Nieuwe subsidierondes heterogene brugklassen en capaciteitentesten

Nieuwe subsidierondes heterogene brugklassen en capaciteitentesten

Scholen kunnen in september opnieuw subsidie aanvragen voor het inrichten van meer, breder samengestelde of langere heterogene of brede brugklassen. Het ministerie van OCW heeft hiervoor een derde, extra aanvraagronde ingesteld. Daarnaast is na de zomervakantie ook weer subsidie beschikbaar voor het afnemen van capaciteitentesten bij leerlingen in de eerste twee leerjaren.

Subsidie heterogene brugklassen

Door de schoolsluitingen en lesuitval in coronatijd hebben ook de huidige groep 8-leerlingen de afgelopen periode minder kansen gehad om zich verder te ontwikkelen. Vooral voor leerlingen die vanuit huis minder ondersteuning kunnen krijgen bij het (online) leren, waren de gevolgen in veel gevallen groot. Sommige leerlingen kunnen er daarom – zeker ook in deze coronaperiode – belang bij hebben om aan het eind van het schooljaar in een brede brugklas geplaatst te worden, waarin ze langer de kans krijgen om zich te ontwikkelen en te ontdekken welk schooltype het beste past. 

Met de subsidie ‘Heterogene brugklassen’ kunnen scholen nieuwe heterogene of brede brugklassen inrichten of deze verbreden of verlengen, en zo het selectiemoment uitstellen voor leerlingen die hier baat bij hebben. De subsidieregeling is onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) dat werkt aan herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona.

Subsidie aanvragen

Schoolbesturen kunnen subsidie aanvragen van 5 t/m 22 september 2022, voor vestigingen waarvoor nog niet eerder subsidie is aangevraagd. Het formulier waarmee de subsidie kan worden aangevraagd staat vanaf 5 september op de website van DUS-I. Per vestiging kan een vast bedrag van 100.000 euro worden aangevraagd.

Subsidie capaciteitentesten

Vo-scholen kunnen daarnaast in het nieuwe schooljaar opnieuw subsidie aanvragen om capaciteitentesten af te nemen bij leerlingen in de eerste twee leerjaren. Deze testen kunnen helpen meer inzicht te krijgen in de potentie van leerlingen en of een leerling op het meest passende niveau zit. In coronatijd is er – mede door de schoolsluitingen en leervertragingen die hier het gevolg van waren – een groter risico dat leerlingen niet in een passende onderwijssoort in het vo zijn ingestroomd. Het is daarom, altijd, maar zeker in deze tijd, belangrijk om de ontwikkelingen van leerlingen in de eerste jaren goed te monitoren, zodat waar mogelijk kan worden bijgestuurd. Een capaciteitentoets kan hierbij helpend zijn.

Subsidie aanvragen

Van 6 september t/m 4 oktober kunnen scholen een aanvraag indienen bij DUS-I voor capaciteitentesten die zijn of worden afgenomen in de periode 1 januari 2022 t/m 31 december 2022. Op de website van DUS-I staat meer informatie over de voorwaarden. 

Bron: VO-raad

 

 

Nieuwe subsidieronde maatschappelijke diensttijd

Omzetting naar nieuwe salarisschalen volgens het onderhandelaarsakkoord

Er is opnieuw subsidie beschikbaar voor scholen die hun leerlingen maatschappelijke diensttijd (MDT) willen bieden. Binnen MDT zetten leerlingen zich in voor anderen; tegelijkertijd vergroot het hun eigen wereld en kunnen ze zichzelf verder ontwikkelen.

In een MDT-traject doen jongeren in een periode van maximaal zes maanden praktijkervaring op bij een maatschappelijke organisatie. Zij kunnen zo hun talenten verder ontdekken en ontwikkelen en nieuwe dingen leren. Ook komen ze in aanraking met andere werelden en mensen met verschillende achtergronden en kunnen ze burgerschaps- en sociale vaardigheden in de praktijk oefenen. Dit alles helpt hen zich goed voor te bereiden op de arbeidsmarkt en samenleving en bij hun studie- en beroepskeuze. 

Subsidie 

Samenwerkingsverbanden kunnen tussen 9 en 30 juni (17.00 uur) weer subsidie aanvragen. Hiervoor hebben zij een mail met een link naar het aanvraagformulier gekregen. Scholen die nog niet zijn aangesloten bij MDT maar wel subsidie willen aanvragen, dienen voor deze subsidieronde aansluiting te zoeken bij een bestaand samenwerkingsverband. 

Scholen die op zoek zijn naar samenwerkingsverbanden om eventueel bij aan te sluiten, vinden deze op de website van ZonMw.

Wijzigingen in de subsidieregeling

In de vijfde subsidieronde is meer subsidie beschikbaar gesteld: 170 miljoen euro in plaats van 60 miljoen. Andere wijzigingen zijn onder meer dat jongeren nu twee keer MDT mogen doen, en al vanaf 12 jaar (in plaats van 14 jaar) kunnen deelnemen. En scholen die in subsidieronde 4C subsidie hebben aangevraagd, mogen ook in deze subsidieronde weer subsidie aanvragen voor opschaling.  

 

Bron: VO-raad

Nieuwe subsidieronde ‘Heterogene brugklassen’

Aanvraag verbetering ventilatie op scholen: extra mogelijkheden

Scholen die een of meerdere heterogene brugklassen willen inrichten, door ontwikkelen, verbreden of verlengen (tot twee of drie leerjaren) kunnen hier t/m 18 april weer subsidie voor aanvragen.

Door de schoolsluitingen en lesuitval in coronatijd hebben ook de huidige groep 8-leerlingen de afgelopen periode minder kansen gehad om zich verder te ontwikkelen. Vooral voor leerlingen die vanuit huis minder ondersteuning kunnen krijgen bij het (online) leren, waren de gevolgen in veel gevallen groot. Sommige leerlingen kunnen er daarom – zeker ook in deze coronaperiode – belang bij hebben om aan het eind van het schooljaar in een brede brugklas geplaatst te worden, waarin ze langer de kans krijgen om zich te ontwikkelen en te ontdekken welk schooltype het beste past. 

Met de subsidie ‘Heterogene brugklassen’ kunnen scholen brede brugklassen inrichten, door ontwikkelen, verbreden of verlengen en zo het selectiemoment uitstellen voor leerlingen die hier baat bij hebben. De subsidieregeling is onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) dat werkt aan herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona.

Subsidie aanvragen

Schoolbesturen kunnen subsidie aanvragen van 7 maart tot en met 18 april 2022. Per vestiging kan een vast bedrag van 100.000 euro worden aangevraagd.

VRAAG SUBSIDIE AAN VIA DE WEBSITE VAN DUS-I 

Bron: VO-raad

Subsidie voor internationalisering

Omzetting naar nieuwe salarisschalen volgens het onderhandelaarsakkoord

Vanaf 1 november 2021 kunnen scholen voor primair en voortgezet onderwijs de subsidie Internationalisering Funderend Onderwijs aanvragen voor activiteiten in 2022. Om voor subsidie in aanmerking te komen is het belangrijk dat internationalisering is verankerd in het schoolbeleid.

Je kunt subsidie aanvragen voor:

·        starten met vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto). Bij vvto wordt maximaal 15 procent van de onderwijstijd in de vreemde taal gegeven;

·        samenwerking tussen po en vo op het gebied van internationalisering, of om een doorlopende leerlijn van vvto naar tto te ontwikkelen;

·        het invoeren of (verder) uitwerken van internationaliserende onderwijsconcepten. ‘International Primary Curriculum’ is daar een voorbeeld van. Het Global Citizen Network en het invoeren van het vak Chinese taal en cultuur zijn andere voorbeelden;

·        starten met tweetalig onderwijs (tto), waarbij op havo en vwo 50 procent van de zaakvakken wordt gegeven in de tweede taal (meestal Engels), en op vmbo 30 procent;

·        activiteiten waarbij leerlingen of docenten internationale competenties ontwikkelen. 

Als je voor deze activiteiten al subsidie ontvangt van Erasmus+, kun je geen IFO-subsidie aanvragen. Je kunt geen subsidie aanvragen voor mobiliteit.

Je kunt de subsidie online aanvragen. De aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst en de subsidie wordt verstrekt tot het plafond is bereikt.

Bron: AVS

De regeling subsidie voor een tweede lerarenopleiding is aangepast.

De regeling subsidie voor een tweede lerarenopleiding is aangepast.

Bevoegde leraren die een tweede lerarenopleiding willen doen kunnen hiervoor subsidie aanvragen. De subsidieregeling wordt aangepast, zodat het ook mogelijk is om voor een tweede studiejaar van een lerarenopleiding subsidie aan te vragen.

Het doel hiervan is het volgen van een tweede lerarenopleiding nog aantrekkelijker te maken en leraren een stimulans te geven in het onderwijs te (blijven) werken. Leraren kunnen via deze weg bijvoorbeeld een tweede bevoegdheid in een tekortvak halen.

De subsidieregeling tweede lerarenopleiding is met ingang van 1 oktober 2020 in werking getreden. De subsidieregeling heeft als doel het voor leraren financieel aantrekkelijk te maken om een tweede lerarenopleiding te volgen die opleidt tot een bevoegdheid en waarvoor (het hogere) instellingscollegegeld moet worden betaald.

Inmiddels – één jaar na de inwerkingtreding van de subsidieregeling – is er meer bekend over het aantal aanvragen en het gemiddelde bedrag aan instellingscollegegeld dat de aanvragers moeten betalen. Door de hoogte van het subsidiebedrag te wijzigen en mogelijk te maken dat ook voor een tweede studiejaar subsidie wordt aangevraagd, zal de tegemoetkoming beter passen bij de hoogte van het gemiddelde en modale instellingscollegegeldtarief en is de tegemoetkoming waarschijnlijk passender en doelmatiger.

 

Bron: VO-raad

Aanvraag verbetering ventilatie op scholen: extra mogelijkheden

Aanvraag verbetering ventilatie op scholen: extra mogelijkheden

De Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) is op 3 september 2021 heropend voor nieuwe aanvragen voor de verbetering van de ventilatie op scholen.

In diverse overleggen werd al eerder aangegeven dat nog in 2021 een bedrag van 100 miljoen euro beschikbaar zou worden gesteld voor de verbetering van de ventilatie op scholen. Het betreft geen extra gelden, maar een verschuiving in het budget van 360 miljoen euro, dat voor de jaren 2021 tot en met 2023 is uitgetrokken.

Het geld zal voor twee doelen worden ingezet. In de eerste plaats het alsnog honoreren van aanvragen uit de eerste ronde van de ventilatieregeling, waarbij projecten voor noodzakelijke en energiezuinige verbeteringen in bestaande gebouwen subsidie konden krijgen. Hiervoor hoeft verder geen actie te worden ondernomen.

In de tweede plaats kunnen nieuwe aanvragen bij SUVIS worden ingediend. Dit kan van 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022. De gemeente vraagt deze eenmalige uitkering per project aan, één project per aanvraag. Een project betreft één of meerdere schoolgebouwen op dezelfde locatie. Het aantal aanvragen dat mag worden ingediend is onbeperkt. De gemeente krijgt maximaal 30 procent van de totale kosten en in totaal maximaal 1 miljoen euro per aanvraag.

Bron: AVS