Wat verandert er in 2021 voor het primair onderwijs?

Welke wetten en regelingen veranderen in 2021 die van belang zijn voor de scholen in het primair onderwijs? Welke subsidies kunnen aangevraagd worden? De belangrijkste wijzigingen en nieuwe regelingen vindt u hieronder op een rij. 

Meer ruimte voor nieuwe scholen
Over een maand, in februari 2021, treedt de Wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen in werking. Het doel van de wet is het aanbod van scholen beter te laten aansluiten op de wensen van ouders en leerlingen. Vanaf 1 juni 2021 kunnen initiatiefnemers via de vernieuwde stichtingsprocedure een school starten. Belangrijke onderdelen van de nieuwe wet zijn het gesprek in de regio, de belangstellingsmeting, de kwaliteitstoets en de aangescherpte eisen aan bestuurders. Lees hier meer over de nieuwe wet. 

Nieuwe Code Goed Bestuur
Met ingang van 1 januari is de nieuwe Code Goed Bestuur van kracht. De belangrijkste verandering ten opzichte van vorige code is dat de nieuwe code principle based is. Vier principes staan centraal: Goed onderwijs voor alle kinderen – Verbinding met de maatschappelijke context – Professionalisering – Integriteit en transparantie. Je vindt de Code Goed Bestuur hier.

Uitstel wijzigen vaste reiskostenvergoeding tot 1 februari 2021
Werkgevers die een vaste reiskostenvergoeding uitkeren aan werknemers die door de coronacrisis meer of volledig thuiswerken, kunnen deze vergoedingen in ieder geval nog tot 1 februari 2021 doorbetalen. Vanaf 1 januari 2021 zou de tijdelijke goedkeuring om reiskosten onbelast te laten doorlopen gedurende de coronacrisis komen te vervallen, maar de regeling wordt voorlopig dus nog doorgezet. Lees verder.

Verantwoorden post-coronasubsidie versoepelt
De ministers van Onderwijs versoepelen de manier waarop scholen moeten verantwoorden hoe ze de subsidie voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020-2021 besteden. Lees verder.

Regeling Extra hulp voor de klas
In 2021 wordt er 210 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de regeling Extra hulp in de klas. Hiermee kunnen scholen en instellingen in het po, vo en mbo dit jaar extra hulp inschakelen tijdens de coronacrisis. Het geld kan worden besteed aan de inzet van extra bevoegd personeel, ondersteuners en het mogelijk maken van (online) gastlessen op bijvoorbeeld het gebied van sport, techniek of cultuur. Scholen in het po kunnen de subsidie per regio aanvragen.

Ventilatie op scholen: SUVIS-regeling beschikbaar
Ook is vanaf 4 januari 2021 de SUVIS-regeling aan te vragen. Deze Specifieke uitkering ventilatie in scholen is er voor gemeenten om het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen te verbeteren. Gemeenten kunnen een aanvraag indienen tot en met 30 juni 2021, om subsidie te ontvangen voor de financiering van bouw- en installatiekosten. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland publiceerde een webinar over de werking van deze regeling.

Handhaving rookverbod op schoolterreinen
Op het rookverbod dat sinds 1 augustus 2020 geldt op schoolterreinen, wordt vanaf 1 januari toezicht gehouden door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Van scholen wordt verwacht dat zij het verbod zelf handhaven. Over wat er van de school wordt verwacht, hoe de NVWA toezicht gaat houden en een handig informatieblad, lees je hier meer.

 

Bron: PO-raad

Wat verandert er in 2021 voor het voortgezet onderwijs?

Scholen tot 18 januari dicht voor bijna alle leerlingen

Welke wetten en regelingen veranderen in 2021 die van belang zijn voor de scholen in het voortgezet onderwijs? Welke subsidies kunnen aangevraagd worden? De belangrijkste wijzigingen en nieuwe regelingen vindt u hieronder op een rij. 

Corona

Regeling Extra hulp voor de klas
Er is 210 miljoen euro beschikbaar voor scholen en instellingen in het po, vo en mbo voor extra begeleiding aan leerlingen tijdens de coronacrisis. Met dit geld kunnen scholen extra personeel inzetten voor ondersteuning of het geven van aanvullende online lessen. Aanvraag voor deze subsidie kan tot en met 24 januari ingediend worden. 

Wijziging Centrale Examens
Vanwege corona en daardoor ontstane leerachterstanden kunnen de centrale examensvoor de algemeen vormende vakken in schooljaar 2020/2021 gespreid worden afgenomen. Ook krijgen leerlingen de mogelijkheid om een extra herkansing te doen. Hiervoor is – naast een volwaardig tweede tijdvak – een extra derde tijdvak op school in het leven geroepen, direct voor de start van de zomervakantie. Ook is besloten om het CSPE dit schooljaar te laten vervallen en te vervangen door een schoolexamen.

Ventilatie op scholen: SUVIS-regeling beschikbaar
Vanaf 4 januari kan de Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS)aangevraagd worden door gemeenten. Met deze uitkering kan het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen verbeterd worden. Gemeenten kunnen een aanvraag voor subsidie indienen tot en met 30 juni 2021 voor de financiering van bouw- en installatiekosten. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland publiceerde een webinar over de werking van deze regeling. Lees meer over de SUVIS-regeling.

Werkgeverszaken

Werkkostenregeling
De tijdelijke verruiming van de Werkkostenregeling in verband met de coronacrisis is op 1 januari 2021 beëindigd. De vrije ruimte voor het doen van verstrekkingen en vergoedingen, gaat vanaf 1 januari voor het fiscale loon tot en met € 400.000 terug naar 1,7%. Het percentage van de vrije ruimte boven de € 400.000 van het fiscale loon gaat in 2021 omlaag van 1,2% naar 1,18%.

Vaste reiskostenvergoeding
Werkgevers mogen vanaf 1 februari 2021 de vaste reiskostenvergoeding niet meer onbelast uitbetalen aan werknemers die thuiswerken. In het voorjaar van 2020 maakte de Belastingdienst bekend dat werkgevers, ook als de werknemer vanwege de coronapandemie thuiswerkt, de vaste reiskostenvergoedingen tijdelijk onbelast mochten blijven uitkeren. Deze maatregel wordt dus niet verlengd. Dat betekent dat vanaf 1 februari 2021 voor een onbelaste vaste reiskostenvergoeding alleen werknemers in aanmerking komen die in een kalenderjaar 36 weken (128 dagen) naar de vaste werkplek reizen.

Loondoorbetaling bij ziekte: toets op de RIV
Bij de toets op het re-integratieverslag – de zogeheten RIV-toets, die UWV uitvoert om te controleren of de werkgever en werknemer tijdens de loondoorbetalingsperiode van twee jaar voldoende re-integratie-inspanningen hebben verricht – wordt het medisch advies van de bedrijfsarts leidend. Door deze maatregel zijn loonsancties voor werkgevers op basis van (medische) verschillen van inzicht tussen verzekerings- en bedrijfsarts, niet meer mogelijk. Beoogde ingangsdatum is 1 september 2021.

Wetten

Wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen
Met de Wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen wijzigt de regering de stichtingsprocedure. Vanaf 1 juni 2021 kunnen initiatiefnemers melden dat zij via de nieuwe procedure een school of vestiging willen starten.

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR)
Per 1 juli treedt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen in werking. Deze nieuwe wet is bedoeld om het bestuur van onder meer verenigingen en stichtingen te verbeteren. De wet stelt een aantal wettelijke eisen aan het bestuur en intern toezicht van verschillende rechtspersonen. 

Wet vrijwillige ouderbijdrage
Met de invoering van de Wet vrijwillige ouderbijdrage is bepaald dat – ook wanneer de ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen – leerlingen mee moeten kunnen doen met activiteiten die door de school georganiseerd worden. Deze wet treedt in werking op 1 augustus 2021. 

Aangescherpte Wet burgerschap
De aangescherpte Wet burgerschapsonderwijs gaat naar verwachting in vanaf augustus 2021. De wet is al goedgekeurd door de Tweede Kamer en moet nog besproken worden in de Eerste Kamer. De beoogde aanpassing verplicht scholen om op een doelgerichte en meer samenhangende wijze aandacht te besteden aan actief burgerschap en sociale integratie. De basiswaarden van de democratische rechtsstaat, het ontwikkelen van sociale en maatschappelijke competenties en respect voor alle mogelijke verschillen tussen mensen staan hierbij centraal. De school creëert een omgeving waarin leerlingen worden gestimuleerd actief te oefenen met de omgang met en het handelen naar deze waarden.

Financiële zaken

Nieuwe invulling prestatiebox voortgezet onderwijs
Omdat een deel van de doelen uit het sectorakkoord vo zijn behaald, komt er een nieuwe invulling van de prestatiebox. Ongeveer tweederde deel van het geld wordt toegevoegd aan het lumpsum. Het overige deel kunnen besturen in 2021 en 2022 gebruiken voor de doelen die nog niet zijn behaald: beter strategisch personeelsbeleid, betere begeleiding van startende leraren en schoolleiders en het terugdringen van het aantal thuiszitters. Voor deze doelen komt in 2021 een aparte aanvullende bekostigingsregeling. De middelen in deze regeling worden verstrekt op basis van het aantal leerlingen per school. De VO-raad verwacht (i.s.m. het ministerie) uiterlijk begin februari te komen met een (inhoudelijke) handreiking voor schoolbesturen om vorm en inhoud te geven aan deze afspraken. Lees ook: Prestatieboxmiddelen blijven beschikbaar in 2021 en 2022

Subsidie Tel mee met Taal (aanpak van laaggeletterdheid)
De nieuwe Tel mee met Taal subsidieregeling 2021-2024 bouwt voort op die van de periode 2016-2020, maar is op een aantal punten uitgebreid en aangepast. Zo kan er nu – naast subsidie voor laaggeletterde werknemers en laaggeletterde ouders – ook subsidie aangevraagd worden voor praktijkgerichte experimenten. Een gemeente moet de aanvraag ondersteunen. In 2021 is er eenmalig 6 miljoen extra aan subsidie beschikbaar om (digitaal) laaggeletterde werknemers scholing aan te bieden. Tel mee met Taal biedt jaarlijks subsidie voor activiteiten die zijn gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid.

Subsidieregeling voorkomen van zittenblijven
Sinds 2015 wordt jaarlijks 9 miljoen euro beschikbaar gesteld voor scholen om te werken aan het terugdringen van het aantal zittenblijvers, met de subsidieregeling zomerscholen VO en vanaf 2016 de subsidieregeling lente- en zomerscholen VO. In 2021 is hetzelfde bedrag gereserveerd voor dit doel. Zoals de minister aankondigt in deze Kamerbrief zal de subsidieregeling 2021 er anders uitzien dan in voorgaande jaren. Naar verwachting kan subsidie worden aangevraagd voor zomerscholen en andere interventies om het aantal zittenblijvers te verminderen. Lentescholen vallen daar niet onder. De subsidieregeling wordt op korte termijn gepubliceerd.

Verantwoording subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma’s
Begin 2021 wordt een wijzigingsregeling gepubliceerd, waarmee de verantwoording van de toegekende middelen voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s ook voor aanvragen die in de oorspronkelijke subsidieregeling onder het zwaardere verantwoordingregime vallen, onder het lichtere verantwoordingsregime (Model G1 van de jaarverslaglegging) worden gebracht. Lees ook: Lichtere verantwoording voor subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s. 

Overige

Handhaving rookverbod schoolterreinen
Vanaf 1 augustus 2020 moeten alle schoolterreinen al rookvrij zijn, maar vanaf 1 januari gaat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ook actief toezicht houden op het rookverbod op de schoolterreinen. Scholen moeten zelf het verbod handhaven.

 

Bron: VO-raad

 

Wijzingen per het nieuwe jaar OCW

Subsidie voor ‘Extra hulp voor de klas’

In 2021 gaat een aantal wijzigingen in voor de sectoren onderwijs en cultuur. Hieronder staan de belangrijkste veranderingen.

Wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen

In februari 2021 treedt de Wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen ook in werking in het basisonderwijs. Met deze wet wil het kabinet het aanbod van scholen beter laten aansluiten bij de wensen van ouders en leerlingen. Vanaf 1 juni 2021 kunnen initiatiefnemers via de vernieuwde stichtingsprocedure een school starten. Belangrijke onderdelen van de nieuwe wet zijn het gesprek in de regio, de belangstellingsmeting, de kwaliteitstoets en de aangescherpte eisen aan bestuurders.

Nieuwe invulling prestatiebox vo: strategisch personeelsbeleid, begeleiding en thuiszitters

In 2021 komt er een nieuwe invulling van de prestatiebox in het voortgezet onderwijs. Een deel van de doelen uit het sectorakkoord zijn behaald. De middelen daarvoor dalen in 2021 in de lumpsum. Enkele doelen zijn echter nog niet behaald, namelijk beter strategisch personeelsbeleid, betere begeleiding van startende leraren en schoolleiders en het terugdringen van het aantal thuiszitters. Voor deze doelen komt in 2021 een aparte aanvullende bekostigingsregeling. De middelen in deze regeling worden verstrekt op basis van het aantal leerlingen per school.

Beleidsregel verstrekking licentie dans- en muziekonderwijs basisonderwijs

Vanaf 2021 kan aan scholen in het basisonderwijs een DAMU-licentie worden verstrekt. Deze licentie bestaat al voor het voortgezet onderwijs. De aanvraag voor een DAMU-licentie kan in de maand maart ingediend worden. Het introduceren van een DAMU-licentie in het basisonderwijs draagt bij aan een doorlopende leerlijn en biedt ruimte aan dans- en muziekleerlingen om hun talenten te ontwikkelen. Er kunnen maximaal twaalf scholen in het basisonderwijs een licentie krijgen. Zij werken samen met één van de twaalf DAMU-scholen in het voortgezet onderwijs en met een hbo-instelling voor dans of muziek.

Subsidie reiskostenregeling leerlingen dans- en muziekonderwijs basisscholen

Voor dans- en muziektalenten die op een basisschool zitten en al bezig zijn in het vooropleidingstraject van een hbo-instelling voor dans of muziek (DAMU) komt per augustus 2021 een tegemoetkoming in de reiskosten beschikbaar. Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming in reiskosten worden dezelfde criteria gehanteerd als in het voortgezet onderwijs, waar de regeling al langer geldt. Een leerling moet ingeschreven staan op een basisschool met een DAMU-licentie en ingeschreven zijn op een hbo-vooropleiding dans of muziek. Verder geldt een minimale reisafstand en een maximaal inkomen van de ouder(s) van de leerling.

Subsidie Tel mee met Taal (aanpak van laaggeletterdheid)

De nieuwe Tel mee met Taal subsidieregeling 2021-2024 bouwt voort op die van de periode 2016-2020, maar is op een aantal punten uitgebreid en aangepast. Zo kan er nu – naast subsidie voor laaggeletterde werknemers en laaggeletterde ouders – ook subsidie aangevraagd worden voor praktijkgerichte experimenten. In 2021 is er eenmalig 6 miljoen extra aan subsidie beschikbaar om (digitaal) laaggeletterde werknemers scholing aan te bieden. Tel mee met Taal biedt jaarlijks subsidie voor activiteiten die zijn gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid.

Subsidieregeling extra begeleiding en nazorg mbo 2021/2022

Met de subsidieregeling extra begeleiding en nazorg mbo 2021/2022 kunnen instellingen subsidie krijgen voor extra begeleiding van studenten en nazorg aan gediplomeerde schoolverlaters. Deze begeleiding is gericht op de overstap naar een andere opleiding, het vinden van werk of doorgeleiding naar andere instanties die daarbij kunnen helpen. De verwachting is dat deze subsidieregeling in de tweede helft van januari zal worden gepubliceerd en subsidie kan worden aangevraagd van 22 januari 2021 tot en met 22 februari 2021. De verdere communicatie hierover volgt nog.

Regeling Extra hulp voor de klas

Na de eerdere bekendmaking op 16 november is de uitwerking gereed van de regeling Extra hulp voor de klas. Het kabinet stelt 210 miljoen euro beschikbaar waarmee scholen en instellingen in het po, vo en mbo in 2021 extra hulp kunnen inschakelen tijdens de coronacrisis. Met dit geld kunnen scholen extra bevoegd personeel inzetten, ondersteuners laten meehelpen en meer (online) gastlessen mogelijk maken, bijvoorbeeld op het gebied van sport, techniek en cultuur. De subsidieregeling is op 17 december gepubliceerd en regio’s en mbo instellingen kunnen tot en met 24 januari 2021 een aanvraag indienen.

Reclame en bescherming minderjarigen

Vanaf 1 januari kunnen kinderen naar kinderprogramma’s kijken zonder dat zij met reclame worden geconfronteerd. Op die manier worden zij beter beschermd tegen ongewenste commerciële beïnvloeding. Ook online mag de publieke omroep geen reclame meer tonen. Dat geldt voor al haar online platforms. Verder wordt televisiereclame op de publieke omroep stapsgewijs gehalveerd. Hiermee wordt een eerste belangrijke stap gezet naar een volledig reclamevrije omroep, maar wordt ook de publieke omroep zelf minder afhankelijk van wisselende reclame-inkomsten.

Bron: Rijksoverheid 

Subsidie aanvragen voor het verbeteren van ventilatie op scholen vanaf januari 2020

Subsidie voor ‘Extra hulp voor de klas’

De subsidieregeling voor ventilatie op scholen (SUVIS) is gepubliceerd in de Staatscourant. Minister Arie Slob (Onderwijs) kondigde eerder al aan dat het kabinet € 360 miljoen ter beschikking stelt om de ventilatie op scholen te verbeteren. Deze regeling betreft de eerste € 100 miljoen. Het binnenklimaat van scholen is al langere tijd een punt van zorg van de PO-Raad. De sectororganisatie is blij met de vrijgemaakte middelen, maar heeft ook een aantal zorgen met betrekking tot de subsidieregeling.

De subsidieregeling voor ventilatie op scholen (SUVIS) is gepubliceerd in de Staatscourant. Minister Arie Slob (Onderwijs) kondigde eerder al aan dat het kabinet € 360 miljoen ter beschikking stelt om de ventilatie op scholen te verbeteren. Deze regeling betreft de eerste € 100 miljoen. Het binnenklimaat van scholen is al langere tijd een punt van zorg van de PO-Raad. De sectororganisatie is blij met de vrijgemaakte middelen, maar heeft ook een aantal zorgen met betrekking tot de subsidieregeling.

Goed luchten en ventileren is belangrijk om luchtweginfecties te voorkomen. Volgens het RIVM is het echter onbekend in welke mate ventilatie helpt om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. ‘Het is op dit moment onduidelijk of kleine druppels, de zogenaamde aerosolen, een relevante rol spelen bij de overdracht van het virus.’, aldus het RIVM. Het advies is wel om de bestaande regelgeving en richtlijnen op het gebied van ventilatie te volgen.

Inhoud van de subsidieregeling

Een aantal praktische zaken rondom de subsidieregeling op een rijtje:

  • De gemeente is aanvrager van de subsidie ventilatie op scholen (zogenaamde SPUK-regeling). De aanvraag kan ingediend worden tussen 4 januari 2021 en 30 juni 2021.
  • Gemeenten en schoolbesturen kunnen maximaal €1.000.000 euro aanvragen, naar rato van het leerlingenaantal. Een gemiddelde basisschool ontvangt maximaal 150.000 euro Rijksdrage.
  • Er moet sprake zijn van cofinanciering. 30% wordt gefinancierd door het Rijk middels de subsidieregeling, 70% wordt bijgelegd door de gemeente en het schoolbestuur. Gemeenten en schoolbesturen moeten in goed overleg tot een verdeling komen van deze investering.
  • Doel van de regeling is om het binnenklimaat op scholen op energiezuinige manier te verbeteren. Voorwaarde is dat de gemeente een verklaring geeft dat de ventilatie op school niet voldoet aan Frisse Scholen Klasse C (bestaande bouw) of Klasse B (bouw na 2012).
  • De gemeente moet verklaren dat de ventilatie in de school momenteel niet voldoet.
  • Indien de subsidie wordt toegekend kunnen de werkzaamheden voor het verbeteren van de ventilatie uiterlijk worden gestart in januari 2022 en worden afgerond voor 2024.
  • Het effect van de subsidie wordt geëvalueerd door informatie op te vragen over de genomen maatregelen en de effecten op binnenklimaat en energieprestatie.

Bekijk voor meer informatie de subsidieregeling ventilatie op scholen.

Zorgen over subsidieregeling

De PO-Raad is blij met de middelen die het kabinet vrijmaakt om een verbeterslag te maken in de ventilatie op scholen. Toch heeft de sectororganisatie ook zorgen om een aantal punten. Omdat er binnen de regeling sprake is van cofinanciering, moeten gemeenten en schoolbesturen nog steeds een groot gedeelte van het bedrag zelf bekostigen. Tegenover de €360 miljoen van het Rijk, staat €840 miljoen die gemeenten en schoolbesturen gezamenlijk moeten inleggen. Veel gemeenten hebben door de coronacrisis een tekort binnen het Gemeentefonds. Bovendien is nieuwbouw uitgesloten van de regeling.

Door de ventilatie op scholen aan te pakken moeten schoolbesturen en gemeenten grote investeringen doen, die vaak niet in de meerjarenplannen van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) en begroting van schoolbesturen zijn opgenomen. Schoolbesturen worden bekostigd voor materiële instandhouding en onderhoud. Het implementeren van een nieuw ventilatiesysteem gaat verder dan dat en is een kostbare en kwaliteitsverbeterende ingreep. Een nieuw systeem brengt bovendien ook hogere kosten voor schoonmaak, onderhoud en exploitatie met zich mee. Volgens onderzoek van McKinsey geven schoolbesturen nu al 35% meer uit aan materiele instandhouding dan ze ontvangen.

Ook kijken naar een integrale aanpak en lange termijn: op weg naar duurzame schoolgebouwen

De PO-Raad vindt het daarnaast van belang dat er gekeken wordt naar een integrale aanpak om desinvesteringen te voorkomen. Er moet naast ventilatie, ook gekeken worden naar onderwijskwaliteit, functionaliteit van het gebouw en duurzaamheid. Zeker omdat uit de sectorale routekaart op weg naar duurzame schoolgebouwen blijkt dat er de komende jaren nog flinke stappen gemaakt moeten worden om onderwijshuisvesting te verduurzamen om aan het Klimaatakkoord te kunnen voldoen. Veel kaders van de subsidieregeling stonden al vast, maar door de lobby van de PO-Raad is het gelukt om termijnen te verlengen en heeft het kabinet de maximering van het aantal projecten per gemeente losgelaten. Bovendien hebben we ons er hard voor gemaakt dat de aanvraag voor de subsidieregeling ingediend kan worden met terugwerkende kracht, voor projecten gestart vanaf 1 oktober.

Bron: PO-raad

Subsidie voor ‘Extra hulp voor de klas’

Subsidie voor ‘Extra hulp voor de klas’
Het kabinet stelt 210 miljoen euro beschikbaar waarmee scholen en instellingen in het po, vo en mbo extra hulp binnen en buiten de klas kunnen inschakelen in deze coronatijd. Voor het voortgezet onderwijs gaat het om een bedrag van 56 miljoen euro. Besturen met scholen in het voortgezet onderwijs kunnen in een regionaal samenwerkingsverband met andere scholen een subsidieaanvraag indienen.

Extra hulp binnen en buiten de klas

De coronamaatregelen vragen veel van scholen: er is meer lesuitval en er zijn praktische hobbels voor het lesgeven vanuit huis en voor de lessen die aan uitzonderingsgroepen gegeven worden. Met deze subsidie kan bijvoorbeeld de inzet van studenten of extra personeel bekostigd worden om in de klas aanwezig te zijn wanneer de leraar vanuit huis digitaal lesgeeft. Scholen kunnen extra bevoegd personeel inzetten en meer gastlessen mogelijk maken, bijvoorbeeld op het gebied van sport, techniek en cultuur of kan dit geld inzetten voor meer ondersteunend personeel in de school.

Regionale samenwerking een vereiste

Voorwaarde bij de aanvraag is dat de aanvraag wordt ingediend in een regionaal samenwerkingsverband met andere scholen. Voor deze regeling is in het po en vo gekozen voor aansluiting op de bestaande regionale samenwerkingsverbanden, zoals gevormd voor de aanpak van personeelstekorten (RAP-regio’s).

Omdat niet alle besturen aangesloten zijn bij een RAP-regio kan een bestuur, specifiek voor deze aanvraag, wel aansluiting zoeken bij een bestaand samenwerkingsverband in de regio of een aanvraag indienen met andere schoolbesturen wanneer er in de regio geen RAP-samenwerking is.

De VO-raad ziet de uitdaging om op deze manier de subsidie aan te vragen, maar is blij met de (financiële) hulp om scholen te ondersteunen in deze ingewikkelde tijd.

Subsidieaanvraag tot en met 24 januari

De subsidieregeling wordt naar verwachting op 17 december gepubliceerd waarna de aanvraagperiode direct open staat. In deze regeling staat hoe een subsidieaanvraag eruit moet zien en aan welke eisen een regionaal samenwerkingsverband moet voldoen om een aanvraag in te kunnen dienen. Als de regeling is gepubliceerd zullen we dat op deze pagina vermelden. Regio’s kunnen tot en met 24 januari 2021 een aanvraag indienen. De regio’s zullen de middelen in maart-april 2021 ontvangen. De subsidieaanvraag kan worden ingediend via: dus-i.nl/subsidies.

Bron: VO-raad