Let op! De subsidie voor verbetering van de ventilatie is heropend!

Let op! De subsidie voor verbetering van de ventilatie is heropend!

Schoolbesturen kunnen via hun gemeente tot 31 januari subsidie aanvragen om hun ventilatie te verbeteren door de zogenaamde SUViS-regeling. Projecten voor noodzakelijke en energiezuinige verbeteringen in bestaande gebouwen worden voor maximaal 30 procent gesubsidieerd.

De VO-raad vindt 30 procent een laag percentage en denkt dat dit het gebruik van de regeling zal ontmoedigen. Vaak is het nuttig om dit soort maatregelen te combineren met andere gewenste maatregelen, omdat dat het meest efficiënt is. De verbetering van de ventilatie wordt financieel gesteund, maar de andere verbeteringen zoals isolatie zullen door scholen en gemeenten geheel gefinancierd moeten worden. De subsidie heeft daardoor maar een beperkte invloed op het totale kostenplaatje. Het aanbrengen van CO2-meters en het aanbrengen van een energieregistratie- en bewakingssysteem vallen wel onder de regeling.

Alleen gemeenten kunnen aanvragen doen. Voor schoolbesturen is dat niet handig, zeker niet omdat projecten alleen bestaande gebouwen betreffen. Gemeenten zullen dan in veel gevallen alleen als doorgeefluik functioneren. Per project wordt één aanvraag gedaan.

Het maximum van de subsidie hangt af van het totaal aantal leerlingen in de schoolgebouwen die aangepakt worden. Dit loopt van € 150.000 voor gebouwen met in totaal minder dan 250 leerlingen tot € 1.000.000 voor schoolgebouwen met in totaal 2000 leerlingen of meer.

Bron: VO-raad

Onderzoek onderwijshuisvesting naar de Tweede kamer

Onderwijsraad: verbind Nationaal Programma Onderwijs aan structurele investeringen

Bij schoolgebouwen zijn verschillende ministeries betrokken. Omdat de problemen rondom onderwijshuisvesting complex zijn heeft minister Arie Slob (Onderwijs) een Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) laten doen. Het onderzoek is inmiddels afgerond en heeft als doel het nieuwe kabinet te informeren over de knelpunten en mogelijke oplossingen rondom onderwijshuisvesting.

De opdracht van minister Slob aan de onderzoeksgroep was om een kostenneutrale variant en een besparingsvariant te onderzoeken, waarbij er 20% op de kosten van onderwijshuisvesting zou worden bespaard. Anko van Hoepen, vice-voorzitter van de PO-Raad: ,,De PO-Raad heeft bij de onderzoekers steeds aangegeven dat een besparingsvariant onrealistisch is. De verouderde schoolgebouwenvoorraad en de veelheid aan doelstellingen vraagt echt om meer geld vanuit het Rijk. Er is een flinke inhaalslag nodig om schoolgebouwen te laten voldoen aan alle eisen van politiek en maatschappij en daar hoort ook passende bekostiging bij.’’

Goed onderwijs vraagt om goede schoolgebouwen

De vernieuwing van schoolgebouwen zit muurvast en dat is een probleem omdat goede schoolgebouwen cruciaal zijn voor goed onderwijs. Duurzame schoolgebouwen waarin het gezond en fijn is om te leren en werken. Dit leidt tot een hoger leerrendement en minder ziekteverzuim. Gemeenten en schoolbesturen hebben de Rijksoverheid hard nodig om deze impasse te doorbreken. Alleen als de Rijksoverheid zorgt dat gemeenten en schoolbesturen fors kunnen investeren en verantwoordelijkheden helder worden belegd, kan verder worden gebouwd aan goed onderwijs voor alle kinderen.

Knelpunten schoolgebouwen

·        Schoolgebouwen in het po en vo zijn verouderd

·        We stellen steeds meer eisen aan schoolgebouwen

·        Binnenklimaat schiet op veel scholen tekort

·        Op weg naar duurzame schoolgebouwen

Wat zijn oplossingen?

·        Er moeten heldere afspraken komen over waar schoolbesturen en gemeenten verantwoordelijk voor zijn.

·        Het Rijk moet zorgen voor realistische bekostiging die past bij de verwachtingen die we van schoolgebouwen hebben en de eisen die aan het onderwijs worden gesteld.

·        Er moet een inhaalslag gemaakt worden om de verouderde voorraad op het gewenste niveau te krijgen om de klimaatdoelstellingen te behalen in 2050 waarbij scholen functioneel, toegankelijk, minstens energieneutraal en fris zijn.

·        Schoolbesturen en gemeenten gaan aan de slag met het maken van Integrale Huisvestingsplannen (IHP’s) om inzichtelijk te maken hoe het ervoor staat met de gebouwenvoorraad, wat er nodig is en wat hiervan de kosten zijn voor de gehele levensduur van het gebouw. Het kwaliteitskader onderwijshuisvesting kan hierbij helpen.

·        Schoolbesturen gaan zelf aan de slag om het proces rondom de vernieuwing van schoolgebouwen efficiënter te maken door middel van standaardisatie.

 

Bron: PO-raad 

Schoolbesturen en gemeenten ervaren drempels bij subsidieregeling ventilatie

Schoolbesturen en gemeenten ervaren drempels bij subsidieregeling ventilatie

Minister Arie Slob (Onderwijs) heeft eind vorig jaar 360 miljoen euro beschikbaar gesteld om de ventilatie in schoolgebouwen te verbeteren. Dit is een stap in de goede richting. Helaas ervaren schoolbesturen en gemeenten drempels in de huidige subsidieregeling, waarbij de eerste 100 miljoen euro van het totale bedrag vrijkwam.

Binnen de Commissie Samenwerkingsagenda overleggen schoolbestuurders en gemeenten met elkaar over de knelpunten rondom onderwijshuisvesting. Zij hebben moeite met de huidige subsidieregeling op twee punten:

Geen integrale aanpak

Door subsidie te verstrekken voor het verbeteren van de ventilatie op scholen wordt gestuurd op een enkelvoudige oplossing, terwijl er behoefte is naar een integrale aanpak van schoolgebouwen waarbij bijvoorbeeld ook gekeken wordt naar aanpassingen van het gebouw om passend onderwijs mogelijk te maken. Dit maakt een efficiënte en kostenbesparende verbetering van het schoolgebouw lastig.

70% eigen bijdrage is voor schoolbesturen en gemeenten niet op te brengen
De subsidieregeling gaat uit van cofinanciering, waarbij het Rijk 30% van de kosten op zich neemt en gemeenten en schoolbesturen gezamenlijk de overige 70% moeten financierende bekostiging voor schoolgebouwen schiet voor schoolbesturen nu al tekort, waardoor dit nu vaak ten koste gaat aan de inzet voor onderwijspersoneel. Bovendien zijn zij nooit bekostigd voor het realiseren van een ventilatie-installatie. Ook gaf minister Slob bij de beantwoording van Kamervragen over ventilatie aan dat een schoolbestuur alleen mag investeren, daar waar het geen verbouwing of renovatie betreft.

Ook gemeenten worstelen met budgetten voor onderwijshuisvesting, gezien de andere opgaven waar zij momenteel voorstaan. Financiële krapte zorgt ervoor dat er gemeenten zijn die de nadruk leggen op de verantwoordelijkheid van schoolbesturen ten aanzien van onderhoud en aanpassingen. Voor de huidige regeling zien zij vaak alleen de optie om de subsidieaanvraag te doen, zonder zelf bij te kunnen dragen in de bekostiging.

Bron: PO-raad

Investering en transformatie nodig voor onderwijshuisvesting

Schoolbesturen en gemeenten ervaren drempels bij subsidieregeling ventilatie

Bouwstenen voor Sociaal – het platform waarbinnen scholen, gemeenten en andere partners samenwerken aan goede gebouwen voor de (semi-)publieke sector – heeft haar werkagenda voor 2021 gepubliceerd. Om alle beleidsdoelen te realiseren is een flinke investering en een stevige transformatie in onderwijsvastgoed nodig.

Veel nieuw beleid

Scholen werken aan meer individueel en digitaal onderwijs en een slimme en inclusieve samenleving. Daarbij hebben ze te maken met corona en (beleid op het gebied van) armoede, gezondheid, sport, opvang en zorg. En of dat niet genoeg is moeten we ook allemaal minder energie gebruiken en werken aan een beter klimaat en een meer circulaire bedrijfsvoering. Die ambities krijgen ook inhoud en vorm via de schoolgebouwen. Een transitie van formaat die een stevige investering vraagt, zowel in aandacht als in geld.

Bron: VO-raad

Dag voor gemeenten en scholen over onderwijshuisvesting

Op 3 december 2020 organiseert het Bouwstenen-platform een landelijk congres over onderwijshuisvesting met een stevig inhoudelijk programma en volop ruimte voor online uitwisseling.

U kunt tussen 10 en 14 uur meedoen en elk uur kiezen uit diverse programma’s. Centraal thema is ‘Bouwstenen voor een duurzame toekomst’. Bij veel programma’s schuiven speciale gasten aan. Zo kunt u in gesprek met Maarten van Poelgeest, voorzitter van de Klimaattafel voor de gebouwde omgeving, over de verduurzaming van scholen. Samen met een gemeente- en schoolbestuur zoeken we naar de mogelijkheden meer te sturen op het feitelijk energiegebruik. En er zijn programma’s over IHP’s en de organisatie van het onderhoud.

Een dag vol uitwisseling en inspiratie.

Aanmelden

Meld u aan voor deze online dag via www.maatschappelijkvastgoeddag.nl. Hier vindt u ook meer informatie over het programma.