Privacyrisico’s in het onderwijs, waarschuwt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Privacyrisico’s in het onderwijs, waarschuwt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de trends en risico’s voor de bescherming van persoonsgegevens in het onderwijs in kaart gebracht. Ook heeft de AP de onderwijssector aanbevelingen gegeven. Zodat onderwijsinstellingen zorgvuldig omgaan met de gevoelige gegevens van leerlingen, studenten, ouders en medewerkers.

De onderwijssector heeft aangegeven zich goed te kunnen vinden in de bevindingen van de AP. De sector is inmiddels al aan de slag gegaan met de aanbevelingen.

Rol overheid

Om een aantal aanbevelingen goed op te kunnen volgen, heeft de onderwijssector echter behoefte aan een meer faciliterende en coördinerende rol vanuit de overheid. Dit signaal baart de AP zorgen en brengt daarom de trends, risico’s en aanbevelingen in een paper onder de aandacht van de Vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Trends en risico’s privacy onderwijs

De AP signaleert drie belangrijke trends en risico’s:

  • monitoring van leerlingen en studenten;
  • afhankelijkheid van grote leveranciers;
  • meer uitwisseling van gegevens in samenwerkingsverbanden.   

De aanbevelingen van de AP richten zich op het op orde krijgen van de basis en het versterken van de positie van de onderwijssector in de digitale maatschappij.

 

Bron: AP

Digitalisering maakt herijking van de Wet Gratis Schoolboeken noodzakelijk

Digitalisering maakt herijking van de Wet Gratis Schoolboeken noodzakelijk

Door digitalisering in het voortgezet wordt het noodzakelijk de Wet Gratis Schoolboeken (WGS) ter herijken. Dat stelt de VO-raad naar aanleiding van de Evaluatie WGS door SEO en Regioplan. Door toenemende digitalisering worden leermiddelen duurder, terwijl het bedrag per leerling dat scholen uit de WGS ontvangen nauwelijks is gewijzigd sinds 2008. Volgens SEO/Regioplan is de toegang tot een device voor veel leerlingen haast onontbeerlijk geworden. Het is daarom dat ook devices volgens de VO-raad onderdeel moeten worden van de WGS.

De Wet Gratis Schoolboeken wordt elke vijf jaar geëvalueerd. Na een motie van de Tweede Kamer, waren dit keer ook de kosten van devices onderdeel van de wetsevaluatie.

Kosten leermiddelen stijgen

In de wetsevaluatie concluderen SEO en Regioplan dat het LiFo-model (licentie-folio) oprukt in de leermiddelenmarkt. Vooral de grote uitgeverijen bieden dit LiFo-model aan. In toenemende mate is het LiFo-model nog het enige product dat wordt aangeboden in de markt. Dat baart de VO-raad zorgen. De onderzoekers stellen namelijk dat de prijzen voor leermiddelen stijgen, omdat scholen niet meer de vrijheid hebben om onderdelen van een methode af te nemen. Het LiFo-product moet integraal worden afgenomen. Daarnaast hadden scholen in het verleden de vrijheid om zelf de afschrijvingstermijn voor papieren leermiddelen te bepalen. Met de beweging naar digitaal betalen scholen jaarlijks een vaste licentieprijs.

Devices onontbeerlijk

Devices zijn volgens de onderzoekers voor veel leerlingen haast onontbeerlijk geworden voor toegang tot onderwijs. Dat roept de vraag op waar de rekening voor devices moet worden gelegd: bij de school of bij de ouder. Omdat devices momenteel geen onderdeel uitmaken van de bekostiging van de Rijksoverheid, leggen scholen dikwijls de rekening bij de ouder neer. Er zijn wel regelingen beschikbaar voor ouders met onvoldoende draagkracht, maar ouders ervaren een drempel om aan te kloppen voor financiële hulp. De VO-raad meent dat onwenselijk situaties zoveel mogelijk vermeden moeten worden en pleit daarom voor een ophoging van de Wet Gratis Schoolboeken met middelen voor devices.

In zijn Kamerbrief voor het – uitgestelde – kamerdebat over digitalisering in het onderwijs, stelt minister Slob besluitvorming over de bekostiging van devices voor te bereiden. De VO-raad roept leden van de Tweede Kamer op om werk te maken van bekostiging van devices voor leerlingen. Zodoende wordt kansengelijkheid gestimuleerd.

 

Bron: VO-raad

Het beste van twee werelden

Invalpool

Het vervangingsproces op scholen wordt voor directeuren, (inval)leerkrachten en de HR- en salarisadministrateur een stuk eenvoudiger en efficiënter. Visma | Raet heeft met Axilium de handen ineen geslagen en HR- en salarissoftware geïntegreerd met vervangingssoftware.

Het HR cloudplatform Visma.net HRM & Payroll is sinds dit jaar ook beschikbaar voor het onderwijs. Onderwijsinstellingen hebben inmiddels probleemloos ermee het salaris van hun medewerkers uitbetaald. Bijna twee jaar werd er hard gewerkt aan het geschikt maken van het platform voor het onderwijs, een strategische markt voor het softwarehuis.

Directeur Onderwijs van Visma | Raet, Bas de Pierre, sprak bij de aftrap van ‘een goede basis voor verdere doorontwikkeling van dit innovatieve en onderscheidende HR cloudplatform’.

Een voorbeeld van die doorontwikkeling is de integratie met de vertrouwde en specialistische vervangingssoftware InvalPool van Axilium, die ook rekening houdt met alle wettelijke voorschriften en cao-bepalingen. De onderlinge samenwerking en data-integratie tussen beide systemen gaan het onderwijs veel gemak en efficiëntie opleveren, weet Bas. “Het zorgt er onder meer voor dat er geen dubbele invoer meer nodig is van mutaties voor de vervangingsadministratie. En elke minuut die je met slimme software bespaart in je bedrijfsvoering, kun je besteden aan het onderwijs.”

 

Verborgen vacatures

Manon Jonquière van Axilium benoemt een ander voordeel. “Door het koppelen van de systemen worden alle mutaties geregistreerd. Hierdoor heb je een compleet overzicht van de vervangingsbehoefte binnen de school. Ook de verborgen vacatures worden hierdoor inzichtelijk.”

Niet alleen de schoolleiders, alle betrokkenen gaan erop vooruit. De vervanger krijgt op tijd en correct zijn of haar uitbetaling plus een arbeidsovereenkomst voor de vervanging. Daarbij wordt het risico op fouten en gedoe achteraf aanzienlijk verkleind.

En HR en de administratie hoeven geen dubbele invoer te verrichten, er is compliance in de ketenaansprakelijkheid en de salarisuitbetaling is correct, inclusief de berekende reiskosten. Ook voor hen geldt: minder correcties achteraf. 

 

Hoe werkt het?

In het scenario wanneer een leerkracht zich ziek of afwezig meldt, is er vervanging nodig. Een frequent voorkomend scenario want de verzuimcijfers in het onderwijs blijven hoog. De schooldirecteur start het proces op in InvalPool. In de oude situatie wilde de stress die dat snelle regelen met zich meebracht nog wel eens leiden tot het niet of te laat melden van het verzuim in het HR-systeem. Door de geavanceerde koppeling vindt er vanuit InvalPool automatisch gegevensuitwisseling plaats met Visma.net HRM &Payroll, de directeur hoeft dat niet meer handmatig te doen.  

Het andere scenario is dat van de leraar die langdurig verlof aanvraagt, bijvoorbeeld ouderschapsverlof, in Visma.net HRM & Payroll. Met de koppeling tussen beide systemen gaat er vanzelf een signalering naar InvalPool zodat de schoolleider of planner een match kan maken voor vervanging. De twee systemen wisselen ook nu alle relevante gegevens uit. 

In Visma.net HRM &Payroll wordt in beide scenario’s een arbeidsovereenkomst met de vervanger aangemaakt en doorgegeven aan InvalPool.

 

Flinke besparingen

Het gaat schoolbesturen ook flinke besparingen aan arbeidskosten opleveren.

Want het aantal invoerhandelingen in Visma.net voor de vervangingsverzoeken wordt gehalveerd. Hetzelfde geldt voor de correcties in de maand erna, vanwege de vergeten registraties, die er altijd zijn. ‘We willen van de kwaal af van het vergeten om de vervanging door te geven in het HR-systeem’, kreeg Bas veel van scholen te horen. ‘De integratie zorgt ervoor dat de vervangings- en afwezigheidsadministratie synchroon lopen’, verneemt hij nu.   

Daarnaast is de actualiteit van de gegevens van de medewerker in InvalPool geborgd door de koppeling met de HR- en salarisadministratie van Visma. Manon Jonquière: “Het zijn twee systemen die nu met elkaar praten. Je krijgt daardoor het beste van twee werelden”

Omdat de vervanger dankzij de integratie er van op aan kan dat alles tijdig en correct geregeld is, zal dat ook diens relatie met de school goed doen, stelt zij. En dat is in wederzijds belang. “Je moet als school altijd goed zorgen voor je invallers, en met het huidige lerarentekort wordt dat nog belangrijker. Ze maken een groot deel van je workforce uit.” De app voor schoolleiders en invallers draagt verder bij aan het gemak en de intuïtiviteit van InvalPool, merkt Manon op.

 

Hart voor onderwijs

Visma | Raet ontwikkelde samen met onderwijsbureaus en onderwijsinstellingen Visma.net HRM &Payroll voor de sector, een open systeem in de cloud waardoor koppelingen zoals met InvalPool mogelijk zijn.

De onderwijspartners beschrijven het als ‘modern, innovatief, intuïtief voor medewerkers en leidinggevenden en vergaand geautomatiseerd’.

Bas de Piere: “Zo blijft Visma | Raet bijdragen aan het verminderen van administratieve werkdruk, ten behoeve van goed onderwijs. Ik ben blij dat Visma | Raet en Axilium nu de handen ineen hebben geslagen als partners met hart voor het onderwijs.”

 

Meer informatie:

www.invalpool.nl

www.vismaraet.nl

 

   

Let op: Google Workspace risicovol in het onderwijs

Digitalisering maakt herijking van de Wet Gratis Schoolboeken noodzakelijk

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) stelt dat onduidelijk is of persoonsgegevens in Google Workspace (voorheen Google Suite for Education) voldoende beschermd zijn. Dat staat in een advies van de privacytoezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens (AP) waarover het FD gisteravond publiceerde.

Verschillende onderwijsorganisaties onderzoeken samen de precieze consequenties van dit advies voor het onderwijs. De VO-raad doet een dringend beroep op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van Google om de privacy van leerlingen en studenten goed te waarborgen en per ommegaande in gang te zetten dat de risico’s worden weggenomen. Google laat in een reactie in het FD weten ‘te verwachten de tekortkomingen snel op te kunnen lossen’.

Het advies van de AP over het gebruik van Google in het onderwijs volgt op een aanvraag daartoe van SURF en SIVON, namens de onderwijssector, in maart 2021.

Bron: VO-raad

Meld u aan voor het Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy

Meld u aan voor het Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy

Schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs werken steeds vaker en meer samen op het gebied van informatiebeveiliging en privacy (IBP). Om alle kennis, ervaringen, informatie en documenten te bundelen en delen, hebben zij het Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy opgericht.

Het Netwerk IBP is een initiatief van schoolbesturen in het po en vo. Het netwerk is voor iedereen die zich op school bezighoudt met IBP, van schoolbesturen tot functionarissen gegevensbescherming (FG’s). Deelnemers aan het netwerk kunnen zich aansluiten bij een online community, werkgroepen en netwerkbijeenkomsten. Het uitwisselen van kennis, ervaringen en ideeën staat centraal. Binnen het netwerk IBP zullen ook DPIA’s worden uitgevoerd en gedeeld. Het netwerk is van de deelnemers zelf. Kennisnet, SIVON, PO-Raad en VO-raad bieden expertise en ondersteuning. 

 Meer info en aanmelden?

Bezoek de website van Kennisnet

 Bron: VO-raad

Google wordt aangesproken door SURF en SIVON op privacyrisico’s

Google wordt aangesproken door SURF en SIVON op privacyrisico’s

In het onderwijs worden steeds meer (persoons)gegevens digitaal opgeslagen en uitgewisseld. Het is belangrijk dat dit op een veilige en verantwoorde manier gebeurt. Uit onderzoek is gebleken dat er privacyrisico’s zitten aan het gebruik van Google G Suite. De risico’s zitten in het verzamelen van metadata door Google. SURF en SIVON spreken namens het onderwijs en gaan in gesprek met Google om ervoor te zorgen dat Google deze privacyrisico’s wegneemt.

De privacyrisico’s zijn aan het licht gekomen door een zogenoemde Data Protection Impact Assessment (DPIA) naar Google G Suite. Een DPIA geeft inzicht in hoe gegevens verzameld worden, wat ermee gedaan wordt en wat de risico’s zijn.

Metadata

Google verzamelt metadata. Dit is data over het gebruik van bijvoorbeeld Google G-suite. Door metadata kan Google zien waar gebruikers het meest op klikken als zij ingelogd zijn, welke internetpagina’s worden bezocht en welke zoekopdrachten het meest gebruikt worden. Het gaat niet om individuele leerresultaten of adresgegevens van gebruikers.

Wat nu?

Op dit moment is er nog geen overeenstemming met Google over de aangegeven verbeterpunten. Het gesprek loopt nog over een overeenkomst.

Bron: VO-raad