Save the date: conferentie ‘Anders Organiseren’

Veel scholen in het primair onderwijs zijn bezig, of zoeken naar manieren, om hun onderwijs anders te organiseren. Om scholen hierbij te ondersteunen is in november 2019 het project Anders Organiseren van start gegaan. In dit project zijn innovatie- en ontwikkelvragen in de sector opgehaald. Denk hierbij aan een andere inzet van professionals en ondersteuners in het onderwijs en team- en taakdifferentiatie van leraren en anders bevoegden.

Met dit project wil de PO-Raad kennis over Anders Organiseren delen en inzicht geven in veranderprocessen. De opgedane inzichten uit het project delen we graag met de sector. Aan het programma wordt nog volop gewerkt, wel kunnen we je alvast vertellen dat teamspecialisatie en –differentiatie, strategisch personeelsbeleid en een veranderaanpak allemaal aan bod zullen komen.

Ook zullen er een aantal interessante sprekers deelnemen aan een gesprekstafel en zijn er mogelijkheden voor het volgen van masterclasses en workshops. Zodra er meer over het programma bekend is, delen wij dit via de website en nieuwsbrief van de PO-Raad.

Vorm van de conferentie

Vooralsnog zal de conferentie Anders Organiseren in hybride vorm plaatsvinden. Dit betekent dat iedereen online kan deelnemen, en wij een beperkt aantal plekken verloten om fysiek deel te kunnen nemen. Uiteraard alleen wanneer dit conform de dan geldende mogelijkheden en richtlijnen van het kabinet toegestaan is.

Deelname is kosteloos.

Aanmelden?

Maak gebruik van het aanmeldformulier.

Themabijeenkomst over maatwerk, afstandsonderwijs en onderwijszorgarrangementen

Op 28 januari 2021 organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs een online themabijeenkomst over maatwerk, afstandsonderwijs en onderwijszorgarrangementen. Tijdens dit webinar wordt stilgestaan bij de recente ontwikkelingen op deze thema’s. Er is voldoende ruimte om uw vragen te stellen.

Sylvia Philippa en Preston Henshuijs, beiden werkzaam bij het ministerie van OCW nemen u mee in de (toekomstige) ontwikkelingen op het gebied van afstandsonderwijs en de onderwijszorgarrangementen. Bea van Heukelom van het Steunpunt Passend Onderwijs zoomt in op de al bestaande maatwerkmogelijkheden en meer in het bijzonder de inzet van de Variawet/beleidsregel afwijking onderwijstijd.

Na het plenaire deel is er ruimte om deel te nemen aan een van de onderstaande gespreksgroepen.

1. Gespreksgroep afstandsonderwijs
Afstandsonderwijs heeft een belangrijke functie gehad toen leerlingen niet meer naar school konden door covid-19. Omdat het ministerie van OCW hiervan wil leren, hebben zij afgelopen zomer afstandsonderwijs als instrument verkend voor het voorkomen en oplossen van thuiszitten vanuit alle verschillende perspectieven, waaronder de leerkrachten, ouders en leerlingen. Op 10 november is in de derde onderwijszorgbrief aan de Tweede Kamer gecommuniceerd dat de huidige uitgevallen leerlingen afstandsonderwijs krijgen als zij daar baat bij hebben. Het doel is dat zij uiteindelijk weer naar school gaan. In deze gespreksgroep gaat u met elkaar het gesprek aan over hoe afstandsonderwijs voor deze groep leerlingen georganiseerd zou kunnen worden.

2. Gespreksgroep maatwerk
Maatwerk is een veelomvattend begrip en bevat allerlei mogelijkheden om het onderwijsaanbod en de onderwijsondersteuning beter aan te laten sluiten op de capaciteiten en behoefte van de leerling of een groepje leerlingen. Wat werkt is tevens afhankelijk van de regionale context. In de gespreksgroep is ruimte voor het delen van vraagstukken en oplossingen. Ook zal stilgestaan worden bij uw behoefte aan informatie over maatwerk en kunt u aangeven op welke vragen u altijd al antwoord op heeft willen hebben. Wij nemen deze vragen en behoeften ook mee bij het optimaliseren van het aanbod vanuit het Steunpunt.

3. Gespreksgroep onderwijszorgarrangementen
In 2019 heeft OCW een verkenning gedaan naar mogelijkheden voor meer maatwerk en een beter aanbod van onderwijs en zorg. De verkenning leverde verschillende knelpunten op. Op 10 november zijn in de derde onderwijszorgbrief een aantal maatregelen aangekondigd, zoals het inrichten van proeftuinen en het inrichten van een experiment waarbinnen het mogelijk wordt om een klein deel van het onderwijsbudget van samenwerkingsverbanden flexibeler in te zetten dan nu mogelijk is. In deze gespreksgroep praat u naar aanleiding van de presentatie met elkaar door over wat dit voor u betekent en kunt u aan OCW meegeven hoe begeleiding van de proeftuinen eruit moet komen te zien.

Steunmaatregelen corona: Vaste reiskostenvergoeding verlengd tot 1 april 2021 en WKR verruimd

Steunmaatregelen corona: Vaste reiskostenvergoeding verlengd tot 1 april 2021 en WKR verruimd

Een werkgever hoeft nog steeds geen gevolgen te verbinden aan een veranderd reispatroon van de werknemer die veel meer thuiswerkt door de coronamaatregelen. Dat staat in de kabinetsbrief met steunmaatregelen aan de Tweede Kamer van 21 januari 2021.

De werkgever mag in ieder geval tot 1 april 2021 blijven uitgaan van de feiten waarop de onbelaste vaste reiskostenvergoeding is gebaseerd. De noodmaatregel werd eerder verlengd tot 1 februari 2021, maar is nu in verband met het coronavirus en de huidige lockdown verlengd tot 1 april. Voorwaarde blijft wel dat het een vaste reiskostenvergoeding betreft die al vóór 13 maart 2020 door de werkgever is toegekend.

Vrije ruimte werkkostenregeling tijdelijk verruimd

Daarnaast wordt ook de vrije ruimte van de werkkostenregeling voor het jaar 2021 tijdelijk verruimd naar 3% over de eerste € 400.000. Deze verhoging was ook al tijdelijk van toepassing in 2020. Anders dan in 2020 geldt boven de € 400.000 een vrije ruimte van 1,18%, in plaats van 1,2% in 2020. Brengt de werkgever meer in deze vrije ruimte onder, dan moet hij over het meerdere 80% eindheffing betalen.

Thuiswerkvergoeding   

In de kabinetsbrief over de uitbreiding van het economisch steun- en herstelpakket staat ook dat momenteel de mogelijkheden van een onbelaste thuiswerkvergoeding worden onderzocht. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan een extra gerichte vrijstelling, waardoor de vrije ruimte niet hoeft te worden belast.

 

Bron: VO-raad

Stappenplan eindtoets in coronatijd

Dit schooljaar is net als vorig schooljaar anders dan alle andere. We krijgen veel  berichten van scholen en besturen die zich willen voorbereiden op de eindtoetsafname. Dit is heel erg begrijpelijk en de huidige coronacirisis kan natuurlijk leiden tot situaties waarin je als school niet aan de normale afname-eisen kunt voldoen. Wat als een kind in quarantaine zit? Of de school zelfs gesloten is? De PO-Raad ontwikkelde in overleg met de toetsaanbieders en het Ministerie van OCW dit stappenplan dat je duidelijk maakt wat je in dat soort gevallen moet doen. 

Bron: PO-raad

Minister kondigt Nationaal Programma Onderwijs na corona aan

Minister kondigt Nationaal Programma Onderwijs na corona aan

Door de coronamaatregelen lopen leerlingen vertraging op die niet in dit schooljaar is in te lopen. In een brief aan de Tweede Kamer kondigt minister Slob daarom een Nationaal Programma Onderwijs na corona aan. Voor deze middellange- en langetermijnaanpak maakt het kabinet meerjarig financiële middelen vrij.

“We moeten alles uit de kast trekken om onze leerlingen de kansen te bieden die ze verdienen”, schrijft Slob in de Kamerbief. “Daarin moeten we het onderwijs maximaal faciliteren, in tijd, meerjarige middelen, inzet en maatregelen: we kijken naar alle mogelijkheden, en er gelden geen taboes.”

Voor de inhoudelijke uitwerking van het plan is de minister het gesprek gestart met de onderwijsorganisaties, waaronder de sectorraden. Hoeveel geld er voor het plan ter beschikking wordt gesteld is nog niet bekend.

De VO-raad is het eens met de noodzaak om tot een dergelijk deltaplan voor het onderwijs te komen en benadrukt dat het voor een effectieve aanpak nodig is dat bij de uitwerking ervan een gezamenlijke aanpak van alle onderwijssectoren– van basisonderwijs tot universiteiten – centraal staat. Een plan van aanpak dat enkel bestaat uit deelplannen voor het funderend, middelbaar beroeps- en hoger onderwijs schiet tekort. Het gaat erom leerlingen die door de coronamaatregelen vertraging hebben opgelopen in hun ontwikkeling zo goed mogelijk te begeleiden naar een volgende onderwijsstap.

De VO-raad vindt het belangrijk dat in het Nationaal Programma – naast aandacht voor de cognitieve ontwikkeling – er ook ruimte komt voor scholen om aandacht te besteden aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen en hun welbevinden.

Bron: VO-raad

Deadline vaststellen schooladvies voor po uitgesteld naar 15 maart

Deadline vaststellen schooladvies voor po uitgesteld naar 15 maart

Vanwege de lockdown biedt OCW scholen in het primair onderwijs twee weken langer de tijd om hun schooladvies vast te stellen. De adviezen moeten uiterlijk op 15 maart zijn ingevoerd in BRON. Het is van belang dat – mocht er van deze ruimte gebruik worden gemaakt – dit in goed overleg tussen het po en het vo gebeurt.

De huidige groep 8-leerlingen zijn in het afgelopen kalenderjaar twee keer geconfronteerd met een periode van thuisonderwijs. Op dit moment worden hun schooladviezen nog eens tegen het licht gehouden. De PO-Raad riep – ondersteund door de VO-raad – onlangs po-scholen op om met name kinderen in kwetsbare situaties dit jaar kansrijk te adviseren. Ook het ministerie van OCW schrijft vandaag in zijn nieuwsbrief po dat het belangrijk is groep 8-leerlingen dit jaar het voordeel van de twijfel te geven.

Met de scholensluiting tot 9 februari en de voorjaarsvakantie vlak daarna komen veel po-scholen in de knel met het verzamelen van voldoende informatie over de leerlingen en het voeren van de oudergesprekken over het schooladvies. Daarom is besloten de deadline voor het vaststellen van het advies uit te stellen tot 15 maart. Normaliter moeten deze adviezen voor 1 maart gegeven zijn. Hierbij moet benadrukt worden dat dit uitstel vanwege de huidige situatie nu mogelijk gemaakt is door OCW, maar dat dit uiteraard niet benut hoéft te worden.

Afstemming tussen po en vo

Vaak zijn er op regionaal niveau afspraken gemaakt over wanneer het schooladvies gegeven wordt en wanneer leerlingen zich aanmelden bij een middelbare school. De uitgestelde deadline voor het schooladvies kan invloed hebben op het aanmeldproces van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Het is daarom van belang dat de eventuele keuze om schooladviezen later te geven, op regionaal niveau goed wordt afgestemd met het vo.

Eindtoets

 

Het ministerie ziet op dit moment geen reden om de eindtoets dit jaar te annuleren. Die wordt, zoals elk jaar, afgenomen tussen 15 april en 15 mei.

Bron: VO-raad