Kabinet bouwt voort op aanpak vertragingen door corona

Kabinet bouwt voort op aanpak vertragingen door corona

Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap blijft samen met scholen en universiteiten alles op alles zetten om kinderen en jongeren alle kansen te bieden op een goede toekomst, ondanks corona. Ook in de begroting van 2022 trekt het kabinet daar geld voor uit. Daarnaast heeft ook het aanpakken van het lerarentekort prioriteit.

Aanpak vertragingen door corona

Met het Nationaal Programma Onderwijs, dat samen met het onderwijsveld is opgezet, wil het kabinet de ontstane leervertraging door corona inlopen. Zoals eerder aangekondigd, investeert het kabinet daarom van 2021 tot en met 2023 in totaal 8,5 miljard euro in het onderwijs.

Basisscholen en middelbare scholen lopen de vertragingen verder in met bewezen effectieve maatregelen zoals een-op-een-begeleiding, extra onderwijstijd en feedback. Diverse maatregelen zullen ook na het programma bijdragen aan beter onderwijs en gelijke kansen.

Daarnaast krijgt iedereen die dit studiejaar studeert aan dezelfde opleiding als vorig jaar een korting van 50% op het college- of lesgeld. Dat geeft studenten financiële ademruimte. Ook is er een tegemoetkoming gekomen voor wie zijn recht op een basisbeurs (mbo) en aanvullende beurs (mbo en hoger onderwijs) dreigt te verliezen. De ov-kaart voor studenten in het hoger onderwijs wordt verlengd met maximaal 12 maanden als blijkt dat zij meer tijd nodig hebben om hun diploma te halen.

Lerarentekort

Het lerarentekort blijft een groot probleem, zeker in de grote steden. Ook buiten het onderwijs zien we grote personeelstekorten, maar we werken hard om nieuwe leraren en schoolleiders aan te trekken en de huidige te behouden. Want alle leerlingen moeten goed onderwijs blijven krijgen.

Dit kabinet heeft daarom deze kabinetsperiode structureel 800 miljoen geïnvesteerd en incidenteel nog eens 360 miljoen in de aanpak van de tekorten. Mede hierdoor is het aantal zij-instromers en onderwijsassistenten fors gestegen. Ook hebben we met de grote steden afspraken gemaakt over de aanpak van de tekorten. Maar we zijn er nog niet. Daarom blijven we ons met schoolbesturen, schoolleiders, leraren en de opleidingen inzetten om dit probleem aan te pakken.

De laatste tranche van de werkdrukmiddelen, onderdeel van de 800 miljoen, is in deze begroting aan de OCW-begroting toegevoegd. Daarmee is er oplopend tot 430 miljoen euro per jaar vanaf 2025 om werkdruk in het primair onderwijs terug te dringen.

Daarnaast is er 645 miljoen euro structureel extra beschikbaar om in het hoger onderwijs de hogere studentenaantallen te compenseren. Dit moet er voor zorgen dat meer mensen in dienst kunnen komen en de werkdruk afneemt.

Op verzoek van de Tweede Kamer investeert dit kabinet 60 miljoen euro extra in de lerarenbeurs. Zo kunnen leraren zich verder blijven ontwikkelen, door bijvoorbeeld een bachelor- of masteropleiding te volgen. Dit maakt het vak aantrekkelijker voor zowel huidige als toekomstige leraren.

Cultuur

De creatieve en culturele sector hebben zwaar te lijden onder de coronacrisis. Het kabinet heeft daarom in 2020 en 2021 naast de generieke steunmaatregelen in totaal ook ruim 1,6 miljard euro vrijgemaakt voor de organisatoren, makers en instellingen uit de culturele en creatieve sector. Dit betreft een van de stevigste sectorale steunpakketten van dit kabinet. Daarnaast is op 14 september aangekondigd om nog eens 15 miljoen vrij te maken voor (culturele) activiteiten zoals concerten die niet op volledige capaciteit kunnen doorgaan. Met al deze steunpakketten hebben veel instellingen het hoofd boven water kunnen houden.

Op advies van de Raad voor Cultuur worden mogelijkheden voor een herstelplan voor de sector verkend waarmee de kwaliteit, diversiteit in aanbod en de spreiding gegarandeerd kunnen blijven. Juist nu is de verbindende kracht van cultuur hard nodig.

 

Bron: ministerie van OCW 

Voldoet uw schoolgebouw aan de wettelijke normen voor ventilatie?

Op dit moment voldoet zeker 11% van de Nederlandse scholen niet aan de wettelijke normen voor ventilatie. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Landelijke Coördinatieteam Ventilatie. Deze inventarisatie is nog volop bezig, dus het percentage valt straks waarschijnlijk zelfs nog hoger uit. En dat terwijl goede ventilatie ontzettend belangrijk is! Daar zijn we ons sinds de coronacrisis allemaal goed van bewust. Maar weet u eigenlijk hoe het zit in uw schoolgebouw? Is de ventilatie daar op orde? En als u dat niet weet, of u weet dat het nog niet helemaal goed geregeld is, wat moet u dan doen?

Het belang van goede ventilatie
Goede ventilatie in schoolgebouwen is ontzettend belangrijk:

  • Virussen, zoals COVID-19, verspreiden zich minder gemakkelijk in een goed geventileerd lokaal. Niet alle leerlingen zullen straks gevaccineerd zijn, dus ventileren tegen corona blij  belangrijk. En wat denkt u van het griepvirus, dat elk jaar al vanaf november oprukt?
  • Slechte ventilatie zorgt voor hoofdpijn, concentratieproblemen en vermoeidheid. Dat werkt de prestaties van leerlingen en docenten tegen.
  • Slechte ventilatie werkt de vorming van schimmels in lokalen in de hand. Die zorgen voor allerlei gezondheidsklachten als hoesten en benauwdheid.

Wat kunt/moet u doen?
Het kabinet voegde onlangs aan de drie basisregels in de strijd tegen corona (afstand houden, handen wassen en thuisblijven/testen bij klachten) een vierde toe: ventileren. Dat benadrukt nog eens de urgentie ervan, terwijl het in veel gevallen al verplicht was. De Overheid hee de noodzaak van goed ventileren namelijk al vastgelegd in het Bouwbesluit uit 2012. Maar eigenlijk zijn de eisen die daarin staan niet voldoende. Om écht goed te ventileren gelden er aanvullende eisen, die worden ondersteund door bijvoorbeeld de GGD. Ook het project Frisse Scholen biedt handvaten. Toch blijven al die eisen en adviezen wat abstract. Want hoe zit het nu precies in uw eigen schoolgebouw?Wat moet u nu doen? Dat is waar de Schilt bedrijven in beeld komen. Onze experts hebben jarenlange ervaring op het gebied van ventilatie en kennen alle eisen en adviezen van binnen en van buiten. Ze komen graag bij u langs op locatie voor een advies op maat, en ontwerpen een systeem dat precies is afgestemd op uw wensen, budget en bouwkundige mogelijkheden/beperkingen.

Samen met u bepalen ze bijvoorbeeld of u gaat voor een compleet ventilatiesysteem (met of zonder airco) of dat u kiest voor een luchtfilter per lokaal (TROX Air Purifier), waarmee u op korte termijn de ventilatie in lokalen al aanzienlijk verbetert. Meer over alle geldende normen en adviezen, hoe u daar met uw schoolgebouw aan voldoet en informatie over hoe de Schilt bedrijven precies te werk gaan, vindt u in onze Ventilatiewijzer voor scholen. Die downloadt u heel eenvoudig hier:

Zelftesten in en na de zomervakantie

Zelftesten in en na de zomervakantie

Het ministerie van OCW roept leerlingen en personeel van het voortgezet onderwijs op om ook in de zomervakantie zichzelf te testen: twee keer bij terugkomst van een (eventuele) binnenlandse of buitenlandse vakantie en twee keer voor de aanvang van het nieuwe schooljaar. Het is de bedoeling dat scholen de testen voor de vakantie aan hun leerlingen en personeel uitreiken. Op Zelftesten in het onderwijs is een flyer te vinden en sociale media uitingen die te gebruiken zijn voor voorlichting. Half augustus ontvangen scholen de informatie over het testen in het onderwijs na de zomervakantie.

Scholen voor het voortgezet onderwijs hebben de afgelopen weken het verzoek gekregen om hun leerlingen en personeelsleden voor de zomervakantie vier extra zelftesten mee naar huis te geven. De oproep is om twee keer na terugkomst van een (eventuele) binnenlandse of buitenlandse vakantie te testen én twee keer voor de eerste schooldag.

Ter ondersteuning van deze oproep is er een flyer voor leerlingen met informatie over het belang en de timing van zelftesten in de zomer. Scholen kunnen deze flyer printen en meegeven met de testen, of als pdf-bestand digitaal verspreiden onder de leerlingen. Daarnaast zijn er berichten beschikbaar die scholen via hun eigen sociale media schoolaccounts kunnen verspreiden.

Zelftesten na de zomervakantie

Op dit moment is nog niet bekend hoe er na de zomervakantie wordt getest in het onderwijs. Het is handig voldoende testen op voorraad te houden om na de zomer in ieder geval risicogericht te kunnen testen. Half augustus ontvangen de scholen informatie over het testen in het onderwijs na de zomervakantie.

Bron: AVS

Precieze bedragen Nationaal Programma voor scholen bekend

Precieze bedragen Nationaal Programma voor scholen bekend

Basisscholen en middelbare scholen kunnen vanaf vandaag inzien hoeveel geld ze precies krijgen voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs en wanneer dat wordt uitbetaald. Scholen die veel met achterstanden te maken hebben krijgen meer geld dan scholen waar dat minder speelt.

Minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs): ,,Alle scholen hebben plannen gemaakt voor komend schooljaar om achterstanden in te lopen. We weten dat sommige leerlingen als gevolg van corona meer vertraging hebben opgelopen dan andere. Bijvoorbeeld scholieren die tijdens de lockdown thuis niet geholpen konden worden met hun schoolwerk. Scholen die veel met achterstanden te maken hebben, krijgen daarom extra geld. Elke leerling moet de kans krijgen om zijn of haar talenten te ontwikkelen, ongeacht wie je ouders zijn of waar je woont.”

Primair onderwijs

Basisscholen krijgen voor volgend schooljaar minimaal circa 700 euro per leerling. Dit basisbedrag wordt in het primair onderwijs maandelijks in delen uitgekeerd. Het basisbedrag voor leerlingen op een speciale basisschool en het (voortgezet) speciaal onderwijs is hoger. Daarbovenop krijgen scholen met meer risico op achterstanden extra geld op basis van de CBS-indicator voor onderwijsachterstanden. Hoe groter het risico op onderwijsachterstanden op de school is, hoe hoger de extra bijdrage. Zo wordt rekening gehouden met verschillen tussen scholen en de verschillende opgaven waar zij voor staan.

Voorbeeld basisscholen

Fictief voorbeeld: een basisschool met 225 leerlingen met een relatief laag risico op achterstanden ontvangt circa 5.000 euro bovenop het vaste basisbedrag. Een zelfde basisschool met een relatief hoog risico op achterstanden krijgt aanvullend circa 200.000 euro.

Voortgezet Onderwijs

In het voortgezet onderwijs wordt er minimaal circa 700 euro uitgekeerd per leerling van het vwo, havo, mavo en het eerste en tweede leerjaar van basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen van het vmbo. Het basisbedrag per leerling van het praktijkonderwijs en het derde en vierde leerjaar van basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen van het vmbo is hoger. De 700 euro per leerling wordt in één keer in november 2021 uitbetaald. De rest van de middelen volgt in het voorjaar van 2022. Ook hier geldt dat scholen met een groter risico op onderwijsachterstanden bovenop het basisbedrag extra geld krijgen op basis van de CBS-indicator.

Voorbeeld middelbare scholen

Fictief voorbeeld: een middelbare school met 1800 leerlingen met een relatief laag risico op achterstanden ontvangt circa 180.000 euro bovenop het vaste basisbedrag. Een zelfde middelbare school met een relatief hoog risico op achterstanden krijgt aanvullend circa 900.000 euro.

Menukaart

Om uit te rekenen wat het voor individuele scholen betekent, kunnen scholen terecht op www.NPOnderwijs.nl. Hier zijn de bedragen op schoolniveau te vinden. Met het geld kunnen scholen maatregelen uitvoeren van de eerder gepresenteerde menukaart. Scholen kiezen welke maatregelen passen bij de behoeften van hun leerlingen in samenspraak met ouders en leraren via de medezeggenschapsraad. In totaal is er voor de komende twee jaar 5,8 miljard euro beschikbaar voor het primair en voortgezet onderwijs.

Bron: VO-raad