Let op! Subsidie aanvragen rond Gezonde School, watertappunten en ‘relaties & seksualiteit’

subsidie aanvragen

Sinds 8 maart kunnen scholen in het po, vo, so en mbo zich inschrijven voor het ondersteuningsaanbod Gezonde School 2021-2022. Dit aanbod helpt bij het bevorderen van een gezonde leefstijl op school. Daarnaast zijn er ook nieuwe rondes van de subsidieregelingen specifiek voor het installeren van een of twee watertappunten op scholen, en voor het versterken van het thema ‘Relaties en seksualiteit’ binnen scholen. Let op, deze inschrijvingen lopen tot 19 april 2021!

Regeling ondersteuningsaanbod Gezonde School

Het ondersteuningsaanbod Gezonde School geeft scholen een steuntje in de rug om te werken aan een gezonde leefstijl van leerlingen. De ondersteuning bestaat uit een financiële bijdrage van 3000 euro per school, scholing, en begeleiding en advies van een Gezonde School-adviseur van de GGD. Het geldbedrag kan onder meer worden gebruikt voor de inzet/aanschaf van erkende Gezonde School-activiteiten, het aanvragen van een vignet Gezonde School (themacertificaat) en de vergoeding van de taakuren van een eigen medewerker van de school die is aangesteld als Gezonde School-coördinator. Om in aanmerking te komen voor ondersteuning moet de school een dergelijke coördinator hebben. De ondersteuning kan worden aangevraagd voor de thema’s voeding, bewegen en sport, welbevinden, roken-, alcohol- en drugspreventie, fysieke veiligheid en milieu en natuur

Stimuleringsregeling Gezonde Relaties en Seksualiteit (vierde ronde)

Voor het thema ‘Relaties en seksualiteit’ is een aparte regeling beschikbaar: de Stimuleringsregeling Gezonde Relaties en Seksualiteit. De ondersteuning bestaat hierbij uit een geldbedrag van maximaal 5000 euro, waarmee scholen kunnen werken aan de versterking van het thema ‘Relaties en seksualiteit’. Met het geld kan aandacht worden besteed aan onderwerpen als gezonde relaties, veilig vrijen, seksuele diversiteit en wensen en grenzen; doel is zo bij te dragen aan een positieve en gezonde seksuele ontwikkeling van jongeren. 

Het bedrag kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor taakuren voor een Gezonde School-coördinator, om docenten te scholen of om een activiteit of lespakket aan te schaffen of gastlessen in te kopen. Het programma Gezonde School adviseert hiervoor erkende Gezonde School-activiteiten in te zetten. Ook bij gebruikmaking van deze regeling kunnen scholen advies en ondersteuning krijgen van de Gezonde School-adviseur van de GGD. 

Subsidieregeling watertappunten (derde ronde)

Scholen kunnen daarnaast opnieuw een financiële tegemoetkoming aanvragen om een of twee nieuwe watertappunten in hun schoolgebouw en/of op hun schoolplein te installeren. Door kraanwater gemakkelijk beschikbaar te stellen in de school, wil de overheid water het voorkeursdrankje van de komende generaties maken, en zo de gezonde leefstijl van jongeren stimuleren.

Scholen krijgen hierbij driekwart van de kosten vergoed voor de aanschaf, aanleg en het onderhoud van een of twee watertappunten. Het overige deel moeten zij zelf betalen; eventueel kan de gemeente of bijvoorbeeld de buurtvereniging ook een deel van de kosten dekken.

Bekijk ook de watertaptoolkit met tips en informatie die kunnen helpen bij het kiezen van een watertappunt.

Scholen die het themacertificaat Voeding van Gezonde School willen behalen, moeten een hygiënische watervoorziening hebben waar leerlingen en personeel water kunnen tappen. Een watertappunt is dus een goede opstap om te werken aan het Gezonde School-thema Voeding.

Klik hier voor het aanvragen van de subsidie voor de gezonde school, gezonde relaties en seksualiteit en het aanvragen voor de subsidie watertappunten. 

Bron: VO-raad

Steunpakketten overzicht voor jeugd in coronatijd

subsidie aanvragen

Het kabinet heeft verschillende steunpakketten vrijgemaakt om de gevolgen van de coronacrisis voor kinderen en jongeren op te vangen. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een overzicht gemaakt van alle bestaande geldstromen richting gemeenten, schoolbesturen en andere partijen in het jeugdveld.

Wilt u zicht krijgen op de verschillende geldstromen rondom jeugd? Bekijk het overzicht op de website van NJi.

Bron; VO-raad

Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs goed besteed

Thuishouden leerling melden bij Veilig Thuis?

Om de impact van de coronacrisis enigszins te beperken, heeft de Rijksoverheid subsidie beschikbaar gesteld voor scholen en instellingen. Het geld is bedoeld om leerlingen en studenten extra ondersteuning te bieden bij leer- en ontwikkelachterstanden of studievertraging. Scholen hebben massaal gebruikgemaakt van de regeling, maar worstelen nu vaak met de exacte invulling en verantwoording van de gelden.

 

Uitvoerings-periode verlengd

De complexiteit van de verantwoording is ook aan de politiek niet voorbijgegaan. Zo is aan de motie om ‘de verantwoording over deze middelen te vereenvoudigen en de mogelijkheid open te stellen om de middelen ook preventief in te zetten’ gehoor gegeven. Verder krijgen scholen en instellingen meer tijd om de activiteiten in het kader van deze regeling te ontplooien of af te ronden. Omdat ook in schooljaar 2020/2021 sprake is (geweest) van (gedeeltelijke) sluiting van scholen en instellingen, kan tijdige uitvoering van de activiteiten in het kader van de Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020–2021 in de knel komen. Scholen en instellingen krijgen daarom tot en met 31 december 2021 in plaats van tot en met 31 augustus 2021 de mogelijkheid om inhaal- en ondersteuningsprogramma’s aan te bieden.

Iedere organisatie een eigen dynamiek

Deze verlenging biedt scholen en instellingen weliswaar meer ruimte, maar daarmee zijn de budgetten nog niet goed besteed en verantwoord. Iedere onderwijsinstelling heeft namelijk zijn eigen dynamiek en uitdagingen. De extra gelden besteden de organisaties daarom verschillend en passend bij hun organisatie:

  • Organisaties in het primair onderwijs kiezen vaak direct voor extra hulp in de klas en daarmee voor meer aandacht per leerling. Ook brengen ze hiermee achterstanden terug en voorkomen ze dat deze verder oplopen. Deze ondersteuning betreft voornamelijk de inzet van onderwijsgevend personeel van leerkrachten, interne begeleiders en onderwijsassistenten.
  • In het voortgezet onderwijs is een groeiende behoefte aan extra inzet van surveillanten tijdens centrale examens, zodat de docenten zich kunnen toeleggen op het geven van extra onderwijs. Maar ook ondersteuning in faciliteiten of administratie. Verder zien we een toenemende vraag naar docenten Entree.

Investeren in welzijn van leerlingen en studenten

Naast een toegenomen vraag naar onderwijsgevende en ondersteunde medewerkers, zien we ook dat scholen kijken naar een creatieve besteding van het budget om urgente problemen op te lossen. Door corona is genadeloos blootgelegd wat het onderwijs betekent voor onze maatschappij. Niet alleen in termen van cognitieve vaardigheden, maar nog meer op het sociaal emotionele vlak. Deze taak heeft het onderwijs altijd al serieus genomen, maar maatschappelijk is het onderbelicht en zijn we geneigd om voornamelijk te kijken naar toets resultaten. Nu we zien dat er grote problemen ontstaan in het welzijn van leerlingen en studenten, investeren onderwijsinstanties hier extra in. Dit doen ze door op zoek te gaan naar specialisten die je normaal niet of minder vaak in het onderwijs tegenkomt. Denk aan sociaal maatschappelijk werkers, psychologen en coaches. Vergeet daarbij ook de leraren en docenten niet. Preventief acteren op mentale gesteldheid én verbinding houden met medewerkers die al lange tijd op afstand werken is essentieel. Zij maken immers het verschil in de klas.

De impact van een testmaatschappij op het onderwijs

Het aantal besmettingen neemt weer toe. Ook onderwijsinstanties zitten soms met de handen in het haar als er weer een besmetting of zelfs een besmettingshaard is geconstateerd. Scholen bereiden zich momenteel voor op een situatie waarbij continu (zelf-)testen van leerlingen, studenten en personeel standaard onderdeel is van het werk. Inmiddels zijn de eerst ontheffingen voor zelftesten verleend door Rijksoverheid. Je ziet dat het onderwijs zich razendsnel aanpast aan de nieuwe realiteit. Helaas is het ook elke dag weer roeien met de riemen die er zijn. De extra gelden zijn uiteraard een welkome aanvulling, maar een goede besteding ervan is complex en vraagt om oplossingen om in te investeren.

Adaptief vermogen van het onderwijs

De dynamiek van het onderwijs is de afgelopen jaren steeds complexer geworden en daar heeft de coronapandemie een extra dimensie aan toegevoegd. Lees ook de whitepaper over lerarentekort. Maar het adaptief vermogen van de sector is groot. Dit ervaren wij bij Driessen iedere dag in de ondersteuning van onderwijsinstanties van het primair onderwijs tot hoger onderwijs bij de flexibele inzet van de bestaande én nieuwe functies die nodig zijn voor continuïteit, welzijn en gezond in de klas.

Bron: Driessen groep

Subsidieregeling lerarenbeurs 2021-2022 aangepast

Subsidieregeling lerarenbeurs 2021-2022 aangepast

 

Voor het studiejaar 2021-2022 is de subsidieregeling voor de lerarenbeurs gewijzigd. Een deel van de aanvragen voor de beurs is afgewezen afgelopen jaar omdat het subsidieplafond bereikt was. De aanvragen die afgewezen zijn worden met voorrang toegekend.

In totaal stelt het ministerie van OCW €14.290.000 euro beschikbaar voor het primair onderwijs. Het ministerie van OCW hanteert de volgende volgorde:

  1. herhaalaanvragen (voor tweede of derde studiejaar);
  2. initiële aanvragen die in 2020 zijn afgewezen vanwege het bereikte subsidieplafond;
  3. (nieuwe) initiële aanvragen.

Volgens een berekening van OCW kunnen alle herhaalaanvragen en aanvragen die in 2020 zijn afgewezen worden toegekend. Er blijft dan naar schatting nog een bedrag van circa 2,4 miljoen euro over voor nieuwe aanvragen. Dit betekent dat zo’n 120 tot 150 nieuwe aanvragen kunnen worden betaald, afhankelijk van de gemiddelde kosten per aanvraag. 

Coulanceregeling verlengd

Het coronavirus heeft ook invloed op de professionalisering van leraren. Om deze reden wordt de coulanceregeling verlengd. Dit betekent onder andere dat leraren maar vijf in plaats van vijftien studiepunten hoeven te behalen. Zo wordt het risico op het terugbetalen van de lerarenbeurs verkleind. 

Lerarenbeurs

De aanvraagperiode voor de Lerarenbeurs loopt van 1 april tot en met 15 mei 2021; hierdoor weten de indiener en het schoolbestuur sneller waar zij aan toe zijn. Leraren kunnen een aanvraag indienen via de website van DUO

Bron: PO-raad

Schoolbesturen en gemeenten ervaren drempels bij subsidieregeling ventilatie

Schoolbesturen en gemeenten ervaren drempels bij subsidieregeling ventilatie

Minister Arie Slob (Onderwijs) heeft eind vorig jaar 360 miljoen euro beschikbaar gesteld om de ventilatie in schoolgebouwen te verbeteren. Dit is een stap in de goede richting. Helaas ervaren schoolbesturen en gemeenten drempels in de huidige subsidieregeling, waarbij de eerste 100 miljoen euro van het totale bedrag vrijkwam.

Binnen de Commissie Samenwerkingsagenda overleggen schoolbestuurders en gemeenten met elkaar over de knelpunten rondom onderwijshuisvesting. Zij hebben moeite met de huidige subsidieregeling op twee punten:

Geen integrale aanpak

Door subsidie te verstrekken voor het verbeteren van de ventilatie op scholen wordt gestuurd op een enkelvoudige oplossing, terwijl er behoefte is naar een integrale aanpak van schoolgebouwen waarbij bijvoorbeeld ook gekeken wordt naar aanpassingen van het gebouw om passend onderwijs mogelijk te maken. Dit maakt een efficiënte en kostenbesparende verbetering van het schoolgebouw lastig.

70% eigen bijdrage is voor schoolbesturen en gemeenten niet op te brengen
De subsidieregeling gaat uit van cofinanciering, waarbij het Rijk 30% van de kosten op zich neemt en gemeenten en schoolbesturen gezamenlijk de overige 70% moeten financierende bekostiging voor schoolgebouwen schiet voor schoolbesturen nu al tekort, waardoor dit nu vaak ten koste gaat aan de inzet voor onderwijspersoneel. Bovendien zijn zij nooit bekostigd voor het realiseren van een ventilatie-installatie. Ook gaf minister Slob bij de beantwoording van Kamervragen over ventilatie aan dat een schoolbestuur alleen mag investeren, daar waar het geen verbouwing of renovatie betreft.

Ook gemeenten worstelen met budgetten voor onderwijshuisvesting, gezien de andere opgaven waar zij momenteel voorstaan. Financiële krapte zorgt ervoor dat er gemeenten zijn die de nadruk leggen op de verantwoordelijkheid van schoolbesturen ten aanzien van onderhoud en aanpassingen. Voor de huidige regeling zien zij vaak alleen de optie om de subsidieaanvraag te doen, zonder zelf bij te kunnen dragen in de bekostiging.

Bron: PO-raad

Vraag subsidie aan incidentele middelen leerlingendaling VO: voor 31 maart

subsidie aanvragen

Tot en met 31 maart 2021 is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor fase 2 van de subsidieregeling incidentele middelen leerlingendaling vo 2020.

Met deze middelen kunnen scholen de komende jaren samenwerken aan een duurzaam bereikbaar en kwalitatief goed onderwijsaanbod. Besturen die in de zomer van 2020 subsidie hebben ontvangen voor het opstellen van het plan (fase 1), moeten uiterlijk 31 maart 2021 verslag doen van de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt.

Vraag de subsidie aan via de website van DUS-I, hier vind je ook meer informatie.

 

Bron: AVS