Omzetting naar nieuwe salarisschalen volgens het onderhandelaarsakkoord

Omzetting naar nieuwe salarisschalen volgens het onderhandelaarsakkoord

Als de nieuwe cao primair onderwijs definitief is ondertekend, worden alle medewerkers in het primair onderwijs omgezet naar een trede in de nieuwe salarisschalen: deze schalen zijn hetzelfde als de salarisschalen in de cao voor het voortgezet onderwijs. De nieuwe inschaling is gebaseerd op een berekening, maar men kan ook gebruik maken van de conversietabel uit het onderhandelaarsakkoord.

De PO-Raad heeft met de onderwijsvakbonden een onderhandelaarsakkoord afgesloten voor een nieuwe cao voor primair onderwijs. In dit akkoord wordt de loonkloof tussen het primair- en voortgezet onderwijs gedicht. In het akkoord zijn nieuwe salarisschalen opgenomen. 

Inschaling 

De nieuwe salarisschalen voor het primair onderwijs zijn gelijk aan de salarisschalen voor het voortgezet onderwijs. Voor de meeste medewerkers blijft daarbij het huidige schaalnummer gelden, dus een onderwijsondersteuner in schaal 6 komt in de nieuwe schaal 6. Voor directeuren en adjunct-directeuren houden we dezelfde schaalnaam (respectievelijk D- en A-schalen). De schaalnummers blijven ook hetzelfde. Alleen voor leraren kent het voortgezet onderwijs geen numerieke schalen. Deze medewerkers worden ingeschaald in de schalen die passen bij functies van dezelfde zwaarte, dat wil zeggen: L10->LB; L11->LC; L12->LD. 

Conversietabel  

Het is dus eenvoudig om te weten in welke schaal een werknemer komt. Voor het bepalen van de trede in de nieuwe schaal kun je kijken naar de conversietabel. In de bijlage van het onderhandelaarsakkoord is een conversietabel beschikbaar voor de inschaling van medewerkers in de nieuwe schalen. Voor elke huidige schaal en trede is opgenomen in welke schaal en trede iemand terechtkomt na deze overgang. Vervolgens ‘groeit’ een medewerker, net als nu, elk jaar een trede in de nieuwe salarisschaal, totdat het maximum van de schaal is bereikt. 

Een leraar die nu in schaal L10-trede 11 zit, komt dus in de nieuwe schaal LB in trede 10. Een directeur in schaal D12-trede 9 komt in de nieuwe schaal D12-trede 10 en een onderwijsondersteuner in schaal 6-trede 9 komt in de nieuwe schaal 6 in trede 9. 

Berekening trede 

Voor de berekening van de trede binnen de betreffende schaal worden de volgende stappen doorlopen: 

·        Neem het huidige salarisbedrag; 

·        Tel daar 0,8% bij op (het gedeelte levensloopuitkering van het huidige maandloon); 

·        Tel daar 2% bij op (indien mogelijk binnen de schaal streven we naar een salarisstap van minimaal 2%); 

·        De medewerker komt in de trede met het naasthogere bedrag in de nieuwe schaal. 

·        Indien het berekende bedrag boven het maximum van de schaal uitkomt, komt de medewerker in de hoogste trede van de schaal.

Bijvoorbeeld 

De leraar in schaal L10-trede 11 heeft nu een maandsalaris van 3716 euro bruto. Tel daar 0,8% bij op: 3716 + 30 = 3746 euro en vervolgens 2%: 3746 + 75 = 3821 euro. Het naasthogere bedrag in de nieuwe LB schaal is op trede 10: 3935 euro. Deze leraar wordt dus ingeschaald in schaal LB-trede 10. 

Het jaarsalaris over 2022 van deze leraar zou zonder akkoord als volgt zijn opgebouwd:

·        Salaris in schaal L10 trede 11 tot 1 augustus: 3716 * 7 = 26.012 euro 

·        salaris trede 12 vanaf 1 augustus: 3831 * 5 = 19.155 

·        Totaal salaris 26.012 + 19.155 = 45.167 

·        levensloopuitkering 0,8%: + 362 = 45.529 

·        vakantiegeld 8% over salaris (t/m mei): + 3.550 = 49.079 

·        eindejaarsuitkering 6,3%: + 2.846 = 51.925 

·        uitkering Dag van de leraar: + 200 = 52.125 euro 

 

Het jaarsalaris van deze leraar wordt door de nieuwe cao: 

·        Salaris in schaal LB-trede 10 tot 1 augustus: 3935 * 7 = 27.545 euro 

·        salaris trede 11 vanaf 1 augustus: 4140 * 5 = 20.700 

·        Totaal salaris 27.545 + 20.700 = 48.245 

·        vakantiegeld 8% over salaris: + 3.860 = 52.105 

·        eindejaarsuitkering 8,33%: + 4.019 = 56.124 euro

 

Met de nieuwe cao gaat deze leraar er dus bruto per jaar 3999 euro op vooruit. Dat is 7,7% van het huidige jaarloon. 

 

Bron: PO-raad 

Kabinet versterkt aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld met regeringscommissaris

Kabinet versterkt aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld met regeringscommissaris

Op voordracht van het kabinet wordt Mariëtte Hamer regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Verschillende incidenten in de afgelopen jaren leggen een breder vraagstuk bloot waarop actie vereist is. Met de nieuwe regeringscommissaris wil het kabinet meer doen aan bewustwording en een veilige cultuur, want intimidatie en misbruik horen niet thuis in Nederland. Daarbij moet onder andere de cultuur van genderstereotypering en machtsmisbruik die leidt tot seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld worden doorbroken.

Incidenten leggen breder vraagstuk bloot

Seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld is een pijnlijk én hardnekkig maatschappelijk probleem. Recente incidenten in de samenleving, waaronder in de sport en media (onder andere recentelijk de onthullingen van #BOOS over het televisieprogramma The Voice of Holland en Ajax), laten zien dat het noodzakelijk is om nu een doorbraak te forceren.

Minister Dijkgraaf (OCW): ‘‘Recente incidenten in de sport- en televisiewereld laten ons zien dat de aanleiding van de #MeToo beweging in ons land nog altijd leeft. Dit moet veranderen. We moeten in iedere organisatie actief het gesprek gaan voeren om ervan bewust te zijn dat dit op iedere plek kan gebeuren. We werken aan een cultuurverandering waarin niemand wegkijkt en waarin mensen elkaar aanspreken op verkeerd gedrag. Want elk slachtoffer van seksueel overschrijdend gedrag en seksueel geweld is er één te veel. Ik ben blij dat we, samen met Mariëtte Hamer als regeringscommissaris, hier vanuit de overheid grondig mee aan de slag gaan.’’

Minister Van Gennip (SZW): ‘‘Je veilig en thuis voelen op je werk en er jezelf kunnen zijn: het hoort vanzelfsprekend te zijn. Maar dat is het helaas niet. Het is duidelijk dat we meer moeten doen om ongewenst gedrag op de werkvloer tegen te gaan. Het is nodig om regels aan te passen, maar er is ook een cultuurverandering op de werkvloer nodig. En dat begint met het voorbeeld aan de top. Het is belangrijk dat dit onderwerp nu vol op de agenda staat en goed dat Mariette Hamer hieraan gaat werken.”

Opdracht regeringscommissaris

Onder regie van de minister van OCW en de minister van SZW wordt toegewerkt naar een Nationale aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Vanuit het kabinet krijgt de regeringscommissaris de opdracht het kabinet gevraagd en ongevraagd te adviseren bij de totstandkoming en uitvoering van een actieplan. Daarnaast wordt van Hamer verwacht dat zij een herkenbaar boegbeeld én aanjager is van de verandering die nodig is om de cultuur die leidt tot seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld te doorbreken. Daar hoort het organiseren van een langjarig maatschappelijk debat bij.

Hamer wordt benoemd voor een periode van 3 jaar. Zij zal samenwerken met vele betrokken mensen en organisaties. De commissaris wordt ondersteund door een compact bureau dat zal vallen onder het ministerie van OCW. Zij zal rapporteren aan de ministers van OCW en SZW.

Bron: Ministerie van OCW 

Verlenging en aanpassing Lerarenbeurs

Subsidieregeling lerarenbeurs 2021-2022 aangepast

Omdat er op dit moment een evaluatieonderzoek naar de Lerarenbeurs loopt, wordt de subsidieregeling voor de Lerarenbeurs nu met één jaar verlengt in afwachting van de resultaten van het onderzoek. Daarnaast worden wel alvast een aantal wijzigingen doorgevoerd: een nieuwe voorrangsregeling voor afgewezen aanvragers uit 2021, een nieuw startmoment voor de aanvraagperiode en nieuwe budgetplafonds.

Met de lerarenbeurs kunnen leraren een vergoeding aanvragen voor collegegeld, studiekosten en studieverlof als zij een bachelor of masteropleiding gaan volgen. Door een aanpassing in het budget van de Lerarenbeurs was het afgelopen jaar subsidieplafond sneller bereikt, waardoor de Lerarenbeurs niet aan alle aanvragers kon worden toegekend.

Wijzigingen subsidieregeling

Er wordt een nieuw aanvangstijdstip voor de subsidieaanvraag ingevoerd: 18:00 uur, in plaats van 00:00 uur in de nacht. Voor het studiejaar 2022-2023 geldt dat vanaf 1 april om 18.00 uur subsidie kan worden aangevraagd. Daarmee wordt voorkomen dat aanvragers die direct bij aanvang van de aanvraagperiode een aanvraag willen indienen, dit na middernacht moeten doen.

Ook is er een nieuwe voorrangsregeling waarbij ná de herhaalaanvragers voorrang wordt verleend aan initiële aanvragers die een afwijzing ontvingen vanwege de overschrijding van het subsidieplafond in 2021 en vervolgens hebben afgezien van de verkrijging van de subsidie na ophoging van het subsidieplafond.

Evaluatieonderzoek lerarenbeurs

De Lerarenbeurs is een belangrijk instrument om de professionele ontwikkeling van leraren een impuls te geven, ook de komende jaren. De Lerarenbeurs draagt bij aan de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep. Dit is van groot belang, zeker met het oog op het lerarentekort. Er is een evaluatieonderzoek naar de Lerarenbeurs uitgezet. Daarbij worden leraren en schoolleiders betrokken. De VO-raad participeert in de begeleidingscommissie van dit onderzoek. De onderzoeksresultaten zullen waarschijnlijk in maart bekend zijn.

 

Bron: VO-raad 

Let op! Uitstel wijzigen reiskostenvergoeding is verlengd tot 1 oktober 2021

Let op! Uitstel wijzigen reiskostenvergoeding is verlengd tot 1 oktober 2021

Werkgevers die een vaste reiskostenvergoeding uitkeren aan werknemers die door de coronacrisis meer of volledig thuiswerken, kunnen deze vergoedingen in ieder geval nog tot 1 oktober 2021 doorbetalen. Voorwaarde is nog steeds dat het vaste reiskosten betreft die al vóór 13 maart 2020 door de werkgever werden toegekend.

Vanaf 1 juli 2021 zou de tijdelijke goedkeuring om reiskosten onbelast te laten doorlopen, komen te vervallen, maar de regeling wordt voorlopig dus nog doorgezet. In ieder geval tot 1 oktober 2021.

Daarnaast wordt de vrije ruimte in de werkkostenregeling, net als in 2020, ook in 2021 verruimd. Via de vrije ruimte van de werkkostenregeling kunnen werkgevers vergoedingen en verstrekkingen aan hun werknemers geven zonder dat deze belast worden. Werkgevers kunnen zelf bepalen óf en waaraan zij de vrije ruimte willen besteden. Voor het jaar 2021 verhoogt het kabinet de vrije ruimte voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever tijdelijk van 1,7% naar 3%.

Bron: PO-raad