Nieuwe subsidieronde ‘Heterogene brugklassen’

Aanvraag verbetering ventilatie op scholen: extra mogelijkheden

Scholen die een of meerdere heterogene brugklassen willen inrichten, door ontwikkelen, verbreden of verlengen (tot twee of drie leerjaren) kunnen hier t/m 18 april weer subsidie voor aanvragen.

Door de schoolsluitingen en lesuitval in coronatijd hebben ook de huidige groep 8-leerlingen de afgelopen periode minder kansen gehad om zich verder te ontwikkelen. Vooral voor leerlingen die vanuit huis minder ondersteuning kunnen krijgen bij het (online) leren, waren de gevolgen in veel gevallen groot. Sommige leerlingen kunnen er daarom – zeker ook in deze coronaperiode – belang bij hebben om aan het eind van het schooljaar in een brede brugklas geplaatst te worden, waarin ze langer de kans krijgen om zich te ontwikkelen en te ontdekken welk schooltype het beste past. 

Met de subsidie ‘Heterogene brugklassen’ kunnen scholen brede brugklassen inrichten, door ontwikkelen, verbreden of verlengen en zo het selectiemoment uitstellen voor leerlingen die hier baat bij hebben. De subsidieregeling is onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) dat werkt aan herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona.

Subsidie aanvragen

Schoolbesturen kunnen subsidie aanvragen van 7 maart tot en met 18 april 2022. Per vestiging kan een vast bedrag van 100.000 euro worden aangevraagd.

VRAAG SUBSIDIE AAN VIA DE WEBSITE VAN DUS-I 

Bron: VO-raad

Subsidie voor internationalisering

Omzetting naar nieuwe salarisschalen volgens het onderhandelaarsakkoord

Vanaf 1 november 2021 kunnen scholen voor primair en voortgezet onderwijs de subsidie Internationalisering Funderend Onderwijs aanvragen voor activiteiten in 2022. Om voor subsidie in aanmerking te komen is het belangrijk dat internationalisering is verankerd in het schoolbeleid.

Je kunt subsidie aanvragen voor:

·        starten met vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto). Bij vvto wordt maximaal 15 procent van de onderwijstijd in de vreemde taal gegeven;

·        samenwerking tussen po en vo op het gebied van internationalisering, of om een doorlopende leerlijn van vvto naar tto te ontwikkelen;

·        het invoeren of (verder) uitwerken van internationaliserende onderwijsconcepten. ‘International Primary Curriculum’ is daar een voorbeeld van. Het Global Citizen Network en het invoeren van het vak Chinese taal en cultuur zijn andere voorbeelden;

·        starten met tweetalig onderwijs (tto), waarbij op havo en vwo 50 procent van de zaakvakken wordt gegeven in de tweede taal (meestal Engels), en op vmbo 30 procent;

·        activiteiten waarbij leerlingen of docenten internationale competenties ontwikkelen. 

Als je voor deze activiteiten al subsidie ontvangt van Erasmus+, kun je geen IFO-subsidie aanvragen. Je kunt geen subsidie aanvragen voor mobiliteit.

Je kunt de subsidie online aanvragen. De aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst en de subsidie wordt verstrekt tot het plafond is bereikt.

Bron: AVS

De regeling subsidie voor een tweede lerarenopleiding is aangepast.

De regeling subsidie voor een tweede lerarenopleiding is aangepast.

Bevoegde leraren die een tweede lerarenopleiding willen doen kunnen hiervoor subsidie aanvragen. De subsidieregeling wordt aangepast, zodat het ook mogelijk is om voor een tweede studiejaar van een lerarenopleiding subsidie aan te vragen.

Het doel hiervan is het volgen van een tweede lerarenopleiding nog aantrekkelijker te maken en leraren een stimulans te geven in het onderwijs te (blijven) werken. Leraren kunnen via deze weg bijvoorbeeld een tweede bevoegdheid in een tekortvak halen.

De subsidieregeling tweede lerarenopleiding is met ingang van 1 oktober 2020 in werking getreden. De subsidieregeling heeft als doel het voor leraren financieel aantrekkelijk te maken om een tweede lerarenopleiding te volgen die opleidt tot een bevoegdheid en waarvoor (het hogere) instellingscollegegeld moet worden betaald.

Inmiddels – één jaar na de inwerkingtreding van de subsidieregeling – is er meer bekend over het aantal aanvragen en het gemiddelde bedrag aan instellingscollegegeld dat de aanvragers moeten betalen. Door de hoogte van het subsidiebedrag te wijzigen en mogelijk te maken dat ook voor een tweede studiejaar subsidie wordt aangevraagd, zal de tegemoetkoming beter passen bij de hoogte van het gemiddelde en modale instellingscollegegeldtarief en is de tegemoetkoming waarschijnlijk passender en doelmatiger.

 

Bron: VO-raad

Aanvraag verbetering ventilatie op scholen: extra mogelijkheden

Aanvraag verbetering ventilatie op scholen: extra mogelijkheden

De Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) is op 3 september 2021 heropend voor nieuwe aanvragen voor de verbetering van de ventilatie op scholen.

In diverse overleggen werd al eerder aangegeven dat nog in 2021 een bedrag van 100 miljoen euro beschikbaar zou worden gesteld voor de verbetering van de ventilatie op scholen. Het betreft geen extra gelden, maar een verschuiving in het budget van 360 miljoen euro, dat voor de jaren 2021 tot en met 2023 is uitgetrokken.

Het geld zal voor twee doelen worden ingezet. In de eerste plaats het alsnog honoreren van aanvragen uit de eerste ronde van de ventilatieregeling, waarbij projecten voor noodzakelijke en energiezuinige verbeteringen in bestaande gebouwen subsidie konden krijgen. Hiervoor hoeft verder geen actie te worden ondernomen.

In de tweede plaats kunnen nieuwe aanvragen bij SUVIS worden ingediend. Dit kan van 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022. De gemeente vraagt deze eenmalige uitkering per project aan, één project per aanvraag. Een project betreft één of meerdere schoolgebouwen op dezelfde locatie. Het aantal aanvragen dat mag worden ingediend is onbeperkt. De gemeente krijgt maximaal 30 procent van de totale kosten en in totaal maximaal 1 miljoen euro per aanvraag.

Bron: AVS

Extra geld voor behoud goed onderwijs in krimpregio’s

Extra geld voor behoud goed onderwijs in krimpregio’s

Demissionair minister Slob trekt ruim 22 miljoen euro uit om ervoor te zorgen dat leerlingen in zogenoemde krimpregio’s goed onderwijs blijven krijgen en in de buurt naar een middelbare school kunnen gaan. Schoolbesturen in bijna 40 regio’s krijgen subsidie om dit in hun omgeving gezamenlijk te organiseren, zo maakte hij dinsdag bekend.

Minder leerlingen

Sinds het begin van de eeuw zijn er steeds minder kinderen geboren en daalt dus ook het aantal leerlingen. Daardoor staat het onderwijs in diverse regio’s onder druk. In het voortgezet onderwijs neemt het aantal leerlingen de komende jaren op veel plaatsen af met 10 tot 30 procent. Minister Slob: ,,Het is dan ook noodzakelijk dat schoolbesturen en hun scholen niet concurreren om de leerling maar samenwerken om de krimp op te vangen. Zo voorkomen we dat middelbare scholen in krimpgebieden zomaar omvallen en de kwaliteit van onderwijs wordt aangetast. Alle leerlingen verdienen goed onderwijs op een redelijke afstand van huis, waar je ook woont.’’

Plannen

Om in aanmerking te komen voor de subsidie, moesten de schoolbesturen samen plannen indienen hoe ze de komende vijf jaar in hun omgeving willen inspelen op deze dalende leerlingenaantallen. Een onafhankelijke commissie heeft de plannen beoordeeld. Op basis van de adviezen van deze commissie heeft de minister 38 aanvragen toegekend. Enkele voorbeelden van plannen zijn:

·        Zuid-West Fryslân gaat een virtuele campus inrichten waar leerlingen van diverse scholen samen vakken kunnen volgen die vanwege bijvoorbeeld een beperkte interesse niet op afzonderlijke scholen kunnen worden gegeven.

·        In Epe en Heerde willen openbaar en christelijk onderwijs nauw samenwerken, zowel bij het geven van lessen als op het gebied van personeel, schoolgebouwen en administratie.

·        In Maastricht werken vrijwel alle middelbare scholen en hun besturen samen bij het opnieuw vormgeven van het onderwijsaanbod in hun regio. Zij bepalen samen welke locaties blijven bestaan, waar nieuwe gebouwen worden neergezet en welke lessen waar worden aangeboden.

Samenwerken

De schoolbesturen gaan hun plannen nu in samenspraak met hun medezeggenschapsraden verder uitwerken. Minister Slob onderstreept daarbij het belang dat schoolbesturen ook samenwerken met schoolbesturen in aangrenzende regio’s en met bijvoorbeeld gemeenten. Volgens de commissie zit dat nog weinig in de plannen besloten. 

Elf aanvragen voor subsidie zijn daarnaast afgewezen. Minister Slob onderzoekt nog hoe hij die regio’s alsnog kan ondersteunen.

 

Bron: Ministerie van OCW

Vraag subsidie aan voor activiteiten rondom gezonde voeding

Vraag subsidie aan voor activiteiten rondom gezonde voeding

Voor scholen (po, so, vo en mbo) is opnieuw subsidie beschikbaar om hun leerlingen in aanraking te laten komen met gezonde en duurzame voeding. Tot en met 30 september kunnen ze vanuit de stimuleringsregeling ‘Jong Leren Eten’ een financiële bijdrage krijgen voor drie activiteiten: moestuinieren, koken of een excursie of gastles op het gebied van voeding.

Doel is om kinderen en jongeren zo op een praktische manier gezonde en duurzame voedingskeuzes te leren maken, wat bijdraagt aan hun gezondheid. 

Per schoollocatie is een bedrag van maximaal 2000 euro beschikbaar. Meer informatie over de regeling is te vinden op de website van jonglereneten.nl. Hier vindt je ook een overzicht van de activiteiten rond voedseleducatie in jouw regio en inspiratieverhalen

Vraag per 1 september de subsidie Jong leren eten aan.

In de factsheet Evaluatie Jong Leren Eten leest u op hoofdlijnen de resultaten van de regeling in de eerste subsidieronde in het schooljaar 2018-2019.

Bron: VO-raad