Gratis zelftesten voor groepen 1 t/m 5

Zelftesten op school na de zomer

Het kabinet heeft vanavond diverse versoepelingen van coronamaatregelen aangekondigd. Deze gaan op verschillende momenten in. Hieronder geven wij op hoofdlijnen weer wat dit voor het (voortgezet) onderwijs betekent.

Per 16 februari

Met ingang van morgen, woensdag 16 februari, wordt het dringende thuiswerkadvies versoepeld naar thuiswerken als het kan en maximaal voor 50 procent op het werk. Voor onderwijsgevend personeel gold het thuiswerkadvies al niet, maar deze algemene versoepeling betekent wel dat het weer mogelijk wordt vergaderingen en teambijeenkomsten op school te organiseren. Het advies blijft wel om dit met mate te doen.

Het blijft – tot vrijdag 25 februari – nodig voor onderwijspersoneel om 1,5 meter afstand te houden en voor zowel leerlingen als onderwijspersoneel een mondkapje te dragen bij verplaatsingen in de school.

Per 18 februari

Met ingang van vrijdag 18 februari zijn externe volwassenen, zoals ouders, ook weer op school welkom. Dit betekent dat ouders met hun kinderen mee naar kennismakingsbijeenkomsten en open dagen kunnen komen. Ook hiervoor geldt dat het tot vrijdag 25 februari nodig blijft 1,5 meter afstand te houden en een mondkapje te dragen bij verplaatsingen.

Per 18 februari wordt de isolatieduur voor met covid besmette personen ingekort van minimaal 7 naar minimaal 5 dagen. Voorwaarde is wel dat de betreffende persoon minimaal 24 uur klachtenvrij is.

Per 25 februari

Met ingang van vrijdag 25 februari vervallen de 1,5 metermaatregel en de mondkapjesplicht, vrijwel overal in de samenleving en ook in de scholen. Het is niet mogelijk deze maatregelen voor het onderwijs eerder te laten vervallen door de wettelijke basis die hier aan ten grondslag ligt en het tempo van besluitvorming dat hierbij hoort.

Het dragen van mondkapjes blijft wel verplicht in het openbaar vervoer en dus ook in het leerlingenvervoer.

Het vervallen van de mondkapjesplicht en de 1,5 metermaatregel kan tot zorgen leiden bij leerlingen en personeel met een kwetsbare gezondheid of een thuissituatie waarin dit speelt. Het blijft belangrijk om hier aandacht aan te schenken en in goed overleg afspraken te maken.

Het advies aan leerlingen en personeel om minimaal twee keer per week een zelftest te doen blijft gehandhaafd.

 

Bron: VO-raad 

Alles over de versoepelingen in het voortgezet onderwijs

Alles over de versoepelingen in het voortgezet onderwijs

Basisscholen krijgen de mogelijkheid ook voor leerlingen in de groepen 1 tot en met 5 gratis corona-zelftesten aan te vragen. Dat meldt onderwijsminister Dennis Wiersma.

De zelftesten zijn bedoeld voor specifieke situaties, zoals een uitbraak op school of als ouders geen zelftest kunnen betalen. De kinderen in de groepen 1 tot en met 5 hoeven niet twee keer per week preventief te testen.

Voor leerlingen in de groepen 6 tot en met 8 en in het voortgezet onderwijs geldt wel het advies om zich twee keer per week preventief op corona te testen. Ook geldt dit advies voor al het personeel dat op school werkt. Daarbij maakt het niet uit of iemand als immuun voor corona wordt beschouwd (corona doorgemaakt en/of gevaccineerd).

 

Bron: PO-raad

Hoge energieprijzen door nieuwe ventilatie-eisen voelbaar bij schoolbesturen

Hoge energieprijzen door nieuwe ventilatie-eisen voelbaar bij schoolbesturen

Driekwart van de schoolbesturen merkt dat scholen meer energie verbruiken door de ventilatie-eisen tijdens de coronapandemie. Dat blijkt uit een ledenpeiling van de PO-Raad. Extra lastig is dat de energieprijzen flink zijn gestegen. Momenteel kampt 44% van de respondenten met stijgende energieprijzen.  

Overige schoolbesturen hebben nog geen last van de hoge energieprijzen omdat veel van hen afspraken hebben gemaakt via een inkoopcollectief. De prijs die zij betalen voor energie is voor langere tijd vastgezet. De PO-Raad verwacht echter dat ook deze schoolbesturen straks te maken krijgen met hogere energieprijzen. De inkoopcollectieven moeten hun contracten met energieleveranciers opnieuw aanbesteden en de verwachting is dat ook dan de prijzen stijgen.  

Gevolgen stijgende energieprijzen 

Hogere energiekosten kunnen vrijwel niet uit het budget voor bedrijfsvoering (MI-bekostiging) worden betaald. Het moet daarom gehaald worden uit het geld dat schoolbesturen ontvangen voor het betalen van het personeel. Praktisch betekent dit dat de schoolorganisatie moet bezuinigen op personeel en dat heeft ook gevolgen voor het onderwijs aan leerlingen en de onderwijskwaliteit. 

Evaluatie bekostiging is hard nodig 

De PO-Raad hoopt dat het ministerie van OCW de stijgende energieprijzen voldoende meeneemt in de jaarlijkse prijsindexatie, zodat scholen op die manier gecompenseerd worden. Daarnaast is het belangrijk dat ook de totale materiële (niet-personele) bekostiging  onder de loep wordt genomen: schoolbesturen gaven in de periode 2010-2014 al 35% meer uit aan kosten als onderhoud, schoonmaak en energie als waar ze voor worden bekostigd, bleek uit de vijfjaarlijkse bekostigingsevaluatie in 2017 welke werd uitgevoerd door adviesbureau Berenschot. De materiële kosten zijn sinds die tijd alleen maar toegenomen. De materiele instandhouding moet volgens de Wet op Primair Onderwijs (WPO) elke vijf jaar worden geëvalueerd. Tot en met 2014 heeft dat ook plaatsgevonden om de vijf jaar plaatsgevonden, maar heeft ondanks de tekorten die telkens werden vastgesteld heeft dit niet geleid tot een bijstelling van de bekostiging. De PO-Raad vindt het belangrijk dat een dergelijke vijfjaarlijkse evaluatie snel weer plaatsvindt, zeker nu dit al langer dan vijf jaar op zich laat wachten.  

 

Bron: PO-raad 

Coronaregels blijven geldend voor het nieuwe schooljaar

covid vo

De huidige regels rondom corona blijven geldend in het voortgezet onderwijs. Dit zijn dezelfde regels als voor de zomervakantie. Leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden, maar wel naar leraren en andere onderwijsmedewerkers. Het is verplicht om een mondkapje te dragen buiten de klaslokalen.

Leerlingen die niet volledig gevaccineerd zijn, wordt gevraagd om twee keer per week een zelftest te doen. Belangrijke verandering ten opzichte van de situatie aan het einde van het vorige schooljaar is dat bij een besmetting op school volledig gevaccineerde leerlingen en medewerkers niet meer in quarantaine hoeven. Het risicogerichte testen verdwijnt.

Het ministerie van OCW stuurt vandaag een brief met een toelichting op het beleid naar alle scholen.

Bron: VO-raad 

Herstelplannen onderwijs bedreigt door personeelstekorten

2,25% loonsverhoging voor alle medewerkers in het primair onderwijs

Bijna 80% van de schoolbesturen wil de komende twee jaar extra personeel inzetten. Maar 42% van hen weet niet waar ze dat personeel vandaan moeten halen. Uit een ledenpeiling van de PO-Raad blijkt dat het lerarentekort scholen verhindert de middelen van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) in te zetten zoals zij denken dat het effectief is om door corona opgelopen leervertraging in te lopen. ,,Er zijn op heel veel plekken onvervulde vacatures. De nood is hoog in de Randstad, maar ook in heel veel andere regio’s loopt het personeelstekort op. Scholen moeten noodgedwongen improviseren”, zegt Freddy Weima, voorzitter van de PO-Raad. 

 

Kansen en risico’s NPO 

In de ledenpeiling geven 160 schoolbesturen aan welke NPO-plannen er zijn en welke kansen en risico’s ze zien. Scholen noemen het mooi dat er nu geld voor het onderwijs beschikbaar komt om te investeren in verdere professionalisering van leraren en om al bestaande ambities een extra impuls te geven. Maar onze leden zien ook risico’s: het NPO-geld is incidenteel en moet binnen een twee jaar doelmatig worden uitgegeven. Dat, in combinatie met het lerarentekort, maakt dat ze de ‘boemerang’ van de politiek vrezen. Als het NPO niet kán worden uitgevoerd, ligt het dan aan de randvoorwaarden of aan de uitvoering in de sector?   

 

Stijgende reserves 

,,Het is mooi dat kabinet bereid is geweest zoveel te investeren in het onderwijs, maar het moet wel in enorm korte tijd worden uitgegeven. Als PO-Raad vrezen we dat dit als een boemerang op het bordje van de schoolbesturen terugkomt”, zegt Freddy Weima, voorzitter van de PO-Raad. ,,Scholen stelden de afgelopen maanden onder grote, opgelegde tijdsdruk een NPO-plan op. Elke school in Nederland heeft mogelijke leervertraging in beeld gebracht en uitgezocht welke interventie het meest effectief is om die in te lopen en de onderwijskwaliteit duurzaam te vergroten. Maar het lerarentekort maakt het de sector simpelweg onmogelijk om het geld doelmatig en effectief uit te geven” 

Hoewel er op dit moment genoeg geld is om de vertragingen in te lopen, ligt de besteding ervan lastig, zeggen de schoolbestuurders. Het gevaar is aanwezig dat de reserves op korte termijn stijgen, waardoor het beeld ontstaat dat het onderwijs geen extra middelen nodig heeft, terwijl structurele investeringen keihard nodig zijn. 

 

Toenemende kansenongelijkheid 

De personeelstekorten lopen op in heel Nederland en in zowel het regulier als het speciaal onderwijs. Het NPO doet de zorg groeien over toenemende kansenongelijkheid, juist door het geld dat beschikbaar komt in combinatie met het lerarentekort: Scholen met een hoog schoolgewicht (leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben voor onderwijsachterstanden) concentreren zich vaak in bepaalde wijken. Nu voor het uitvoeren van hun NPO-plannen veel scholen extra personeel zoeken, wordt gevreesd voor verplaatsing van leraren, waardoor het lerarentekort in achterstandswijken alleen maar groter wordt. De tijdelijke arbeidsmarkttoelage (voor scholen met veel leerlingen met risico op onderwijsachterstand) is hiervoor geen waterdichte oplossing, omdat deze maar voor twee jaar beschikbaar is. 

 

Structureel geld voor structurele kwaliteit 

Om het NPO-geld effectief en doelmatig te kunnen inzetten hebben scholen meer tijd nodig. Maar vooral is er structureel geld nodig om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Alleen op die manier kan ook het lerarentekort worden aangepakt: een structureel probleem vergt een structurele oplossing. 

 

Bron: PO-raad 

Zelftesten op school rondom de zomer

Zelftesten op school na de zomer

 Het inzetten van zelftesten op gaat nog even door. Het ministerie van OCW vraagt scholen om tijdens en na de zomer nog door te gaan met het inzetten van zelftesten. Voor zowel leerlingen als het onderwijspersoneel. Zo houden scholen de kans op een corona-uitbraak zo klein mogelijk.

Houd op school een voorraad testen aan voor:

·        preventief testen van personeel en leerlingen, zoals nu ook gebeurt, indien er activiteiten in de zomerperiode op school plaatsvinden. Bijvoorbeeld zomerscholing of staatsexamens;

·        risicogericht testen na de zomer: houd vier testen per persoon als voorraad op school beschikbaar voor de eerste weken na de zomervakantie.  

Deel voor het begin van de zomervakantie testen aan uw leerlingen uit:

·        voor het direct testen na terugkeer van een vakantie (in binnen- of buitenland) en twee tot drie dagen later (twee tests per persoon);

·        voor het testen voorafgaand aan de terugkeer op school na de vakantie: drie dagen en een dag voor de eerste schooldag (twee tests per persoon).

Dit betekent dat scholen – naast de twee tests per week voor de resterende schoolweken – voor iedereen in ieder geval nog acht tests beschikbaar moeten hebben. Het ministerie raadt aan na te gaan hoeveel tests er nog in voorraad zijn en te berekenen hoeveel er nog moeten worden aangevraagd. Scholen kunnen dan een eventuele meer- of minderbehoefte doorgeven via de helpdesk (088-7674077 – support@zelftesteninhetonderwijs.nl). Let op! Doe dit voor woensdag 23 juni 11.00 uur.

Bron: VO-raad