen in deze regelingen is voornamelijk het gevolg van de indexatie van de personele bekostiging op grond van de referentiesystematiek. De indexatie is bedoeld om stijgingen van personele kosten in 2021 te dekken.

Voor een belangrijk deel komen stijgingen in de personele kosten voort uit afspraken die de PO-Raad nog met de vakbonden gaat maken in een cao voor het verbeteren van arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs. Schoolorganisaties moeten er rekening mee houden dat de personele kosten bij een nieuwe cao met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 zullen toenemen. 

 

Bron: PO-raad

Sessie Schoolkracht met tips en ervaringen terugkijken

Het personeelsbeleid in het VO is strategischer geworden

In november 2020 werd de subsidieregeling Schoolkracht gepubliceerd om schoolleiders en leraren in het primair en voortgezet onderwijs te ondersteunen bij hun schoolontwikkeling. Zodat scholen lerende, professionele organisaties worden én blijven en duurzame schoolontwikkeling in het funderend onderwijs wordt versterkt. De eerste schoolkrachtsessie vond plaats op 30 juni en is terug te zien.

Ondersteund door de regeling Schoolkracht zijn leraren en schoolleiders van 200 scholen inmiddels aan de slag gegaan met hun plannen voor schoolontwikkeling. 

Deze ‘schoolkrachtscholen’ richten zich in hun plannen op één of meer van de volgende thema’s:

·        Verbeteren onderwijskwaliteit;

·        Omgaan met leraren- en schoolleiderstekort;

·        Kansen(on)gelijkheid; en

·        Digitalisering

Schoolkrachtsessie 30 juni terugkijken

Als onderdeel van de regeling vinden een aantal bijeenkomsten plaats: Schoolkrachtsessies. Deze ondersteuningsbijeenkomsten zijn bedoeld om inspiratie te bieden en kennis uit te wisselen op het vlak van samen werken aan schoolontwikkeling. De eerste sessie heeft plaatsgevonden op woensdag 30 juni. Demissionair minister Slob opende de bijeenkomst met een videoboodschap. Vervolgens deelden pionierende leraren en schoolleiders hun ervaringen met het realiseren van een ontwikkeltraject en was er daarnaast een lezing van Jelmer Evers over ‘anders denken over vernieuwing in het onderwijs’. Naast het plenaire gedeelte van de bijeenkomst gingen de deelnemende scholen uiteen in de verschillende thema’s om ervaringen uit te wisselen. 

De Schoolkracht scholen worden opgeroepen om hun verhalen te delen op de website Sterkmetschoolkracht.nl en het is ook mogelijk lid te worden van een LinkedIn groep.

Het plenaire gedeelte van de eerste sessie is terug te kijken via de website van regeling Schoolkracht.

Er vinden nog bijeenkomsten op 17 november 2021, 20 april 2022 en 28 september 2022.

 

Bron: AVS

Welke wet- en regelgeving verandert er in het nieuwe schooljaar?

Welke wet- en regelgeving verandert er in het nieuwe schooljaar?

Bij de start van het nieuwe schooljaar gelden er enkele nieuwe regels en wetten waar scholen rekening mee moeten houden. Ook zullen er later in het schooljaar nog enkele dingen veranderen voor scholen. We zetten het op een rij:

Disclaimer: mogelijk kan er aankomend schooljaar nog wet- en regelgeving veranderen

Aanpassingen Eindexamenbesluit VO

Per 1 augustus gaan de aanpassingen in het Eindexamenbesluit VO in. Het doel van de veranderingen is de kwaliteit en de kwaliteitsborging van de schoolexaminering te versterken. De aanpassingen vormen het formele sluitstuk van de verbeteringen die de sector via negen actielijnen heeft ondernomen na het examenincident van 2018.

Nieuw Onderzoekskader VO

Vanaf 1 augustus gaat de Onderwijsinspectie werken met een nieuw, herzien onderzoekskader vo 2021. De lopende toezichtinterventies, zoals herstelonderzoeken of herstelopdrachten, blijven geldig.

Scholen in schooljaar 2021/2022 niet beoordeeld op onderwijsresultaten

Komend schooljaar (2021/2022) worden scholen door de Onderwijsinspectie niet beoordeeld op de resultaten. De inspectie wil zo in haar oordelen rekening houden met de omstandigheden die zijn ontstaan door de maatregelen vanwege het coronavirus. Dit geldt voor de onderzoeken die zij doet op scholen en afdelingen voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Het gaat ondermeer om de resultaten van de eindtoets en het eindexamen.

Wet burgerschapsonderwijs treedt in werking

De  ‘Wet verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs’ is van kracht per 1 augustus 2021. Vanaf 2018 is er gewerkt aan de herziene wet, die scholen meer richting geeft en de burgerschapsopdracht minder vrijblijvend maakt. Deze wet geeft de Inspectie van het Onderwijs ook de mogelijkheid om met scholen hierover in gesprek te gaan.

Wet vrijwillige ouderbijdrage

Per 1 augustus 2021 gaat de nieuwe wet voor de vrijwillige ouderbijdrage in, die regelt dat ook leerlingen wiens ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet (kunnen of willen) betalen, mee moeten kunnen doen aan álle activiteiten die georganiseerd worden door de school. Een alternatief bieden is niet voldoende. https://www.vo-raad.nl/artikelen/veelgestelde-vragen-over-de-vrijwillige-ouderbijdrage

Inwerkingtreding Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Op 1 juli is de ‘Wet bestuur en toezicht rechtspersonen’  in werking getreden. Deze wet stelt een aantal wettelijke eisen aan het bestuur en intern toezicht van verschillende rechtspersonen. De nieuwe wet is bedoeld om het bestuur van onder meer verenigingen en stichtingen te verbeteren.

Aanpassing cao door wijziging minimumloon

Het minimumloon is met ingang van 1 juli 2021 verhoogd naar € 1.701,00 Voor de CAO VO 2020 heeft de wijziging uitsluitend gevolg voor salaristabel 9 C: in- en doorstroombanen. Er zijn erg weinig mensen in het vo die het minimumloon verdienen.

Vereenvoudiging bekostiging treedt in werking op 1 januari 2022

De invoering van de vereenvoudiging bekostiging betekent ook dat de regeling waarmee geïsoleerde scholen extra bekostiging krijgen per 1 januari 2022 zal ingaan.

 

Bron: VO-raad

Wat doet u als school met de online verspreiding van ongewenste beelden?

Wat doet u als school met de online verspreiding van ongewenste beelden?

In deze tijd kan er online veel spelen. Een leerling die stiekem de les filmt, precies op het moment dat een docent boos voor de klas staat. Privéfoto’s van een klasgenoot die in een WhatsApp-groep worden geplaatst. De verspreiding van zulke beelden kunnen razendsnel rondgaan via social media. Het slachtoffer kan hier nog jaren last van hebben. In de vernieuwde leidraad ‘Wat doet u als school met de online verspreiding van ongewenste beelden?’ staat hoe een school hiermee kan omgaan, en wat de mogelijkheden zijn om dit soort gedrag te voorkomen.

De handreiking bevat adviezen en praktische tips, en verwijzingen naar instanties die kunnen helpen op dit vlak. Klik hier om de handreiking te in te zien. 

 

Bron: VO-raad

Het beste van twee werelden

Invalpool

Het vervangingsproces op scholen wordt voor directeuren, (inval)leerkrachten en de HR- en salarisadministrateur een stuk eenvoudiger en efficiënter. Visma | Raet heeft met Axilium de handen ineen geslagen en HR- en salarissoftware geïntegreerd met vervangingssoftware.

Het HR cloudplatform Visma.net HRM & Payroll is sinds dit jaar ook beschikbaar voor het onderwijs. Onderwijsinstellingen hebben inmiddels probleemloos ermee het salaris van hun medewerkers uitbetaald. Bijna twee jaar werd er hard gewerkt aan het geschikt maken van het platform voor het onderwijs, een strategische markt voor het softwarehuis.

Directeur Onderwijs van Visma | Raet, Bas de Pierre, sprak bij de aftrap van ‘een goede basis voor verdere doorontwikkeling van dit innovatieve en onderscheidende HR cloudplatform’.

Een voorbeeld van die doorontwikkeling is de integratie met de vertrouwde en specialistische vervangingssoftware InvalPool van Axilium, die ook rekening houdt met alle wettelijke voorschriften en cao-bepalingen. De onderlinge samenwerking en data-integratie tussen beide systemen gaan het onderwijs veel gemak en efficiëntie opleveren, weet Bas. “Het zorgt er onder meer voor dat er geen dubbele invoer meer nodig is van mutaties voor de vervangingsadministratie. En elke minuut die je met slimme software bespaart in je bedrijfsvoering, kun je besteden aan het onderwijs.”

 

Verborgen vacatures

Manon Jonquière van Axilium benoemt een ander voordeel. “Door het koppelen van de systemen worden alle mutaties geregistreerd. Hierdoor heb je een compleet overzicht van de vervangingsbehoefte binnen de school. Ook de verborgen vacatures worden hierdoor inzichtelijk.”

Niet alleen de schoolleiders, alle betrokkenen gaan erop vooruit. De vervanger krijgt op tijd en correct zijn of haar uitbetaling plus een arbeidsovereenkomst voor de vervanging. Daarbij wordt het risico op fouten en gedoe achteraf aanzienlijk verkleind.

En HR en de administratie hoeven geen dubbele invoer te verrichten, er is compliance in de ketenaansprakelijkheid en de salarisuitbetaling is correct, inclusief de berekende reiskosten. Ook voor hen geldt: minder correcties achteraf. 

 

Hoe werkt het?

In het scenario wanneer een leerkracht zich ziek of afwezig meldt, is er vervanging nodig. Een frequent voorkomend scenario want de verzuimcijfers in het onderwijs blijven hoog. De schooldirecteur start het proces op in InvalPool. In de oude situatie wilde de stress die dat snelle regelen met zich meebracht nog wel eens leiden tot het niet of te laat melden van het verzuim in het HR-systeem. Door de geavanceerde koppeling vindt er vanuit InvalPool automatisch gegevensuitwisseling plaats met Visma.net HRM &Payroll, de directeur hoeft dat niet meer handmatig te doen.  

Het andere scenario is dat van de leraar die langdurig verlof aanvraagt, bijvoorbeeld ouderschapsverlof, in Visma.net HRM & Payroll. Met de koppeling tussen beide systemen gaat er vanzelf een signalering naar InvalPool zodat de schoolleider of planner een match kan maken voor vervanging. De twee systemen wisselen ook nu alle relevante gegevens uit. 

In Visma.net HRM &Payroll wordt in beide scenario’s een arbeidsovereenkomst met de vervanger aangemaakt en doorgegeven aan InvalPool.

 

Flinke besparingen

Het gaat schoolbesturen ook flinke besparingen aan arbeidskosten opleveren.

Want het aantal invoerhandelingen in Visma.net voor de vervangingsverzoeken wordt gehalveerd. Hetzelfde geldt voor de correcties in de maand erna, vanwege de vergeten registraties, die er altijd zijn. ‘We willen van de kwaal af van het vergeten om de vervanging door te geven in het HR-systeem’, kreeg Bas veel van scholen te horen. ‘De integratie zorgt ervoor dat de vervangings- en afwezigheidsadministratie synchroon lopen’, verneemt hij nu.   

Daarnaast is de actualiteit van de gegevens van de medewerker in InvalPool geborgd door de koppeling met de HR- en salarisadministratie van Visma. Manon Jonquière: “Het zijn twee systemen die nu met elkaar praten. Je krijgt daardoor het beste van twee werelden”

Omdat de vervanger dankzij de integratie er van op aan kan dat alles tijdig en correct geregeld is, zal dat ook diens relatie met de school goed doen, stelt zij. En dat is in wederzijds belang. “Je moet als school altijd goed zorgen voor je invallers, en met het huidige lerarentekort wordt dat nog belangrijker. Ze maken een groot deel van je workforce uit.” De app voor schoolleiders en invallers draagt verder bij aan het gemak en de intuïtiviteit van InvalPool, merkt Manon op.

 

Hart voor onderwijs

Visma | Raet ontwikkelde samen met onderwijsbureaus en onderwijsinstellingen Visma.net HRM &Payroll voor de sector, een open systeem in de cloud waardoor koppelingen zoals met InvalPool mogelijk zijn.

De onderwijspartners beschrijven het als ‘modern, innovatief, intuïtief voor medewerkers en leidinggevenden en vergaand geautomatiseerd’.

Bas de Piere: “Zo blijft Visma | Raet bijdragen aan het verminderen van administratieve werkdruk, ten behoeve van goed onderwijs. Ik ben blij dat Visma | Raet en Axilium nu de handen ineen hebben geslagen als partners met hart voor het onderwijs.”

 

Meer informatie:

www.invalpool.nl

www.vismaraet.nl

 

   

Waarom bewegen óf leren? Ga voor bewegend leren!

We zouden een pagina vol kunnen schrijven over de positieve effecten van bewegen op kinderen. Dat het de motorische ontwikkeling stimuleert. Een gezonder lichaam oplevert. Dat het zelfvertrouwen en welbevinden van kinderen vooruitgaat. Dat bewegen bijdraagt aan de concentratie en taakgerichtheid van kinderen. Dat het in het klaslokaal de sfeer, het gedrag en de aandacht van kinderen ten goede komt. En dat schoolprestaties ervan verbeteren. Maar goed: als onderwijsprofessional weet u dit waarschijnlijk al lang. Eigenlijk is vrijwel iederéén ervan overtuigd dat er vrij veel voordelen kleven aan voldoende beweging voor kinderen. Des te frappanter dat slechts de helft van de kinderen in Nederland voldoet aan de beweegrichtlijn – een uur per dag matig tot intensief bewegen – en dat kinderen ongeveer twee derde van hun schooldag zittend doorbrengen.

Wat is bewegend leren?

Ondanks dat er tegenwoordig meer mogelijkheden zijn om het bewegingsonderwijs in het primair onderwijs omhoog te krikken, bijvoorbeeld door het aanstellen van een vakleerkracht, blijft het lesprogramma bomvol. Méér gymles zit er helaas niet altijd in. Waar haal je dan die beweegwinst vandaan? Bij Sportdocent opteren we om niet te kiezen tussen bewegen óf leren, maar om bewegen op te nemen in het lesprogramma. Hoe? Met bewegend leren.

In een notendop:

  • Bewegend leren is het afwisselen van cognitieve leeractiviteiten met beweegactiviteiten;
  • Bewegend leren werkt het beste bij het automatiseren of herhalen van lesstof. Denk aan de tafeltjes oefenen bij rekenen, het herhalen van een taalles of klokkijken.
    Voorbeeld: Op het schoolplein wordt met stoepkrijt een grote klok getekend. Twee kinderen kiezen een tijd, gaan op de grond liggen en vormen samen de wijzers van de klok. Aan de andere leerlingen is het de taak om de juiste tijd te raden;
  • Bewegend leren kan overal plaatsvinden, van het klaslokaal tot de gang en van een speelzaal tot het schoolplein.

Bewegend leren heeft als groot voordeel dat leerlingen op een actieve manier bezig zijn met lesstof. Ze krijgen extra dagelijkse beweging, nemen lesstof beter op en raken bovendien energie kwijt, waardoor ze zich beter kunnen concentreren op de stof die na het bewegend leren volgt.  

Bewegend leren bij Sportdocent

Sportdocent verzorgt sport- en beweegactiviteiten in het onderwijs en de kinderopvang. Voor het (primair) onderwijs varieert dit van de inzet van vakleerkrachten bewegingsonderwijs om de gymles te verzorgen, tot het organiseren van evenementen, zoals de Koningsspelen, Pietengym of een sportdag. En onze sportprofessionals verzorgen zodoende bewegend leren.

In de praktijk betekent dit dat een onderwijsassistent met sportachtergrond van Sportdocent gedeeltes van lessen overneemt, om aangeleerde stof te herhalen en automatiseren, door middel van bewegend leren. In totaal doet deze sportprofessional dit drie aaneengesloten lesuren per week. We werken met een jaarprogramma, waarbij de groepsleerkracht iedere week de lesstof aanreikt aan de onderwijsassistent. Het programma wordt op maat gemaakt voor de betreffende basisschool.

Bewegend leren maakt onderdeel uit van een totaalpakket van Sportdocent, waarmee we het bewegingsonderwijs op scholen structureel naar een hoger niveau tillen en zowel groepsleerkrachten als schoolleiders de zorg omtrent het bewegingsonderwijs volledig uit handen nemen. Het is desgewenst mogelijk de onderdelen van dit totaalpakket – zoals bewegend leren – als losse dienst af te nemen. Kijk voor meer informatie en contactmogelijkheden op sportdocent.nu/bewegend-leren