Onderhandelaars bereiken akkoord over cao voortgezet onderwijs

Sociale partners hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over de cao voor het voortgezet onderwijs. Hierin is een loonsverhoging van 4,75% opgenomen en zijn afspraken gemaakt over de besteding van de 300 miljoen euro die beschikbaar is voor werkdrukverlichting. Henk Hagoort, voorzitter VO-raad: ‘Het waren stevige onderhandelingen en ik ben buitengewoon blij dat we er samen zijn uitgekomen. Met dit akkoord kunnen we het onderwijspersoneel een ruime loonsverhoging bieden en maken we echt werk van het verlagen van de werkdruk. Zeker in deze tijden van oplopende inflatie en na drie lastige coronaschooljaren waarin heel veel van het personeel is gevraagd, is het belangrijk om samen met de vakbonden met een goed resultaat te komen. En dat is gelukt.’

 DOWNLOAD HET ONDERHANDELAARSAKKOORD CAO VO 2022/2023

De cao heeft een looptijd van 1 januari 2022 tot 1 mei 2023. In het onderhandelingsakkoord is een structurele loonsverhoging van 4,75% opgenomen, per 1 juli 2022, plus een eenmalige uitkering van 500 euro bij een volledige aanstelling. Het ondersteunend personeel ontvangt in oktober een jaarlijkse uitkering van 275 euro.

Werkdrukverlichting

Voor de verlichting van de werkdruk in het voortgezet onderwijs is door dit kabinet structureel 300 miljoen euro per jaar beschikbaar gesteld. Dit is vastgelegd in het recent met de minister afgesloten Onderwijsakkoord, dankzij een gezamenlijk inspanning van de bonden en de VO-raad. Voor zowel de bonden als de VO-raad is verlaging van de werkdruk een prioriteit. Werkgevers en bonden hebben overeenstemming bereikt hoe deze middelen worden ingezet.

De helft van het beschikbare budget (150 miljoen) wordt besteed via een collectieve aanpak waarin schoolleiders, leraren en ondersteunend personeel gezamenlijk in overleg treden over de op hun school te nemen te nemen maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan extra ondersteuning in de klas, voor begeleiding van leerlingen of voor mentoraat of surveillance. De andere helft van de beschikbare middelen wordt besteed via een individuele component, waarbij elke medewerker recht heeft op extra tijd voor taakverlichting. Concreet betekent dit dat de omvang van het zogenaamde persoonlijke budget met 40 uren wordt verhoogd naar 90 uur. Hierdoor kan extra tijd ontstaan voor bijvoorbeeld deskundigheidsbevordering of het voorbereiden van lessen. Het recht om deze 90 uur in te zetten voor verlof of verlofsparen vervalt per schooljaar 2023-2024.

Omdat dit onderhandelaarsakkoord vlak voor de zomervakantie tot stand is gekomen, realiseren de cao-partijen zich dat het lastig zal zijn bovengenoemde werkwijze al in het nieuwe schooljaar volledig in te voeren. Daarom benaderen zij het komende schooljaar als een overgangsjaar in aanloop naar de structurele bestedingswijze zoals hierboven beschreven.

Schoolleidersbeurs

In het Onderwijsakkoord is afgesproken structureel 10 miljoen te investeren in professionalisering van schoolleiders waaronder de invoering van een schoolleidersbeurs. Daarmee krijgen schoolleiders de mogelijkheid – gelijk aan leraren met de lerarenbeurs – een aanvraag te doen voor de financiering van een bachelor- of masteropleiding. Ook krijgen alle onderwijskundige team- of afdelingsleiders tot en met schaal 12 die het maximumsalaris van hun functie ontvangen vanaf augustus 2022 een jaarlijkse bindingstoelage van € 1591.

In het Onderwijsakkoord is door dit kabinet ook 53 miljoen euro beschikbaar voor professionalisering van leraren op het terrein van basisvaardigheden en curriculumherziening. Deze middelen worden met een tarief per leerling aan de scholen beschikbaar gesteld. Dit betekent dat er 16 uur extra ter beschikking is voor professionalisering van leraren op het gebied van basisvaardigheden en curriculumherziening.

In gesprek over verlaging onderwijstijd

Met het afsluiten van het onderhandelaarsakkoord hebben sociale partners afgesproken in gesprek te willen gaan met de minister en andere relevante partijen over verlaging van de onderwijstijd. In vergelijking met andere landen geven leraren in Nederland veel les en hebben leerlingen veel lestijd. De vraag is of het hoge aantal lessen en de nadruk op kwantiteit nodig is. Verlaging van de onderwijstijd, meer in overeenstemming met andere Europese landen, kan een impuls geven aan de kwaliteit van het onderwijs en tegelijk bijdragen aan vermindering van het lerarentekort.

Het bestuur van de VO-raad legt het onderhandelaarsakkoord met een positief advies ter goedkeuring aan de leden voor.

 

 

Bron: VO-raad 

Nieuwe subsidierondes heterogene brugklassen en capaciteitentesten

Nieuwe subsidierondes heterogene brugklassen en capaciteitentesten

Scholen kunnen in september opnieuw subsidie aanvragen voor het inrichten van meer, breder samengestelde of langere heterogene of brede brugklassen. Het ministerie van OCW heeft hiervoor een derde, extra aanvraagronde ingesteld. Daarnaast is na de zomervakantie ook weer subsidie beschikbaar voor het afnemen van capaciteitentesten bij leerlingen in de eerste twee leerjaren.

Subsidie heterogene brugklassen

Door de schoolsluitingen en lesuitval in coronatijd hebben ook de huidige groep 8-leerlingen de afgelopen periode minder kansen gehad om zich verder te ontwikkelen. Vooral voor leerlingen die vanuit huis minder ondersteuning kunnen krijgen bij het (online) leren, waren de gevolgen in veel gevallen groot. Sommige leerlingen kunnen er daarom – zeker ook in deze coronaperiode – belang bij hebben om aan het eind van het schooljaar in een brede brugklas geplaatst te worden, waarin ze langer de kans krijgen om zich te ontwikkelen en te ontdekken welk schooltype het beste past. 

Met de subsidie ‘Heterogene brugklassen’ kunnen scholen nieuwe heterogene of brede brugklassen inrichten of deze verbreden of verlengen, en zo het selectiemoment uitstellen voor leerlingen die hier baat bij hebben. De subsidieregeling is onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) dat werkt aan herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona.

Subsidie aanvragen

Schoolbesturen kunnen subsidie aanvragen van 5 t/m 22 september 2022, voor vestigingen waarvoor nog niet eerder subsidie is aangevraagd. Het formulier waarmee de subsidie kan worden aangevraagd staat vanaf 5 september op de website van DUS-I. Per vestiging kan een vast bedrag van 100.000 euro worden aangevraagd.

Subsidie capaciteitentesten

Vo-scholen kunnen daarnaast in het nieuwe schooljaar opnieuw subsidie aanvragen om capaciteitentesten af te nemen bij leerlingen in de eerste twee leerjaren. Deze testen kunnen helpen meer inzicht te krijgen in de potentie van leerlingen en of een leerling op het meest passende niveau zit. In coronatijd is er – mede door de schoolsluitingen en leervertragingen die hier het gevolg van waren – een groter risico dat leerlingen niet in een passende onderwijssoort in het vo zijn ingestroomd. Het is daarom, altijd, maar zeker in deze tijd, belangrijk om de ontwikkelingen van leerlingen in de eerste jaren goed te monitoren, zodat waar mogelijk kan worden bijgestuurd. Een capaciteitentoets kan hierbij helpend zijn.

Subsidie aanvragen

Van 6 september t/m 4 oktober kunnen scholen een aanvraag indienen bij DUS-I voor capaciteitentesten die zijn of worden afgenomen in de periode 1 januari 2022 t/m 31 december 2022. Op de website van DUS-I staat meer informatie over de voorwaarden. 

Bron: VO-raad

 

 

Nieuwe subsidieronde maatschappelijke diensttijd

Omzetting naar nieuwe salarisschalen volgens het onderhandelaarsakkoord

Er is opnieuw subsidie beschikbaar voor scholen die hun leerlingen maatschappelijke diensttijd (MDT) willen bieden. Binnen MDT zetten leerlingen zich in voor anderen; tegelijkertijd vergroot het hun eigen wereld en kunnen ze zichzelf verder ontwikkelen.

In een MDT-traject doen jongeren in een periode van maximaal zes maanden praktijkervaring op bij een maatschappelijke organisatie. Zij kunnen zo hun talenten verder ontdekken en ontwikkelen en nieuwe dingen leren. Ook komen ze in aanraking met andere werelden en mensen met verschillende achtergronden en kunnen ze burgerschaps- en sociale vaardigheden in de praktijk oefenen. Dit alles helpt hen zich goed voor te bereiden op de arbeidsmarkt en samenleving en bij hun studie- en beroepskeuze. 

Subsidie 

Samenwerkingsverbanden kunnen tussen 9 en 30 juni (17.00 uur) weer subsidie aanvragen. Hiervoor hebben zij een mail met een link naar het aanvraagformulier gekregen. Scholen die nog niet zijn aangesloten bij MDT maar wel subsidie willen aanvragen, dienen voor deze subsidieronde aansluiting te zoeken bij een bestaand samenwerkingsverband. 

Scholen die op zoek zijn naar samenwerkingsverbanden om eventueel bij aan te sluiten, vinden deze op de website van ZonMw.

Wijzigingen in de subsidieregeling

In de vijfde subsidieronde is meer subsidie beschikbaar gesteld: 170 miljoen euro in plaats van 60 miljoen. Andere wijzigingen zijn onder meer dat jongeren nu twee keer MDT mogen doen, en al vanaf 12 jaar (in plaats van 14 jaar) kunnen deelnemen. En scholen die in subsidieronde 4C subsidie hebben aangevraagd, mogen ook in deze subsidieronde weer subsidie aanvragen voor opschaling.  

 

Bron: VO-raad

34 nieuwe scholen mogen van start, 22 niet

34 nieuwe scholen mogen van start, 22 niet

In totaal hebben 56 initiatiefnemers een aanvraag ingediend om een nieuwe school op te richten met overheidsgeld. Van deze aanvragen voldoen 34 initiatieven aan de wettelijke eisen. Zij krijgen geld van de overheid om de school te starten, per augustus 2023. Het is de eerste keer dat de initiatieven volgens de nieuwe wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen zijn beoordeeld.

Minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs): “We hebben in ons land vrijheid van onderwijs, waarin er ruimte is om nieuwe scholen te stichten. Tegelijk zijn we ook kritisch: het moeten goede scholen zijn. Met deze nieuwe wet zien we dat een aantal scholen niet mag starten, omdat de inspectie verwacht dat leerlingen hier geen goed onderwijs zullen krijgen. Dat is onacceptabel. Als school moet je aan hoge eisen voldoen, bijvoorbeeld als het gaat om burgerschapsonderwijs, zodat alle leerlingen met een stevige basis van school komen.”

Kwaliteitstoets

Volgens de nieuwe wet, die in november 2021 is ingegaan, krijgen scholen alleen bekostiging als er voldoende belangstelling van ouders is en na een positieve kwaliteitstoets door de Inspectie van het Onderwijs. De inspectie beoordeelt de verwachte kwaliteit op basis van onder meer de inhoud van het onderwijs en voorzieningen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit jaar zijn er 40 aanvragen voor het primair onderwijs ingediend en 16 aanvragen voor het voortgezet onderwijs. De meeste aanvragen zijn gedaan door bestaande besturen.

Primair onderwijs

In het primair onderwijs ging het om 29 aanvragen om een nieuwe school op te richten en 11 aanvragen om nevenlocaties te verzelfstandigen. Van de 29 aanvragen voor nieuwe scholen zijn er 22 goedgekeurd. Andere initiatieven trokken zich terug, konden op te weinig belangstelling van ouders rekenen of kregen een negatief advies van de inspectie, omdat de te verwachten onderwijskwaliteit onvoldoende was. Van de 11 aanvragen voor verzelfstandiging trok één zich terug. De andere 10 aanvragen zijn goedgekeurd.

Voortgezet onderwijs

Van de 16 aanvragen in het voortgezet onderwijs zijn er 2 goedgekeurd. De meeste aanvragen kregen een negatief advies van de inspectie, meestal omdat de inspectie de invulling van het burgerschapsonderwijs onvoldoende vond. Ook lukte het circa de helft van de aanvragen niet om voldoende ouderverklaringen aan te leveren.

Meer ruimte?

Ondanks de hogere eisen om een school te starten is het aantal positieve aanvragen in het primair onderwijs ongeveer verdubbeld. In het voortgezet onderwijs is geen stijging te zien. De stijging in het primair onderwijs is waarschijnlijk te verklaren door het grote aantal aanvragers dat gewacht heeft op de nieuwe stichtingsprocedure. Deze aanvragers kregen onder de oude stichtingssystematiek geen voet aan de grond. In het verleden was de stichting van bijzondere scholen namelijk gebaseerd op een ‘richting’, zoals Rooms-Katholiek. Het stichten van een nieuwe school in de buurt van een school met dezelfde richting was erg lastig, ook al werd er een ander onderwijsconcept gehanteerd. In de nieuwe wet speelt de richting geen rol meer bij het besluit om nieuwe scholen te bekostigen.

 

 

Bron: Ministerie van OCW 

Intervisiebijeenkomst ‘Welbevinden op school’

Schooldirecteuren, Gezonde School-adviseurs en andere professionals die werken aan het thema ‘welbevinden op school’ kunnen rondlopen met vragen. Hoe kan je als directeur bijvoorbeeld oog houden voor het welbevinden van collega’s in deze drukke tijd? Deze en andere vraagstukken komen aan bod in de online intervisie die het Trimbos-instituut en Pharos op 31 mei organiseren.

Tijdens de intervisiebijeenkomst ga je in groepen uiteen en staat een vraagstuk van jou of één van je collega’s centraal. De groepen worden ingedeeld op basis van functie. Volgens een vast stappenplan wordt het vraagstuk gezamenlijk ontleed, waarbij de groep van elkaar leert. Je gaat dus met concreet geleerde lessen weer ‘naar huis’.

Wat is intervisie?
Intervisie is een leervorm waarin je je professionaliseert door met collega professionals op een methodische manier te reflecteren op vraagstukken in je werk. Je luistert naar elkaar en denkt met elkaar mee, adviseert elkaar en leert van elkaar.

Datum en tijd

Dinsdag 31 mei 2022, van 15.00 tot 16.30 uur 

Locatie

Online 

Doelgroep                                 

Gezonde School-adviseurs en onderwijsprofessionals (bijvoorbeeld IB’ers, zorgcoördinatoren, schooldirecteur en leraren uit po en vo).

Kosten

Geen

Aanmelden 

Direct aanmelden

Bron: VO-raad

Wet op het voortgezet onderwijs wordt WVO 2020

De Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) en de Wet voortgezet onderwijs BES (WVO BES) worden vervangen door één nieuwe wet: de WVO 2020. De wet wordt op 1 augustus 2022, dus met ingang van schooljaar 2022-2023, van kracht. De nieuwe wet is toegankelijker, consistenter en beter bruikbaar vanuit de praktijk. De inhoud van de wet verandert niet.

De wet is beter leesbaar gemaakt en de indeling van de hoofdstukken is overzichtelijker. Ook alle besluiten die gebaseerd zijn op de WVO worden samengevoegd, in het Uitvoeringsbesluit WVO 2020. Voorbeelden zijn het Eindexamenbesluit VO en het Inrichtingsbesluit. Alle hoofdregels voor het voortgezet onderwijs zijn daardoor gemakkelijker te vinden.

Geen inhoudelijke gevolgen voor scholen

Voor scholen zijn er geen inhoudelijke gevolgen, want aan de inhoud van de wet en het besluit verandert inhoudelijk niets. Mogelijk zullen de schoolgids en de website moeten worden aangepast, als ze verwijzen naar de oude regels.

Om voor 1 augustus 2022 alvast die verwijzingen aan te kunnen passen, kunnen scholen gebruik maken van deze transponeringstabel.

De nieuwe tekst van de WVO 2020 en het Uitvoeringsbesluit WVO2020 is vanaf 1 augustus 2022 te vinden op www.wetten.nl.

 

Bron: VO-raad