Omzetting naar nieuwe salarisschalen volgens het onderhandelaarsakkoord

Omzetting naar nieuwe salarisschalen volgens het onderhandelaarsakkoord

Als de nieuwe cao primair onderwijs definitief is ondertekend, worden alle medewerkers in het primair onderwijs omgezet naar een trede in de nieuwe salarisschalen: deze schalen zijn hetzelfde als de salarisschalen in de cao voor het voortgezet onderwijs. De nieuwe inschaling is gebaseerd op een berekening, maar men kan ook gebruik maken van de conversietabel uit het onderhandelaarsakkoord.

De PO-Raad heeft met de onderwijsvakbonden een onderhandelaarsakkoord afgesloten voor een nieuwe cao voor primair onderwijs. In dit akkoord wordt de loonkloof tussen het primair- en voortgezet onderwijs gedicht. In het akkoord zijn nieuwe salarisschalen opgenomen. 

Inschaling 

De nieuwe salarisschalen voor het primair onderwijs zijn gelijk aan de salarisschalen voor het voortgezet onderwijs. Voor de meeste medewerkers blijft daarbij het huidige schaalnummer gelden, dus een onderwijsondersteuner in schaal 6 komt in de nieuwe schaal 6. Voor directeuren en adjunct-directeuren houden we dezelfde schaalnaam (respectievelijk D- en A-schalen). De schaalnummers blijven ook hetzelfde. Alleen voor leraren kent het voortgezet onderwijs geen numerieke schalen. Deze medewerkers worden ingeschaald in de schalen die passen bij functies van dezelfde zwaarte, dat wil zeggen: L10->LB; L11->LC; L12->LD. 

Conversietabel  

Het is dus eenvoudig om te weten in welke schaal een werknemer komt. Voor het bepalen van de trede in de nieuwe schaal kun je kijken naar de conversietabel. In de bijlage van het onderhandelaarsakkoord is een conversietabel beschikbaar voor de inschaling van medewerkers in de nieuwe schalen. Voor elke huidige schaal en trede is opgenomen in welke schaal en trede iemand terechtkomt na deze overgang. Vervolgens ‘groeit’ een medewerker, net als nu, elk jaar een trede in de nieuwe salarisschaal, totdat het maximum van de schaal is bereikt. 

Een leraar die nu in schaal L10-trede 11 zit, komt dus in de nieuwe schaal LB in trede 10. Een directeur in schaal D12-trede 9 komt in de nieuwe schaal D12-trede 10 en een onderwijsondersteuner in schaal 6-trede 9 komt in de nieuwe schaal 6 in trede 9. 

Berekening trede 

Voor de berekening van de trede binnen de betreffende schaal worden de volgende stappen doorlopen: 

·        Neem het huidige salarisbedrag; 

·        Tel daar 0,8% bij op (het gedeelte levensloopuitkering van het huidige maandloon); 

·        Tel daar 2% bij op (indien mogelijk binnen de schaal streven we naar een salarisstap van minimaal 2%); 

·        De medewerker komt in de trede met het naasthogere bedrag in de nieuwe schaal. 

·        Indien het berekende bedrag boven het maximum van de schaal uitkomt, komt de medewerker in de hoogste trede van de schaal.

Bijvoorbeeld 

De leraar in schaal L10-trede 11 heeft nu een maandsalaris van 3716 euro bruto. Tel daar 0,8% bij op: 3716 + 30 = 3746 euro en vervolgens 2%: 3746 + 75 = 3821 euro. Het naasthogere bedrag in de nieuwe LB schaal is op trede 10: 3935 euro. Deze leraar wordt dus ingeschaald in schaal LB-trede 10. 

Het jaarsalaris over 2022 van deze leraar zou zonder akkoord als volgt zijn opgebouwd:

·        Salaris in schaal L10 trede 11 tot 1 augustus: 3716 * 7 = 26.012 euro 

·        salaris trede 12 vanaf 1 augustus: 3831 * 5 = 19.155 

·        Totaal salaris 26.012 + 19.155 = 45.167 

·        levensloopuitkering 0,8%: + 362 = 45.529 

·        vakantiegeld 8% over salaris (t/m mei): + 3.550 = 49.079 

·        eindejaarsuitkering 6,3%: + 2.846 = 51.925 

·        uitkering Dag van de leraar: + 200 = 52.125 euro 

 

Het jaarsalaris van deze leraar wordt door de nieuwe cao: 

·        Salaris in schaal LB-trede 10 tot 1 augustus: 3935 * 7 = 27.545 euro 

·        salaris trede 11 vanaf 1 augustus: 4140 * 5 = 20.700 

·        Totaal salaris 27.545 + 20.700 = 48.245 

·        vakantiegeld 8% over salaris: + 3.860 = 52.105 

·        eindejaarsuitkering 8,33%: + 4.019 = 56.124 euro

 

Met de nieuwe cao gaat deze leraar er dus bruto per jaar 3999 euro op vooruit. Dat is 7,7% van het huidige jaarloon. 

 

Bron: PO-raad 

Nationaal Groeifonds geeft impuls aan verbetering digitalisering en versterking kennisinfrastructuur

Schrijf je in voor de verkiezing Leraar van het Jaar 2022

Drie voorstellen voor het po en vo die het ministerie van OCW in oktober heeft ingediend voor de tweede ronde van het Nationaal Groeifonds (NGF), hebben een positieve beoordeling gekregen van de adviescommissie van het NGF. Op 14 april werd bekend dat het kabinet het advies heeft overgenomen. De voorstellen zetten in op investeringen in digitalisering (digitale infrastructuur, open leermiddelen) en de kennisinfrastructuur. Met deze impuls wordt de komende jaren de kwaliteit van het gebruik van digitale hulpmiddelen in het onderwijs verbeterd en de kennisinfrastructuur versterkt.

De projecten gaan bijdragen aan het beter benutten van kennis uit onderwijsonderzoek door scholen zodat scholen de kwaliteit van het onderwijs duurzaam kunnen versterken. Voor een goede en veilige inzet van ICT is het nodig dat er meer regie komt op digitale leermiddelen en dat er een betrouwbare infrastructuur komt voor het aanschaffen en inzetten van leermiddelen. Dit is ook een van de aanbevelingen uit het onlangs uitgebrachte adviesrapport Regie op ICT, hierin wordt het belang benadrukt van bestuurlijke verantwoordelijkheid bij de inzet van ICT maar wordt ook beklemtoont dat scholen dit niet alleen kunnen. Eén van de goedgekeurde projecten: ‘Digitaal Onderwijs Goed Geregeld’, dat voortkomt uit het samenwerkingsverband EDU-K waar ook de VO-raad en PO-Raad onderdeel van zijn, gaat hier de komende jaren aan bijdragen. Het project voorziet in afspraken tussen scholen, uitgeverijen, distributeurs en leveranciers die een eenvoudig, veilig en betrouwbaar gebruik van digitale onderwijsmiddelen regelen.

Drie projecten goedgekeurd

In de tweede ronde van het Groeifonds zijn drie projecten (voorlopig) goedgekeurd. Voor sommige projecten zijn aanvullende voorwaarden gesteld. De (voorlopig) goedgekeurde projecten zijn:

Edu-V: Digitaal Onderwijs Goed Geregeld! (Volledig gehonoreerd, bijdrage: 34 miljoen)

Met Digitaal Onderwijs Goed Geregeld! maken scholen met educatieve uitgevers, distributeurs en softwareleveranciers onderling afspraken die een eenvoudig, veilig en betrouwbaar gebruik van digitale onderwijsmiddelen regelen. Leerkrachten, leerlingen en studenten kunnen hiermee makkelijker en veiliger gebruik maken van de digitale toepassingen in het onderwijs. Meer informatie: www.edu-v.org

Impuls Open Leermateriaal (bijdrage: 20 miljoen voor de eerste drie jaar)

Om recht te doen aan de talenten van elke leerling hebben scholen een rijke mix van open en gesloten materiaal nodig. Hiermee kunnen leraren beter inspelen op de behoeften en belevingswereld van hun leerlingen en op de actualiteit. Dat is hard nodig om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Meer keuzemogelijkheden in leermiddelen versterkt bovendien het eigenaarschap van leraren. Met de Impuls Open leermateriaal worden scholen de komende jaren geholpen worden om open leermateriaal te ontwikkelen, verbeteren en het goede gebruik in het onderwijs te stimuleren.

Ontwikkelkracht (bijdrage: 100 miljoen voor de eerste drie jaar)

Ontwikkelkracht is een programma dat bijdraagt aan een sterke kennisinfrastructuur voor het onderwijs om de kwaliteit van het onderwijs duurzaam te versterken. Het programma verstevigt de verbinding tussen onderwijs en onderzoek. De vragen van leraren en schoolleiders vanuit de onderwijspraktijk staan centraal.

Het vierde door OCW ingediende plan, ‘Digitale Oplossingen voor Onderwijsproblemen’ is door de commissie niet goedgekeurd. In de eerste ronde van het Nationaal Groeifonds is reeds €80 miljoen toegekend aan het Nationaal Onderwijslab.

Over het Nationaal Groeifonds

Het Nationaal Groeifond is een initiatief van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Financiën. Het fonds is bedoeld om publieke investeringen te doen die bijdragen aan het duurzaam verdienvermogen van Nederland. Het Nationaal Groeifonds is opgezet in 2020 en bedoeld voor eenmalige publieke investeringen. Met het Nationaal Groeifonds trekt het kabinet tussen 2021 en 2025 circa € 20 miljard uit voor projecten. Het gaat om gerichte investeringen de terreinen kennisontwikkeling en onderzoek, ontwikkeling en innovatie.

In de tweede ronde heeft de adviescommissie 35 voorstellen beoordeeld. Met ondersteuning van het Centraal Planbureau en verschillende experts zijn de voorstellen beoordeeld op het verwachte effect op het verdienvermogen, op de strategische onderbouwing, op de kwaliteit van het plan, en de kwaliteit van samenwerking en governance.

 

Bron: VO-raad

 

 

Schrijf je in voor de verkiezing Leraar van het Jaar 2022

Schrijf je in voor de verkiezing Leraar van het Jaar 2022

Tot en met 10 juni a.s. kunnen schoolleiders, leraren en onderwijsondersteunend personeel hun favoriete leraar opgeven voor de verkiezing Leraar van het jaar. Heb jij of ken jij de meest geweldige leraar met een eigen onderwijsvisie en een warm onderwijshart? Meld hem of haar dan snel aan.

De Leraren van het Jaar vormen een diverse groep, dwars door alle sectoren heen: PO, SO, VO en MBO. De leraren zijn door hun collega’s als ambassadeurs van het beroep verkozen, uit vele honderden aanmeldingen. Ze zetten zich – via een onafhankelijke agenda – in voor allerlei thema’s die de kwaliteit van de beroepsgroep raken. De Leraren van het Jaar krijgen de unieke kans om zich buiten de muren hun eigen school verder te ontwikkelen en in contact te komen met collega’s en beleidsmakers. Zo bouwen ze met elkaar een indrukwekkend nationaal en zelfs internationaal netwerk op.

Je kunt je favoriete leraar nomineren via www.lerarenvanhetjaar.nl/aanmelden. Alle aanmeldingen maakt een jury van leraren een eerste selectie. Daarna kiest een beroepsjury van leraren 10 genomineerden per sector. Zij gaan door naar de volgende ronde, waarbij ze een brief en filmpje moeten maken. Uiteindelijk kiest een vakjury de vier winnaars uit het basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Deze winnaars worden op de Dag van Leraar op 5 oktober 2022 bekendgemaakt. 

 

Bron: AVS

Corona testen is geen prioriteit meer voor personeel in het onderwijs

Voorgezet onderwijs start met sneltestren

Vanaf volgende week maandag 11 april vervalt het advies om bij een positieve zelftest ook een test te laten doen bij de GGD. De uitslag van de zelftest heb je sneller dan via de GGD-teststraat, ook als dat met voorrang is. Gedurende lange tijd was het voor onderwijspersoneel mogelijk om bij klachten met voorrang getest te worden bij de GGD-teststraat.

De consequentie hiervan is dus dat het voor onderwijspersoneel ook niet meer mogelijk is om met voorrang te testen. Uiteraard blijf je met een positieve zelftest wel thuis. Met een negatieve zelftest kan het onderwijspersoneel wel op school weer aan de slag.

Het blijft voor iedereen mogelijk om ook een test te doen bij de GGD. Het advies om dit te doen, vervalt echter met ingang van 11 april.

 

Bron: VO-raad

Tweede aanvraagronde voor subsidie Bewegingsonderwijs

Tweede aanvraagronde voor subsidie Bewegingsonderwijs

Vanaf volgend schooljaar zijn scholen wettelijk verplicht om minimaal twee uur bewegingsonderwijs te geven, door een bevoegde (vak)leerkracht. Een subsidie, bedoeld om scholen te helpen die vereiste uren bewegingsonderwijs te realiseren, werd vorig jaar overtekend. Dit jaar stelt het Ministerie van OCW de subsidie Impuls en Innovatie Bewegingsonderwijs opnieuw beschikbaar. Aanvragen kunnen tussen 15 april en 15 mei worden ingediend.

Voorrang voor Caribisch Nederland

Er zit deze tweede termijn in totaal bijna € 4,2 miljoen in de subsidiepot. In de eerste ronde van de subsidieregeling zijn er geen aanvragen ingediend vanuit Caribisch Nederland. Minister Wiersma ziet echter wel behoefte aan extra ondersteuning op het gebied van beweging(-sonderwijs) daar en besloot daarom scholen in Caribisch Nederland voorrang te geven in de tweede ronde. De aanvraagprocedure wordt voor de zomervakantie afgerond.

Subsidie Impuls Bewegingsonderwijs

Alle informatie over de subsidieregeling, een scan bewegingsonderwijs, veelgestelde vragen én goede voorbeelden vindt je op de website impulsbewegingsonderwijs.nl.

Sportiefste basisschool van Nederland

SO de Hertog uit Tiel en CBS Het Lichtpunt uit Rhoon wonnen vorige week de verkiezing van de ‘Sportiefste Speciaal Onderwijs school van Nederland’ en ‘Sportiefste Basisschool van Nederland’. SO de Hertog viel op door het brede aanbod en de gedreven vakleerkrachten. Van CBS Het Lichtpunt roemde de jury de sterke visie die gedragen wordt door een stevige groep vakleerkrachten en buitenspeelondersteuners. Geïnspireerd worden? Je leest hier meer over de Sportiefste Basisschool.

 Bron: PO-raad

Veel bereidheid en ook zorgen over onderwijs Oekraïense leerlingen

Veel bereidheid en ook zorgen over onderwijs Oekraïense leerlingen

Op 95 procent van de scholen is er bereidheid om leerlingen uit Oekraïne onderwijs te bieden en bij één op de zes scholen hebben zich al leerlingen gemeld. Op 60 procent van de scholen zijn wel zorgen over de situatie voornamelijk met oog op het personeelstekort, de taalbarrière en eventuele trauma’s. Dat blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) onder ruim 700 schooldirecteuren. “Het is geweldig om te zien dat er in het onderwijs zo’n grote bereidheid is om te helpen. Scholen kunnen dit niet alleen en moeten hierin ondersteund worden. Soms zijn besturen en gemeenten hierin nog zoekende. Het is belangrijk dat er snel duidelijkheid komt en dat schoolleiders worden betrokken”, aldus AVS-voorzitter Ingrid Doornbos. 

Op 15 procent van de basisscholen hebben zich de afgelopen weken al leerlingen uit Oekraïne gemeld. Het gaat bij deze scholen gemiddeld om ruim 3 leerlingen, wat betekent dat in het basisonderwijs nu 3500 Oekraïense leerlingen zijn gemeld. Dit betekent niet dat al deze kinderen ook al naar school gaan. Zo’n 40 procent van de kinderen gaat naar een nieuwkomersschool of voorziening binnen het schoolbestuur of samenwerkingsverband. Eveneens 40 procent van de kinderen stroomt in bij een reguliere basisschool.

Bijna 20 procent van de scholen zoekt nog naar een goede oplossing of wordt nog gewacht op antwoord of beleid van het schoolbestuur of de gemeente ten aanzien van de opvang van Oekraïense leerlingen. Doornbos: “Het is ongelofelijk belangrijk dat gemeenten op tijd duidelijkheid geven aan scholen wat ze wel of niet van elkaar kunnen verwachten”.

Zorgen om personeel, taal, trauma’s en ruimte

Bij drie op de vijf scholen leven wel zorgen ten aanzien van het onderwijs aan de Oekraïense leerlingen. Veelal heeft dat te maken met het al bestaande personeelstekort, maar ook als het gaat om taalbarrières, trauma’s en ruimtegebrek in de school hebben directeuren zorgen.

Volgens de schooldirecteuren zijn er extra mensen  nodig om het onderwijs te doen slagen. Een mogelijkheid zou kunnen zijn om gebruik te kunnen maken van Oekraïense leraren die meekomen. Daarnaast moet er ook gekeken worden naar deskundige hulp (traumaverwerkers, tolken, etc), financiële ondersteuning en extra ruimte. “Gemeenten zijn verantwoordelijk om te zorgen dat alle leerlingen naar school kunnen. Om te zorgen dat de opvang en het onderwijs goed verloopt is het van groot belang dat schooldirecteuren vanaf het begin worden betrokken in deze gesprekken”, aldus Ingrid Doornbos.

Veel voorzieningen al beschikbaar

In totaal zijn op meer dan de helft van de scholen vluchtelingenkinderen uit andere landen in het onderwijs, voornamelijk uit Syrië, Afghanistan, Eritrea, Somalië, Irak, Iran en Turkije. Op diverse scholen zijn er leerlingen uit meer dan 20 landen en op sommige scholen zijn zelfs meer dan 50 nationaliteiten vertegenwoordigd.

Bij driekwart van de scholen zijn er bovenschool, binnen het samenwerkingsverband of de gemeente al voorzieningen voor deze nieuwkomersgezinnen ingericht. Ruim 60 procent heeft contact of ondersteuning van een taalklas of taalschool, dat blijkt voor veel scholen zeer behulpzaam.

Samenwerking reguliere en nieuwkomersscholen belangrijk

Volgens een meerderheid van de directeuren is het een goede oplossing om reguliere scholen te laten samenwerken met nieuwkomersscholen. Een derde van de directeuren denkt dat beter alleen gekozen kan worden nieuwkomersscholen en één op de tien schooldirecteuren ziet de oplossingen alleen bij het reguliere onderwijs.

Al veel aandacht voor Oekraïne in lessen en met acties

Op vrijwel alle scholen in Nederland is de afgelopen weken aandacht geweest voor de situatie in Oekraïne. Op 9 van de 10 scholen is er bijzondere aandacht geweest in de lessen en op meer dan de helft van de scholen zijn daarnaast acties opgezet om geld op te halen of spullen in te zamelen. Op verschillende scholen wordt woensdag stil gestaan bij de actie door om 11.55 uur op het schoolplein een lied te zingen.

 


Bron: AVS