Sessie Schoolkracht met tips en ervaringen terugkijken

Het personeelsbeleid in het VO is strategischer geworden

In november 2020 werd de subsidieregeling Schoolkracht gepubliceerd om schoolleiders en leraren in het primair en voortgezet onderwijs te ondersteunen bij hun schoolontwikkeling. Zodat scholen lerende, professionele organisaties worden én blijven en duurzame schoolontwikkeling in het funderend onderwijs wordt versterkt. De eerste schoolkrachtsessie vond plaats op 30 juni en is terug te zien.

Ondersteund door de regeling Schoolkracht zijn leraren en schoolleiders van 200 scholen inmiddels aan de slag gegaan met hun plannen voor schoolontwikkeling. 

Deze ‘schoolkrachtscholen’ richten zich in hun plannen op één of meer van de volgende thema’s:

·        Verbeteren onderwijskwaliteit;

·        Omgaan met leraren- en schoolleiderstekort;

·        Kansen(on)gelijkheid; en

·        Digitalisering

Schoolkrachtsessie 30 juni terugkijken

Als onderdeel van de regeling vinden een aantal bijeenkomsten plaats: Schoolkrachtsessies. Deze ondersteuningsbijeenkomsten zijn bedoeld om inspiratie te bieden en kennis uit te wisselen op het vlak van samen werken aan schoolontwikkeling. De eerste sessie heeft plaatsgevonden op woensdag 30 juni. Demissionair minister Slob opende de bijeenkomst met een videoboodschap. Vervolgens deelden pionierende leraren en schoolleiders hun ervaringen met het realiseren van een ontwikkeltraject en was er daarnaast een lezing van Jelmer Evers over ‘anders denken over vernieuwing in het onderwijs’. Naast het plenaire gedeelte van de bijeenkomst gingen de deelnemende scholen uiteen in de verschillende thema’s om ervaringen uit te wisselen. 

De Schoolkracht scholen worden opgeroepen om hun verhalen te delen op de website Sterkmetschoolkracht.nl en het is ook mogelijk lid te worden van een LinkedIn groep.

Het plenaire gedeelte van de eerste sessie is terug te kijken via de website van regeling Schoolkracht.

Er vinden nog bijeenkomsten op 17 november 2021, 20 april 2022 en 28 september 2022.

 

Bron: AVS

Welke wet- en regelgeving verandert er in het nieuwe schooljaar?

Welke wet- en regelgeving verandert er in het nieuwe schooljaar?

Bij de start van het nieuwe schooljaar gelden er enkele nieuwe regels en wetten waar scholen rekening mee moeten houden. Ook zullen er later in het schooljaar nog enkele dingen veranderen voor scholen. We zetten het op een rij:

Disclaimer: mogelijk kan er aankomend schooljaar nog wet- en regelgeving veranderen

Aanpassingen Eindexamenbesluit VO

Per 1 augustus gaan de aanpassingen in het Eindexamenbesluit VO in. Het doel van de veranderingen is de kwaliteit en de kwaliteitsborging van de schoolexaminering te versterken. De aanpassingen vormen het formele sluitstuk van de verbeteringen die de sector via negen actielijnen heeft ondernomen na het examenincident van 2018.

Nieuw Onderzoekskader VO

Vanaf 1 augustus gaat de Onderwijsinspectie werken met een nieuw, herzien onderzoekskader vo 2021. De lopende toezichtinterventies, zoals herstelonderzoeken of herstelopdrachten, blijven geldig.

Scholen in schooljaar 2021/2022 niet beoordeeld op onderwijsresultaten

Komend schooljaar (2021/2022) worden scholen door de Onderwijsinspectie niet beoordeeld op de resultaten. De inspectie wil zo in haar oordelen rekening houden met de omstandigheden die zijn ontstaan door de maatregelen vanwege het coronavirus. Dit geldt voor de onderzoeken die zij doet op scholen en afdelingen voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Het gaat ondermeer om de resultaten van de eindtoets en het eindexamen.

Wet burgerschapsonderwijs treedt in werking

De  ‘Wet verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs’ is van kracht per 1 augustus 2021. Vanaf 2018 is er gewerkt aan de herziene wet, die scholen meer richting geeft en de burgerschapsopdracht minder vrijblijvend maakt. Deze wet geeft de Inspectie van het Onderwijs ook de mogelijkheid om met scholen hierover in gesprek te gaan.

Wet vrijwillige ouderbijdrage

Per 1 augustus 2021 gaat de nieuwe wet voor de vrijwillige ouderbijdrage in, die regelt dat ook leerlingen wiens ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet (kunnen of willen) betalen, mee moeten kunnen doen aan álle activiteiten die georganiseerd worden door de school. Een alternatief bieden is niet voldoende. https://www.vo-raad.nl/artikelen/veelgestelde-vragen-over-de-vrijwillige-ouderbijdrage

Inwerkingtreding Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Op 1 juli is de ‘Wet bestuur en toezicht rechtspersonen’  in werking getreden. Deze wet stelt een aantal wettelijke eisen aan het bestuur en intern toezicht van verschillende rechtspersonen. De nieuwe wet is bedoeld om het bestuur van onder meer verenigingen en stichtingen te verbeteren.

Aanpassing cao door wijziging minimumloon

Het minimumloon is met ingang van 1 juli 2021 verhoogd naar € 1.701,00 Voor de CAO VO 2020 heeft de wijziging uitsluitend gevolg voor salaristabel 9 C: in- en doorstroombanen. Er zijn erg weinig mensen in het vo die het minimumloon verdienen.

Vereenvoudiging bekostiging treedt in werking op 1 januari 2022

De invoering van de vereenvoudiging bekostiging betekent ook dat de regeling waarmee geïsoleerde scholen extra bekostiging krijgen per 1 januari 2022 zal ingaan.

 

Bron: VO-raad

Wat doet u als school met de online verspreiding van ongewenste beelden?

Wat doet u als school met de online verspreiding van ongewenste beelden?

In deze tijd kan er online veel spelen. Een leerling die stiekem de les filmt, precies op het moment dat een docent boos voor de klas staat. Privéfoto’s van een klasgenoot die in een WhatsApp-groep worden geplaatst. De verspreiding van zulke beelden kunnen razendsnel rondgaan via social media. Het slachtoffer kan hier nog jaren last van hebben. In de vernieuwde leidraad ‘Wat doet u als school met de online verspreiding van ongewenste beelden?’ staat hoe een school hiermee kan omgaan, en wat de mogelijkheden zijn om dit soort gedrag te voorkomen.

De handreiking bevat adviezen en praktische tips, en verwijzingen naar instanties die kunnen helpen op dit vlak. Klik hier om de handreiking te in te zien. 

 

Bron: VO-raad

Het beste van twee werelden

Invalpool

Het vervangingsproces op scholen wordt voor directeuren, (inval)leerkrachten en de HR- en salarisadministrateur een stuk eenvoudiger en efficiënter. Visma | Raet heeft met Axilium de handen ineen geslagen en HR- en salarissoftware geïntegreerd met vervangingssoftware.

Het HR cloudplatform Visma.net HRM & Payroll is sinds dit jaar ook beschikbaar voor het onderwijs. Onderwijsinstellingen hebben inmiddels probleemloos ermee het salaris van hun medewerkers uitbetaald. Bijna twee jaar werd er hard gewerkt aan het geschikt maken van het platform voor het onderwijs, een strategische markt voor het softwarehuis.

Directeur Onderwijs van Visma | Raet, Bas de Pierre, sprak bij de aftrap van ‘een goede basis voor verdere doorontwikkeling van dit innovatieve en onderscheidende HR cloudplatform’.

Een voorbeeld van die doorontwikkeling is de integratie met de vertrouwde en specialistische vervangingssoftware InvalPool van Axilium, die ook rekening houdt met alle wettelijke voorschriften en cao-bepalingen. De onderlinge samenwerking en data-integratie tussen beide systemen gaan het onderwijs veel gemak en efficiëntie opleveren, weet Bas. “Het zorgt er onder meer voor dat er geen dubbele invoer meer nodig is van mutaties voor de vervangingsadministratie. En elke minuut die je met slimme software bespaart in je bedrijfsvoering, kun je besteden aan het onderwijs.”

 

Verborgen vacatures

Manon Jonquière van Axilium benoemt een ander voordeel. “Door het koppelen van de systemen worden alle mutaties geregistreerd. Hierdoor heb je een compleet overzicht van de vervangingsbehoefte binnen de school. Ook de verborgen vacatures worden hierdoor inzichtelijk.”

Niet alleen de schoolleiders, alle betrokkenen gaan erop vooruit. De vervanger krijgt op tijd en correct zijn of haar uitbetaling plus een arbeidsovereenkomst voor de vervanging. Daarbij wordt het risico op fouten en gedoe achteraf aanzienlijk verkleind.

En HR en de administratie hoeven geen dubbele invoer te verrichten, er is compliance in de ketenaansprakelijkheid en de salarisuitbetaling is correct, inclusief de berekende reiskosten. Ook voor hen geldt: minder correcties achteraf. 

 

Hoe werkt het?

In het scenario wanneer een leerkracht zich ziek of afwezig meldt, is er vervanging nodig. Een frequent voorkomend scenario want de verzuimcijfers in het onderwijs blijven hoog. De schooldirecteur start het proces op in InvalPool. In de oude situatie wilde de stress die dat snelle regelen met zich meebracht nog wel eens leiden tot het niet of te laat melden van het verzuim in het HR-systeem. Door de geavanceerde koppeling vindt er vanuit InvalPool automatisch gegevensuitwisseling plaats met Visma.net HRM &Payroll, de directeur hoeft dat niet meer handmatig te doen.  

Het andere scenario is dat van de leraar die langdurig verlof aanvraagt, bijvoorbeeld ouderschapsverlof, in Visma.net HRM & Payroll. Met de koppeling tussen beide systemen gaat er vanzelf een signalering naar InvalPool zodat de schoolleider of planner een match kan maken voor vervanging. De twee systemen wisselen ook nu alle relevante gegevens uit. 

In Visma.net HRM &Payroll wordt in beide scenario’s een arbeidsovereenkomst met de vervanger aangemaakt en doorgegeven aan InvalPool.

 

Flinke besparingen

Het gaat schoolbesturen ook flinke besparingen aan arbeidskosten opleveren.

Want het aantal invoerhandelingen in Visma.net voor de vervangingsverzoeken wordt gehalveerd. Hetzelfde geldt voor de correcties in de maand erna, vanwege de vergeten registraties, die er altijd zijn. ‘We willen van de kwaal af van het vergeten om de vervanging door te geven in het HR-systeem’, kreeg Bas veel van scholen te horen. ‘De integratie zorgt ervoor dat de vervangings- en afwezigheidsadministratie synchroon lopen’, verneemt hij nu.   

Daarnaast is de actualiteit van de gegevens van de medewerker in InvalPool geborgd door de koppeling met de HR- en salarisadministratie van Visma. Manon Jonquière: “Het zijn twee systemen die nu met elkaar praten. Je krijgt daardoor het beste van twee werelden”

Omdat de vervanger dankzij de integratie er van op aan kan dat alles tijdig en correct geregeld is, zal dat ook diens relatie met de school goed doen, stelt zij. En dat is in wederzijds belang. “Je moet als school altijd goed zorgen voor je invallers, en met het huidige lerarentekort wordt dat nog belangrijker. Ze maken een groot deel van je workforce uit.” De app voor schoolleiders en invallers draagt verder bij aan het gemak en de intuïtiviteit van InvalPool, merkt Manon op.

 

Hart voor onderwijs

Visma | Raet ontwikkelde samen met onderwijsbureaus en onderwijsinstellingen Visma.net HRM &Payroll voor de sector, een open systeem in de cloud waardoor koppelingen zoals met InvalPool mogelijk zijn.

De onderwijspartners beschrijven het als ‘modern, innovatief, intuïtief voor medewerkers en leidinggevenden en vergaand geautomatiseerd’.

Bas de Piere: “Zo blijft Visma | Raet bijdragen aan het verminderen van administratieve werkdruk, ten behoeve van goed onderwijs. Ik ben blij dat Visma | Raet en Axilium nu de handen ineen hebben geslagen als partners met hart voor het onderwijs.”

 

Meer informatie:

www.invalpool.nl

www.vismaraet.nl

 

   

Precieze bedragen Nationaal Programma voor scholen bekend

Precieze bedragen Nationaal Programma voor scholen bekend

Basisscholen en middelbare scholen kunnen vanaf vandaag inzien hoeveel geld ze precies krijgen voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs en wanneer dat wordt uitbetaald. Scholen die veel met achterstanden te maken hebben krijgen meer geld dan scholen waar dat minder speelt.

Minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs): ,,Alle scholen hebben plannen gemaakt voor komend schooljaar om achterstanden in te lopen. We weten dat sommige leerlingen als gevolg van corona meer vertraging hebben opgelopen dan andere. Bijvoorbeeld scholieren die tijdens de lockdown thuis niet geholpen konden worden met hun schoolwerk. Scholen die veel met achterstanden te maken hebben, krijgen daarom extra geld. Elke leerling moet de kans krijgen om zijn of haar talenten te ontwikkelen, ongeacht wie je ouders zijn of waar je woont.”

Primair onderwijs

Basisscholen krijgen voor volgend schooljaar minimaal circa 700 euro per leerling. Dit basisbedrag wordt in het primair onderwijs maandelijks in delen uitgekeerd. Het basisbedrag voor leerlingen op een speciale basisschool en het (voortgezet) speciaal onderwijs is hoger. Daarbovenop krijgen scholen met meer risico op achterstanden extra geld op basis van de CBS-indicator voor onderwijsachterstanden. Hoe groter het risico op onderwijsachterstanden op de school is, hoe hoger de extra bijdrage. Zo wordt rekening gehouden met verschillen tussen scholen en de verschillende opgaven waar zij voor staan.

Voorbeeld basisscholen

Fictief voorbeeld: een basisschool met 225 leerlingen met een relatief laag risico op achterstanden ontvangt circa 5.000 euro bovenop het vaste basisbedrag. Een zelfde basisschool met een relatief hoog risico op achterstanden krijgt aanvullend circa 200.000 euro.

Voortgezet Onderwijs

In het voortgezet onderwijs wordt er minimaal circa 700 euro uitgekeerd per leerling van het vwo, havo, mavo en het eerste en tweede leerjaar van basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen van het vmbo. Het basisbedrag per leerling van het praktijkonderwijs en het derde en vierde leerjaar van basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen van het vmbo is hoger. De 700 euro per leerling wordt in één keer in november 2021 uitbetaald. De rest van de middelen volgt in het voorjaar van 2022. Ook hier geldt dat scholen met een groter risico op onderwijsachterstanden bovenop het basisbedrag extra geld krijgen op basis van de CBS-indicator.

Voorbeeld middelbare scholen

Fictief voorbeeld: een middelbare school met 1800 leerlingen met een relatief laag risico op achterstanden ontvangt circa 180.000 euro bovenop het vaste basisbedrag. Een zelfde middelbare school met een relatief hoog risico op achterstanden krijgt aanvullend circa 900.000 euro.

Menukaart

Om uit te rekenen wat het voor individuele scholen betekent, kunnen scholen terecht op www.NPOnderwijs.nl. Hier zijn de bedragen op schoolniveau te vinden. Met het geld kunnen scholen maatregelen uitvoeren van de eerder gepresenteerde menukaart. Scholen kiezen welke maatregelen passen bij de behoeften van hun leerlingen in samenspraak met ouders en leraren via de medezeggenschapsraad. In totaal is er voor de komende twee jaar 5,8 miljard euro beschikbaar voor het primair en voortgezet onderwijs.

Bron: VO-raad

Let op! Uitstel wijzigen reiskostenvergoeding is verlengd tot 1 oktober 2021

Let op! Uitstel wijzigen reiskostenvergoeding is verlengd tot 1 oktober 2021

Werkgevers die een vaste reiskostenvergoeding uitkeren aan werknemers die door de coronacrisis meer of volledig thuiswerken, kunnen deze vergoedingen in ieder geval nog tot 1 oktober 2021 doorbetalen. Voorwaarde is nog steeds dat het vaste reiskosten betreft die al vóór 13 maart 2020 door de werkgever werden toegekend.

Vanaf 1 juli 2021 zou de tijdelijke goedkeuring om reiskosten onbelast te laten doorlopen, komen te vervallen, maar de regeling wordt voorlopig dus nog doorgezet. In ieder geval tot 1 oktober 2021.

Daarnaast wordt de vrije ruimte in de werkkostenregeling, net als in 2020, ook in 2021 verruimd. Via de vrije ruimte van de werkkostenregeling kunnen werkgevers vergoedingen en verstrekkingen aan hun werknemers geven zonder dat deze belast worden. Werkgevers kunnen zelf bepalen óf en waaraan zij de vrije ruimte willen besteden. Voor het jaar 2021 verhoogt het kabinet de vrije ruimte voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever tijdelijk van 1,7% naar 3%.

Bron: PO-raad