Inspectie publiceert advieskader nieuwe scholen

Inspectie publiceert advieskader nieuwe scholen

De Inspectie van het Onderwijs heeft het advieskader gepubliceerd op basis waarvan zij de minister adviseert over de te verwachten onderwijskwaliteit van nieuw op te richten scholen. Dit kader volgt uit de Wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen. Dit advieskader treedt op 1 februari 2021 in werking.

de Wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen is de procedure voor het starten van nieuwe openbare en bijzondere scholen in het basis- en voorgezet onderwijs beschreven. Het bevoegd gezag dient bij de minister een aanvraag in voor bekostiging van een openbare of bijzondere school. De wet bepaalt vervolgens dat de Inspectie de minister adviseert of de aanvraag voldoet aan specifieke in de wet opgenomen verplichtingen betreffende het voorgenomen beleid over de kwaliteit van het onderwijs van de nieuwe school.

De inspectie voert vanuit zijn waarborgfunctie een kwaliteitstoets uit, die ingaat op zes vastgestelde deugdelijkheidseisen, die zo inzicht moeten geven in de te verwachten kwaliteit van de nieuw op te richten school.

Wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen

Op 1 november 2020 is de Wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen in werking getreden. Hierdoor is de procedure voor het stichten van een nieuwe school veranderd. Onder andere het richtingsbegrip is hierbij losgelaten.

De VO-raad heeft zich eerder negatief uitgelaten ten aanzien van dit wetsvoorstel, omdat het bestuurlijke samenwerking – belangrijk in het kader van leerlingendaling – kan belemmeren, en daarnaast segregatie bevordert. Het is dan ook van groot belang dat ‘bestaande’ besturen in een regio in goed overleg treden met nieuwe initiatieven om hier over te spreken en zo nodig afspraken over te maken. Nieuwe initiatieven hebben ook een wettelijke uitnodigingsplicht voor besturen in de regio.

 

Bron: VO-raad

 

 

Vraag tijdelijk internet aan voor leerlingen

Tijdelijk internet aanvragen voor leerlingen thuis

Een grote groep leerlingen krijgt de komende tijd nog onderwijs op afstand; een goede internetverbinding is daarbij essentieel. Maar niet iedereen kan nu meedoen aan de online lessen, omdat er gezinnen zijn die geen of slecht werkend internet hebben. SIVON biedt daarom samen met enkele telecomproviders tijdelijke internetoplossingen aan. Heeft u leerlingen binnen uw school zonder goed internet? Meld u dan aan.

SIVON is door de PO-raad, de VO-raad en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gevraagd om schoolbesturen hierbij te ondersteunen.

Procedure internetverbinding aanvragen

  • U bepaalt per schoollocatie welke leerlingen in aanmerking komen voor een internetoplossing.
  • Per leerling bekijkt u samen met de ouder(s) of verzorger(s) welke optie het beste past bij de situatie van de leerling.
  • Op het aanmeldformulier vult u per schoollocatie de aantallen per optie in.
  • In samenwerking met de telecomproviders kijkt SIVON naar alle aanvragen en maken zij een verdeling.
  • U ontvangt, indien beschikbaar, per schoollocatie de aangevraagde internetverbindingen die u kunt verspreiden onder uw leerlingen
  • Er is een beperkte voorraad, waardoor SIVON niet kan garanderen geven dat ze aan alle leerlingen wifi kunnen leveren.
     

De internetverbinding is actief tot eind juli 2021. 
Er wordt geen vergoeding gevraagd aan het schoolbestuur, de school of de leerling voor de internetoplossing.

Meer informatie over de procedure vindt u op de website van SIVON.

Bron: VO-raad

Voortgezet onderwijs start met sneltesten

Voorgezet onderwijs start met sneltestren

Vanaf 18 januari wordt op zo’n 20 vo-scholen gestart met risicogericht sneltesten in het voortgezet onderwijs. Een sneltest kan een uitbraak van het covid-19-virus onder leerlingen en onderwijspersoneel snel helpen signaleren en isoleren. Ervaringen die nu worden opgedaan vormen de basis voor landelijke opschaling naar alle scholen in het voortgezet onderwijs.

In de Tweede Kamer is afgesproken om te beginnen met sneltesten in het voortgezet onderwijs. Als iemand besmet is met het coronavirus laat de sneltest snel zien wie er nog meer besmet is geraakt. Het gaat om risicogericht testen, waarbij iedereen wordt getest die minimaal één lesuur in dezelfde ruimte verbleef als een besmette persoon. Door al deze leerlingen, docenten en andere medewerkers uit te nodigen voor een sneltest, kunnen besmettingen vroegtijdig worden opgespoord. Personen met een positieve testuitslag gaan direct naar huis en in quarantaine. Zo kan een uitbraak sneller worden ingedamd.

Verdere opschaling

Er wordt gestart op zo’n 20 middelbare scholen met de leerlingen, docenten en andere medewerkers die gedurende de lockdown wel fysiek onderwijs krijgen of geven. Parallel wordt een tweede traject gestart. Daarbij krijgen leerlingen en leraren de bekende coronatest (PCR-test) op een reguliere GGD-testlocatie. Van beide opties wordt geleerd. Zo kunnen we zien of de inzet van sneltests zinvol en werkbaar is en op welke manier het testbeleid (vanaf half februari) verder opgeschaald kan worden.

Op Rijksoverheid.nl vindt u meer informatie over de start met sneltesten in het voortgezet onderwijs. U kunt ook de interesse van uw school(bestuur) voor sneltesten in het voortgezet onderwijs kenbaar maken, door uw gegevens met ons te delen via het formulier Sneltesten in het voortgezet onderwijs.

Bron: VO-raad

Verlenging subsidie doorstroomprogramma’s vmbo-mbo en vmbo-havo

Verlenging subsidie doorstroomprogramma’s vmbo-mbo en vmbo-havo

Op 14 december heeft de minister Slob een verlenging van de subsidiëring van doorstroomprogramma’s vmbo-mbo en vmbo-havo bekend gemaakt. Aanvankelijk zou dit subsidieprogramma in 2022 beëindigd worden. Dat wordt nu 2024. Aanvragen voor de overstapmomenten van 2021 en 2022 kunnen tussen 1 februari en 30 april van dit jaar worden ingediend door het bevoegd gezag van een vmbo-vestiging.

De subsidieregeling doorstroomprogramma’s vmbo-mbo en vmbo-havo is onderdeel van het actieplan Gelijke Kansen, waarin de nadruk is gelegd op het verbeteren van de overgangen in het onderwijs. Hiermee wordt beoogd leerlingen en studenten die vanuit hun omgeving minder vanzelfsprekend hulpbronnen vanuit sociaal, cultureel en economisch perspectief tot hun beschikking hebben (gehad) tijdens hun schoolloopbaan bij deze overgangen een duwtje in de rug te geven. Uit onderzoek is gebleken dat deze leerlingen een extra risico lopen om hun mogelijkheden na een overgang niet optimaal te benutten of zelfs uit te vallen. Juist voor jongeren die van huis uit minder ondersteuning en begeleiding krijgen, vormen overgangen soms een risico.

De aanvraagprocedure wordt beschreven in het besluit van 2020 en wijkt qua periode af van de aanvraagprocedure in het Besluit van 2017. Het verdient aanbeveling om beide besluiten in samenhang te bezien om tijdig een inhoudelijk correcte aanvraag in te dienen in samenwerking en afstemming met de partner(s) van het vervolgonderwijs.

Bekijk hier de aanvraagprocedure in het besluit van 2020.

 

Bron:VO-raad

Webinar ‘lesgeven met Microsoft Teams’ gemist? Kijk het hier terug!

Lesgeven met Microsoft Teams

7 januari organiseerden Lesopafstand en Microsoft een webinar over hoe je optimaal gebruik kunt maken van het programma Teams voor online lessen.

In de webinar werd uitgelegd hoe je Microsoft Teams op de juiste manier kunt inzetten dat het toegevoegde waarde heeft voor de lessen. Maar ook hoe je verbinding houdt met leerlingen en hoe je optimale interactie met leerlingen krijgt.

Heb je de webinar gemist? Geen probleem! Klik hier om de webinar terug te kijken.

Bron: VO-raad