Vertrouwenspersoon in coronatijd

Lege gangen op school. Deze coronatijd vraagt veel aanpassingen van ons allen. Ook van de vertrouwenspersonen, ook wel contactpersoon genoemd. Doordat veel contacten binnen de school gedigitaliseerd zijn, worden vertrouwenspersonen minder snel gevonden. De laagdrempeligheid en toegankelijkheid van een vertrouwenspersoon op school staat op dit moment onder druk. Tijdens dit webinar krijg je als vertrouwenspersoon tips hoe om te gaan met deze rol in coronatijd.
  • Hoe zet je jezelf weer op de kaart als vertrouwenspersoon in coronatijd?
  • Hoe zorg je dat je vindbaar en aanspreekbaar bent en blijft?
  • Hoe maak je gebruik van online mogelijkheden?

‘Vertrouwenspersoon in coronatijd’ is een initiatief van Giti Bán en Frank Brouwer, trainers en externe vertrouwenspersonen bij School & Veiligheid. Tijdens dit webinar gaan zij onder andere in op de vraag hoe je als vertrouwenspersonen zichtbaar en bereikbaar blijft bij leerlingen, studenten, collega’s en ouders in deze coronatijd (en daarna). Je krijgt tips mee om direct toe te passen in je vertrouwenswerk.

Gastspreker Harry van de Pol (oprichter Vanbinnenuit) vertelt hoe je degene aan de andere kant van het beeldscherm goed kan begrijpen en aanvoelen, ook al ben je niet fysiek bij elkaar. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat je online goed bereikbaar bent? En waar moet je op letten als je online of telefonisch de begeleiding doet?

Hélène de Haart is vertrouwenspersoon en mediator bij Merlijn Advies Groep en heeft veel ervaring  met het voeren van begeleidingsgesprekken online. Welke afspraken zijn er vooraf nodig en waar let je tijdens het gesprek op? Als praktijkdeskundige geeft Hélène bruikbare tips voor online begeleiding.

Bron: VO-raad

Webinar mentale gezondheid met Steven Pont

Op 3 februari organiseert de VO-raad een webinar met ontwikkelingspsycholoog en oud-leraar Steven Pont over mentale gezondheid van leerlingen. De doelgroep van het webinar is verbreed naar alle professionals in het vo; ook leraren en mentoren kunnen zich hier dus voor opgeven. Het webinar (zonder de chat) is een week lang terug te kijken via de website van de VO-raad.

Veel scholen merken de weerslag die de coronacrisis heeft op het mentale welzijn van hun leerlingen. De crisis brengt voor jongeren onzekerheid, stress en spanningen met zich mee. Hun sociale contacten zijn beperkt, en als gevolg van de vernieuwde maatregelen die vanaf eind december gelden, moeten de meeste leerlingen opnieuw ook het fysieke contact op school missen. Wat hebben leerlingen nodig vanuit school om overeind te blijven?

De crisis brengt voor scholen veel organisatorische en didactische uitdagingen met zich mee. Spreker Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog en oud-leraar (po), gaat tijdens dit webinar in op het belang van de pedagogische kant van het onderwijs, juist nu. Wat hebben leerlingen vanuit psychologisch oogpunt nodig vanuit de school om binnenboord te blijven, hoe kun je als school je leerlingen op dit vlak ondersteunen? En hoe geef je dat een plek binnen de organisatie, naast alle andere uitdagingen die de crisis met zich meebrengt? In het webinar krijgt u hierover concrete adviezen.

Dit webinar is voor u als:

  • U werkzaam bent in het vo;
  • U op uw school leerlingen wilt ondersteunen bij hun mentale gezondheid.

Aan het einde van het webinar:

  • Heeft u inzicht in wat leerlingen vanuit psychologisch oogpunt juist nu nodig hebben van school;
  • Weet u hoe u binnen de school aan de slag kunt met het bevorderen van de mentale gezondheid van leerlingen.

Bron: VO-raad

Themabijeenkomst over maatwerk, afstandsonderwijs en onderwijszorgarrangementen

Op 28 januari 2021 organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs een online themabijeenkomst over maatwerk, afstandsonderwijs en onderwijszorgarrangementen. Tijdens dit webinar wordt stilgestaan bij de recente ontwikkelingen op deze thema’s. Er is voldoende ruimte om uw vragen te stellen.

Sylvia Philippa en Preston Henshuijs, beiden werkzaam bij het ministerie van OCW nemen u mee in de (toekomstige) ontwikkelingen op het gebied van afstandsonderwijs en de onderwijszorgarrangementen. Bea van Heukelom van het Steunpunt Passend Onderwijs zoomt in op de al bestaande maatwerkmogelijkheden en meer in het bijzonder de inzet van de Variawet/beleidsregel afwijking onderwijstijd.

Na het plenaire deel is er ruimte om deel te nemen aan een van de onderstaande gespreksgroepen.

1. Gespreksgroep afstandsonderwijs
Afstandsonderwijs heeft een belangrijke functie gehad toen leerlingen niet meer naar school konden door covid-19. Omdat het ministerie van OCW hiervan wil leren, hebben zij afgelopen zomer afstandsonderwijs als instrument verkend voor het voorkomen en oplossen van thuiszitten vanuit alle verschillende perspectieven, waaronder de leerkrachten, ouders en leerlingen. Op 10 november is in de derde onderwijszorgbrief aan de Tweede Kamer gecommuniceerd dat de huidige uitgevallen leerlingen afstandsonderwijs krijgen als zij daar baat bij hebben. Het doel is dat zij uiteindelijk weer naar school gaan. In deze gespreksgroep gaat u met elkaar het gesprek aan over hoe afstandsonderwijs voor deze groep leerlingen georganiseerd zou kunnen worden.

2. Gespreksgroep maatwerk
Maatwerk is een veelomvattend begrip en bevat allerlei mogelijkheden om het onderwijsaanbod en de onderwijsondersteuning beter aan te laten sluiten op de capaciteiten en behoefte van de leerling of een groepje leerlingen. Wat werkt is tevens afhankelijk van de regionale context. In de gespreksgroep is ruimte voor het delen van vraagstukken en oplossingen. Ook zal stilgestaan worden bij uw behoefte aan informatie over maatwerk en kunt u aangeven op welke vragen u altijd al antwoord op heeft willen hebben. Wij nemen deze vragen en behoeften ook mee bij het optimaliseren van het aanbod vanuit het Steunpunt.

3. Gespreksgroep onderwijszorgarrangementen
In 2019 heeft OCW een verkenning gedaan naar mogelijkheden voor meer maatwerk en een beter aanbod van onderwijs en zorg. De verkenning leverde verschillende knelpunten op. Op 10 november zijn in de derde onderwijszorgbrief een aantal maatregelen aangekondigd, zoals het inrichten van proeftuinen en het inrichten van een experiment waarbinnen het mogelijk wordt om een klein deel van het onderwijsbudget van samenwerkingsverbanden flexibeler in te zetten dan nu mogelijk is. In deze gespreksgroep praat u naar aanleiding van de presentatie met elkaar door over wat dit voor u betekent en kunt u aan OCW meegeven hoe begeleiding van de proeftuinen eruit moet komen te zien.

Themabijeenkomst over maatwerk, afstandsonderwijs en onderwijszorgarrangementen

Op 28 januari 2021 organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs een online themabijeenkomst over maatwerk, afstandsonderwijs en onderwijszorgarrangementen. Tijdens dit webinar wordt stilgestaan bij de recente ontwikkelingen op deze thema’s. Er is voldoende ruimte om uw vragen te stellen.

Sylvia Philippa en Preston Henshuijs, beiden werkzaam bij het ministerie van OCW nemen u mee in de (toekomstige) ontwikkelingen op het gebied van afstandsonderwijs en de onderwijszorgarrangementen. Bea van Heukelom van het Steunpunt Passend Onderwijs zoomt in op de al bestaande maatwerkmogelijkheden en meer in het bijzonder de inzet van de Variawet/beleidsregel afwijking onderwijstijd.

Na het plenaire deel is er ruimte om deel te nemen aan een van de onderstaande gespreksgroepen.

1. Gespreksgroep afstandsonderwijs
Afstandsonderwijs heeft een belangrijke functie gehad toen leerlingen niet meer naar school konden door covid-19. Omdat het ministerie van OCW hiervan wil leren, hebben zij afgelopen zomer afstandsonderwijs als instrument verkend voor het voorkomen en oplossen van thuiszitten vanuit alle verschillende perspectieven, waaronder de leerkrachten, ouders en leerlingen. Op 10 november is in de derde onderwijszorgbrief aan de Tweede Kamer gecommuniceerd dat de huidige uitgevallen leerlingen afstandsonderwijs krijgen als zij daar baat bij hebben. Het doel is dat zij uiteindelijk weer naar school gaan. In deze gespreksgroep gaat u met elkaar het gesprek aan over hoe afstandsonderwijs voor deze groep leerlingen georganiseerd zou kunnen worden.

2. Gespreksgroep maatwerk
Maatwerk is een veelomvattend begrip en bevat allerlei mogelijkheden om het onderwijsaanbod en de onderwijsondersteuning beter aan te laten sluiten op de capaciteiten en behoefte van de leerling of een groepje leerlingen. Wat werkt is tevens afhankelijk van de regionale context. In de gespreksgroep is ruimte voor het delen van vraagstukken en oplossingen. Ook zal stilgestaan worden bij uw behoefte aan informatie over maatwerk en kunt u aangeven op welke vragen u altijd al antwoord op heeft willen hebben. Wij nemen deze vragen en behoeften ook mee bij het optimaliseren van het aanbod vanuit het Steunpunt.

3. Gespreksgroep onderwijszorgarrangementen
In 2019 heeft OCW een verkenning gedaan naar mogelijkheden voor meer maatwerk en een beter aanbod van onderwijs en zorg. De verkenning leverde verschillende knelpunten op. Op 10 november zijn in de derde onderwijszorgbrief een aantal maatregelen aangekondigd, zoals het inrichten van proeftuinen en het inrichten van een experiment waarbinnen het mogelijk wordt om een klein deel van het onderwijsbudget van samenwerkingsverbanden flexibeler in te zetten dan nu mogelijk is. In deze gespreksgroep praat u naar aanleiding van de presentatie met elkaar door over wat dit voor u betekent en kunt u aan OCW meegeven hoe begeleiding van de proeftuinen eruit moet komen te zien.

Bron: VO-raad

Minister kondigt Nationaal Programma Onderwijs na corona aan

Minister kondigt Nationaal Programma Onderwijs na corona aan

Door de coronamaatregelen lopen leerlingen vertraging op die niet in dit schooljaar is in te lopen. In een brief aan de Tweede Kamer kondigt minister Slob daarom een Nationaal Programma Onderwijs na corona aan. Voor deze middellange- en langetermijnaanpak maakt het kabinet meerjarig financiële middelen vrij.

“We moeten alles uit de kast trekken om onze leerlingen de kansen te bieden die ze verdienen”, schrijft Slob in de Kamerbief. “Daarin moeten we het onderwijs maximaal faciliteren, in tijd, meerjarige middelen, inzet en maatregelen: we kijken naar alle mogelijkheden, en er gelden geen taboes.”

Voor de inhoudelijke uitwerking van het plan is de minister het gesprek gestart met de onderwijsorganisaties, waaronder de sectorraden. Hoeveel geld er voor het plan ter beschikking wordt gesteld is nog niet bekend.

De VO-raad is het eens met de noodzaak om tot een dergelijk deltaplan voor het onderwijs te komen en benadrukt dat het voor een effectieve aanpak nodig is dat bij de uitwerking ervan een gezamenlijke aanpak van alle onderwijssectoren– van basisonderwijs tot universiteiten – centraal staat. Een plan van aanpak dat enkel bestaat uit deelplannen voor het funderend, middelbaar beroeps- en hoger onderwijs schiet tekort. Het gaat erom leerlingen die door de coronamaatregelen vertraging hebben opgelopen in hun ontwikkeling zo goed mogelijk te begeleiden naar een volgende onderwijsstap.

De VO-raad vindt het belangrijk dat in het Nationaal Programma – naast aandacht voor de cognitieve ontwikkeling – er ook ruimte komt voor scholen om aandacht te besteden aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen en hun welbevinden.

Bron: VO-raad

Deadline vaststellen schooladvies voor po uitgesteld naar 15 maart

Deadline vaststellen schooladvies voor po uitgesteld naar 15 maart

Vanwege de lockdown biedt OCW scholen in het primair onderwijs twee weken langer de tijd om hun schooladvies vast te stellen. De adviezen moeten uiterlijk op 15 maart zijn ingevoerd in BRON. Het is van belang dat – mocht er van deze ruimte gebruik worden gemaakt – dit in goed overleg tussen het po en het vo gebeurt.

De huidige groep 8-leerlingen zijn in het afgelopen kalenderjaar twee keer geconfronteerd met een periode van thuisonderwijs. Op dit moment worden hun schooladviezen nog eens tegen het licht gehouden. De PO-Raad riep – ondersteund door de VO-raad – onlangs po-scholen op om met name kinderen in kwetsbare situaties dit jaar kansrijk te adviseren. Ook het ministerie van OCW schrijft vandaag in zijn nieuwsbrief po dat het belangrijk is groep 8-leerlingen dit jaar het voordeel van de twijfel te geven.

Met de scholensluiting tot 9 februari en de voorjaarsvakantie vlak daarna komen veel po-scholen in de knel met het verzamelen van voldoende informatie over de leerlingen en het voeren van de oudergesprekken over het schooladvies. Daarom is besloten de deadline voor het vaststellen van het advies uit te stellen tot 15 maart. Normaliter moeten deze adviezen voor 1 maart gegeven zijn. Hierbij moet benadrukt worden dat dit uitstel vanwege de huidige situatie nu mogelijk gemaakt is door OCW, maar dat dit uiteraard niet benut hoéft te worden.

Afstemming tussen po en vo

Vaak zijn er op regionaal niveau afspraken gemaakt over wanneer het schooladvies gegeven wordt en wanneer leerlingen zich aanmelden bij een middelbare school. De uitgestelde deadline voor het schooladvies kan invloed hebben op het aanmeldproces van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Het is daarom van belang dat de eventuele keuze om schooladviezen later te geven, op regionaal niveau goed wordt afgestemd met het vo.

Eindtoets

 

Het ministerie ziet op dit moment geen reden om de eindtoets dit jaar te annuleren. Die wordt, zoals elk jaar, afgenomen tussen 15 april en 15 mei.

Bron: VO-raad