Skip to content
Directeur vmbo-locatie
Directeur vmbo-locatie Lek en Linge Culemborg
Directeur vmbo-locatie

Functie omschrijving

De huidige locatiedirecteur en lid van het managementteam bereikt op korte termijn de pensioengerechtigde leeftijd. Om die reden zijn wij in Culemborg op zoek naar een
 
Directeur vmbo-locatie
0,8 à 1,0 fte, schaal 14; per 1-8-2021
 
De vmbo-locatie kent circa 450 leerlingen (van vmbo-basis, -kader, -tl tot en met vmbo-tl/havo).
De locatiedirecteur geeft leiding aan de locatie. Hij/zij doet dit samen met drie teamleiders. Daarnaast heeft de directeur een aantal locatie-overstijgende portefeuilles (onder meer leerlingenbegeleiding en leerlingenzorg) en is hij/zij penvoerder/voorzitter van de stuurgroep Tech Explore 24 en lid van diverse netwerken van bedrijven en Samenwerkingsverband Rivierenland. De locatiedirecteur is tevens lid van het managementteam van de school. Het managementteam bestaat uit de directeur-bestuurder, de directeuren van de vier locaties in Culemborg en van vestiging de Lingeborgh in Geldermalsen.

 
Functiebeschrijving Locatiedirecteur O.R.S. Lek en Linge
 
Context
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen O.R.S. Lek en Linge.

Bij een locatiedirecteur schaal 14 is er sprake van de integrale verantwoordelijkheid voor een onderwijskundige beleidseenheid, waarbij er de ruimte c.q. opdracht is om een eigen onderwijskundige koers te varen.
 
De locatiedirecteur is onder verantwoordelijkheid van de directeur-bestuurder belast met het voorbereiden, ontwikkelen en (mede) uitvoeren van het (onderwijskundig) beleid van zijn locatie, het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van het centrale beleid van de onderwijsinstelling en het leiding geven aan de locatie.
 
De locatiedirecteur vervangt in voorkomende gevallen een collega locatiedirecteur, wanneer daartoe naar mening van de directeur-bestuurder aanleiding is.
Bij ontstentenis van de directeur-bestuurder bepaalt de directeur-bestuurder en/of de raad van toezicht wie hem vervangt en daarbij kan een beroep worden gedaan op een der leden van het managementteam.
 
De directeur-bestuurder vormt samen met de locatiedirecteuren het managementteam.
De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor de strategische koers van de onderwijsinstelling. In het managementteam leveren de locatiedirecteuren vanuit de eigen onderwijskundige beleidseenheid een inhoudelijke bijdrage aan beleidsontwikkeling op strategisch niveau.
 
Een locatie kent een directeur, teamleiders, docenten en onderwijsondersteunend personeel (OOP). De opdracht is om binnen het door het managementteam vastgestelde (beleids)kader een eigen onderwijskundige koers te varen. Daarnaast levert de locatiedirecteur- in zijn hoedanigheid van lid van het managementteam en verantwoordelijk voor een beleidseenheid-, een substantiële inhoudelijke bijdrage aan de strategische beleidsontwikkeling van de onderwijsinstelling.
De locatiedirecteur is onder verantwoordelijkheid van de directeur-bestuurder belast met de voorbereiding, de ontwikkeling en uitvoering van het integrale beleid binnen de locatie.
 
Werkzaamheden
Is binnen de door de directeur-bestuurder vastgestelde kaders belast met het voorbereiden, ontwikkelen en (mede) uitvoeren van het onderwijskundig beleid van de locatie door:
 • het vertalen van de centrale beleidsplanning naar een concrete onderwijsprogrammering voor de locatie;
 • het zorgdragen voor de totstandkoming van werkplannen en programma's van toetsing en afsluiting (PTA's) en de afstemming daarvan met de collega locaties;
 • het vertalen van de onderwijsprogrammering naar een organisatorische inrichting van de locatie;
 •  het ontwikkelen van beleid met betrekking tot de leerlingenzorg (met name: mentoraat, remediale hulp, decanaat en in-, door- en uitstroom van leerlingen binnen de locatie )
 • het uitvoeren en evalueren van het centrale beleid m.b.t. in-, door- en uitstroom van leerlingen binnen de locatie;
 • het deelnemen aan in- en externe advies- en overlegorganen aangaande het onderwijs in de locatie.

Levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het centrale beleid van de onderwijsinstelling door:
 • het als lid van het managementteam leveren van inhoudelijke bijdragen aan de totstandkoming van het strategisch beleid;
 • het, gevraagd en ongevraagd, adviseren van de directeur-bestuurder over vernieuwing van het onderwijsbeleid;
 • het leveren van bijdragen aan het centrale beleid, mede op basis van door analyse verkregen inzicht in de onderwijsvraag betreffende de locatie;
 • het, gevraagd en ongevraagd, adviseren van de directeur-bestuurder over algemene beleidszaken zoals: financiën & beheer, personeel & organisatie, kwaliteitszorg en communicatie;
 • het aansturen van projecten en activiteiten (bijv. in het kader van de afstemming van het onderwijsaanbod op maatschappelijke ontwikkelingen).

Geeft leiding aan de locatie door:
 • het opstellen van een meerjaren ontwikkelingsplan en begroting voor de locatie;
 • het toedelen van taken aan de teamleiders en overige personeelsleden van de locatie;
 • het geven van leiding aan teamleiders en het coördineren van hun werkzaamheden;
 • het bewaken en bevorderen van de identiteit/cultuur van de scholengemeenschap en het vaststellen van overlegstructuren en -vormen;
 • het toezien op de uitvoering van de leerlingbegeleiding, het mentoraat, de remediale hulp en het decanaat;
 • het uitvoeren van personeelszorg/beleid (o.a. het voeren van beoordelings- en functioneringsgesprekken met de teamleiders en een aantal OOP-ers) en het opstellen van adviezen over locatiegebonden toepassing van het personeels- en organisatiebeleid, waaronder de formatieplanning van de locatie;
 • het aansturen van het onderwijsondersteunend personeel van de locatie en de docenten met bijzondere taken die de gehele locatie betreffen (bijv. vertrouwenspersonen, decanaatswerkzaamheden);
 • het invulling geven aan de beleidsvrije ruimte binnen de door de directeur-bestuurder jaarlijks vastgestelde locatiebegroting;
 • het vaststellen, (doen) aansturen van de PR, voorlichting en marketingactiviteiten;
 • het in voorkomende gevallen behartigen van de belangen en waar nodig vertegenwoordigen van de locatie intern en extern.

 Geeft  binnen de door de directeur-bestuurder vastgestelde kaders invulling aan het huisvestings- en beheersbeleid door;
 • het (doen) signaleren van klein onderhoud en in overleg met de facilitair manager doen uitvoeren van dit onderhoud;
 • het doen uitvoeren van het milieubeleid;
 • het in het kader van de ARBO-wetgeving opstellen en uitvoeren van actieplannen op locatieniveau.
 
Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden
 •  De locatiedirecteur is verantwoording schuldig aan de directeur-bestuurder voor wat betreft de vertaling en uitvoering van het centrale beleid binnen de locatie, de bijdrage aan de ontwikkeling van het strategische beleid van de onderwijsinstelling, het geven van leiding aan de locatie en het behalen van de vastgestelde doelen (resultaatverplichting);
 • de locatiedirecteur voert de werkzaamheden uit binnen de door de directeur-bestuurder geformuleerde en vastgestelde centrale kaders van beleid en binnen de relevante wet- en regelgeving;
 • de locatiedirecteur neemt beslissingen over de vormgeving van het locatiebeleid (m.n. de vertaling van de centrale beleidsplanning naar een concrete onderwijsprogrammering voor de locatie), over de invulling van de beleidsvrije ruimte met betrekking tot financiën, huisvesting en beheer van de locatie, bij het opstellen van het meerjarenontwikkelingsplan, over de inhoud van de strategische beleidsadviezen aan de directeur-bestuurder en bij het geven van leiding aan de locatie.
 
Kennis en vaardigheden
 •  Kennis van en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot het gebied waarop binnen de locatie onderwijs wordt gegeven;
 • kennis van en inzicht in de ontwikkelingen binnen de specifieke onderwijsgebieden (bijv. Basisvorming, LWOO, VMBO, Tweede Fase, beroepsonderwijs) van de locatie;
 • kennis en vaardigheid op het gebied van managementtechnieken, personeelszorg en locatiegebonden financiële zaken (voorbereiding van de begroting, budgetbewaking);
 • inzicht in taak en werkwijze van de onderwijsinstelling;
 • vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen, implementeren en verdedigen van onderwijskundig beleid.
 
Contacten 
 • Met de directeur-bestuurder en de overige directieleden  in het centraal managementteam om het beleid en de belangen van de locatie te verdedigen, informatie uit te wisselen, afstemming te bevorderen, nieuwe ontwikkelingen uit te dragen en adviezen te verstrekken;
 • met de collega-directieleden om onderwijskundig beleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan binnen de verschillende locaties op elkaar af te stemmen;
 • met de vertegenwoordigers van personeel en ouders over het locatiebeleid om draagvlak voor de implementatie van het beleid te verkrijgen;
 • met de teamleiding en overige medewerkers binnen de locatie om draagvlak voor de implementatie van het beleid te verkrijgen;
 • met derden, zoals vertegenwoordigers van toeleverende scholen, samenwerkingsverbanden, vervolgopleidingen, gemeente, onderwijsinspectie etc. om de locatie te vertegenwoordigen;
 • met leerlingen en ouders als het zaken betreft, die het niveau van de teamleiding overstijgen.

Functie eisen

Profiel locatiedirecteur vmbo

Rolmodel
Staat voor het vmbo en verstaat het vmbo (leerlingen, ouders, collega’s). Is een voorbeeld qua gedrag en houding: eerlijk en open, betrouwbaar, met gevoel voor gelijkheid en sociale rechtvaardigheid, zelfreflectief, optimistisch, enthousiast, vasthoudend. Zichtbaar voor leerlingen en collega’s, laagdrempelig. Met natuurlijk gezag en overwicht, besluitvaardig, daadkrachtig, duidelijk en doelgericht. Een loyaal teamspeler, sparringpartner en procesbewaker. Integer en dit waarneembaar kunnen maken. Richtinggever.

Visie & Inspiratie
Werkt op basis van een visie, waarin de visie van de collega’s zodanig geïntegreerd is dat de visie hen aanspreekt en dat ze die als van zichzelf ervaren; daarbij richting kunnen geven. Heeft grote affiniteit met leerlingen, collega’s en ouders in het vmbo. Inspireert, communiceert en motiveert op basis van visie en vergroot daarmee betrokkenheid en eigenaarschap van medewerkers. Zorgdragend voor goed evenwicht tussen dynamiek/pragmatiek en continuïteit/lange termijn-doelen.
 
Organisatie
Stuurt daadkrachtig op basis van visie op pedagogisch en didactisch klimaat en op vmbo-specifieke onderwerpen. Ontwikkelt/herstructureert/stelt bij op gebied van organisatie ten dienste van het primair proces; stelt prioriteiten en faciliteert door middel van organisatie; stimuleert verdere ontwikkeling van een lerende organisatie. Verbindend in spanningsveld van eigen vmbo-locatie en andere locaties alsmede verbindend voor de teams binnen de locatie. Denkt in kansen voor zowel leerlingen als collega’s.

Medewerkers
Faciliteert collega’s: bevestigen, complimenteren en belonen en bruikbare, spiegelende feedback met behoud van relatie. Stimuleert (zelf)reflectie en samenwerking. Focus op en belangstelling voor lesgeven: monitoren; evalueren. Situationeel leiderschap: sturen, stimuleren, coachen; verantwoordelijkheden delen, delegeren; verschil kunnen en willen maken. Draagt zorg voor individuele/collectieve ontwikkelingsmogelijkheden. Handelt vanuit inhoud, visie en rust en met tact. Draagt uit dat alle collega’s gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het geheel.

Empathie
Toont respect, belangstelling en begrip voor persoonlijke gevoelens en behoeften van collega’s; goede luisteraar; oog voor het individu; emotioneel betrokken; gericht zijn op anderen; inlevingsvermogen, zowel inlevend in collega’s als in leerlingen.

Omgeving
Is een effectief netwerker en is ondernemend. Ontwikkelt samenwerkingsverbanden vanuit gevoel voor omgeving en kennis van MBO-wereld en bedrijfsleven. Weet te verbinden met ouders en samenleving

 
Om aan bovenstaande profielschets te voldoen hebt u in ieder geval:
 • Een academisch werk- en denkniveau.
 • Ruime ervaring als docent en leidinggevende in alle leerwegen van het vmbo.
 • Kennis van en affiniteit met zorg en passend onderwijs en de beroepsgerichte afdelingen, zoals Lek en Linge die kent, strekken tot aanbeveling. Met name het beroepsgericht vmbo en de ontwikkeling hierbinnen zal de nodige aandacht vereisen waarbij voldoende kennis van dit werkveld zeker nodig is.
  

Arbeidsvoorwaarden

Schaal 14 volgens CAO-VO en verder:
 • Een open, collegiale schoolcultuur met korte, snelle communicatielijnen.
 • Een school die verdere professionalisering en persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers stimuleert en daarin investeert.
 • Een school die investeert in de begeleiding van nieuwe medewerkers.
 • Een school waarin veel mogelijk is binnen de strategische visie.
 • Een school met een aantrekkelijk pakket aan arbeidsvoorwaarden (aantrekkelijke schooleigen arbeidsvoorwaarden en een functiebouwwerk dat de loopbaanontwikkeling op basis van kwaliteiten stimuleert).
 • Een rookvrije school.

Plaats

Culemborg

Provincie

Gelderland

Wergever

O.R.S. Lek en Linge

Plaatsingsdatum

29-01-2021

Ingangsdatum

01-08-2021

Sluitingsdatum

14-02-2021

Beschikbaarheid

parttime / fulltime

FTE

0,8-1,0 fte

Dienstverband

Tijdelijk met uitzicht op vast

Salarisschaal

Schaal 14 volgens CAO-VO

Functie categorie

Directeur

Sector

Voortgezet onderwijs