Handreiking ‘privacy en registratie corona’

Nieuwe quarantaineregel later van kracht

Er heerst veel onduidelijkheid bij scholen over wat er wel en wat er niet wettelijk is toegestaan ten aanzien van het registreren van een eventuele coronabesmetting. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mogen gezondheidsgegevens niet geregistreerd worden. Dit is natuurlijk niet te doen. Daarom zijn de PO-raad en VO-raad in gesprek gegaan met de Autoriteit Persoonsgegevens en het ministerie van OCW. Ter ondersteuning is deze handreiking ontwikkeld.

Schoolbesturen zijn verplicht zich in te spannen voor een veilige leer- en werkomgeving voor leerlingen en leraren. Om een grootschalige uitbraak van corona te voorkomen willen scholen graag weten bij een ziekmelding of een leraar of leerling afwezig is vanwege corona. Wettelijk gezien mag dit niet. Er mag wel geregistreerd worden dat iemand ziek is maar niet wat die persoon mankeert. Ook niet als de leerling of medewerker het uit zichzelf deelt. 

Wat wordt wettelijk toegestaan?

In het kort: de school mag coronabesmettingen alleen registreren van leerlingen, als de school daarvoor een expliciet doel heeft, dat doel voor iedereen helder is en als er expliciet individuele toestemming is gegeven door degene om wie het gaat. In de opgestelde handreiking lezen schoolbesturen en scholen hoe zij het beste om kunnen gaan met gegevens over corona-besmettingen op school.

 

Klik hier voor de handreiking privacy en registratie corona

Bron:PO-raad

Scholen & de AVG

Scholen & de AVG
Met de komst van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) krijgt u als school meer verantwoordelijkheden om de persoonsgegevens van uw leerlingen goed te beschermen.

Digitalisering
Innovatieve, digitale systemen bieden interessante mogelijkheden om de kwaliteit van het onderwijs en de interne werkprocessen te verbeteren. Bijvoorbeeld met digitale toetsingsprogramma’s, leerlingvolgsystemen en het gebruik van sociale media & apps. Maar deze nieuwe mogelijkheden om persoonsgegevens te verwerken, brengen ook de verantwoordelijkheid met zich mee om dat zorgvuldig en veilig te doen.

Onder de AVG moet u vooraf goed nadenken over de systemen waarmee u werkt of wilt gaan werken en hoe u die inricht (privacy by design). De standaardinstellingen moeten bovendien privacyvriendelijk zijn (privacy by default). 

Verantwoordingsplicht
Nieuw onder de AVG is ook de verantwoordingsplicht. De verantwoordingsplicht houdt onder meer in dat u aan moet kunnen tonen welke technische en organisatorische maatregelen u heeft genomen om de persoonsgegevens van uw leerlingen te beschermen.

U moet aan de toezichthouder goed kunnen onderbouwen waarom u het recht hebt om bepaalde persoonsgegevens te verwerken. In sommige gevallen heeft u bijvoorbeeld toestemming nodig van leerlingen of hun ouders om persoonsgegevens te verwerken. Zoals voor het publiceren van foto’s op uw website waarop leerlingen herkenbaar in beeld zijn. U moet dan kunnen laten zien dat u die toestemming heeft.

Lespakket privacy
Het lespakket ‘Privacy’ van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) AP geeft leerlingen van groep 7 en 8 de tools om meer zeggenschap te krijgen over hun persoonsgegevens. Leraren kunnen het lespakket gratis downloaden.

Meer informatie over het lespakket ‘Privacy’ van de AP 

Bron: Autoriteit persoonsgegevens