Welke wet- en regelgeving verandert er in het nieuwe schooljaar?

Welke wet- en regelgeving verandert er in het nieuwe schooljaar?

Bij de start van het nieuwe schooljaar gelden er enkele nieuwe regels en wetten waar scholen rekening mee moeten houden. Ook zullen er later in het schooljaar nog enkele dingen veranderen voor scholen. We zetten het op een rij:

Disclaimer: mogelijk kan er aankomend schooljaar nog wet- en regelgeving veranderen

Aanpassingen Eindexamenbesluit VO

Per 1 augustus gaan de aanpassingen in het Eindexamenbesluit VO in. Het doel van de veranderingen is de kwaliteit en de kwaliteitsborging van de schoolexaminering te versterken. De aanpassingen vormen het formele sluitstuk van de verbeteringen die de sector via negen actielijnen heeft ondernomen na het examenincident van 2018.

Nieuw Onderzoekskader VO

Vanaf 1 augustus gaat de Onderwijsinspectie werken met een nieuw, herzien onderzoekskader vo 2021. De lopende toezichtinterventies, zoals herstelonderzoeken of herstelopdrachten, blijven geldig.

Scholen in schooljaar 2021/2022 niet beoordeeld op onderwijsresultaten

Komend schooljaar (2021/2022) worden scholen door de Onderwijsinspectie niet beoordeeld op de resultaten. De inspectie wil zo in haar oordelen rekening houden met de omstandigheden die zijn ontstaan door de maatregelen vanwege het coronavirus. Dit geldt voor de onderzoeken die zij doet op scholen en afdelingen voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Het gaat ondermeer om de resultaten van de eindtoets en het eindexamen.

Wet burgerschapsonderwijs treedt in werking

De  ‘Wet verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs’ is van kracht per 1 augustus 2021. Vanaf 2018 is er gewerkt aan de herziene wet, die scholen meer richting geeft en de burgerschapsopdracht minder vrijblijvend maakt. Deze wet geeft de Inspectie van het Onderwijs ook de mogelijkheid om met scholen hierover in gesprek te gaan.

Wet vrijwillige ouderbijdrage

Per 1 augustus 2021 gaat de nieuwe wet voor de vrijwillige ouderbijdrage in, die regelt dat ook leerlingen wiens ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet (kunnen of willen) betalen, mee moeten kunnen doen aan álle activiteiten die georganiseerd worden door de school. Een alternatief bieden is niet voldoende. https://www.vo-raad.nl/artikelen/veelgestelde-vragen-over-de-vrijwillige-ouderbijdrage

Inwerkingtreding Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Op 1 juli is de ‘Wet bestuur en toezicht rechtspersonen’  in werking getreden. Deze wet stelt een aantal wettelijke eisen aan het bestuur en intern toezicht van verschillende rechtspersonen. De nieuwe wet is bedoeld om het bestuur van onder meer verenigingen en stichtingen te verbeteren.

Aanpassing cao door wijziging minimumloon

Het minimumloon is met ingang van 1 juli 2021 verhoogd naar € 1.701,00 Voor de CAO VO 2020 heeft de wijziging uitsluitend gevolg voor salaristabel 9 C: in- en doorstroombanen. Er zijn erg weinig mensen in het vo die het minimumloon verdienen.

Vereenvoudiging bekostiging treedt in werking op 1 januari 2022

De invoering van de vereenvoudiging bekostiging betekent ook dat de regeling waarmee geïsoleerde scholen extra bekostiging krijgen per 1 januari 2022 zal ingaan.

 

Bron: VO-raad

Onderzoek SCP: Verbeteren onderwijs belangrijk maatschappelijk thema

Onderzoek SCP: Verbeteren onderwijs belangrijk maatschappelijk thema

Na de woningmarkt en gezondheidszorg is het verbeteren van het onderwijs het derde thema dat volgens Nederlanders centraal moet staan in het publieke debat. Dat signaleert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) op basis van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven 2021.

De maatschappelijke thema’s die volgens Nederlanders de komende periode centraal moeten staan, zijn de woningmarkt, gezondheidszorg, onderwijs, coronabestrijding en vaccinaties, en het vergroten van de werkgelegenheid. Nederlanders zien het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van burgers, bedrijfsleven en de overheid om die problemen aan te pakken, waarbij men vooral van de overheid hoge verwachtingen heeft. 

Thema’s die in april laag op de publieke prioriteitenlijst staan, zijn integratie & immigratie, kunst & cultuur, ontwikkelingssamenwerking en internationale missies. Van die laatste twee thema’s vinden veel mensen dat ze geen prioriteit hebben. Dit zijn thema’s die ook vóór de coronacrisis altijd onderaan de lijst met beleidsprioriteiten voor de regering stonden.

Politieke partijen

Aanhangers van bijna alle partijen noemen wonen, zorg en onderwijs vaak als thema’s die prioriteit hebben. Alleen bij aanhangers van PVV/FvD staat onderwijs lager op de prioriteitenlijst. Bij D66-aanhangers staat het verbeteren van het onderwijs op 1.

Bron: AVS